Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "radca prawny" na angielski

Wyszukaj radca prawny w: Definicja Synonimy
lawyer
solicitor
legal counsel
attorney-at-law
Legal Advisor
To Matt Johnson, radca prawny szpitala.
This is Matt Johnson, the hospital lawyer.
Pełnomocnik, doradca albo adwokat lub radca prawny reprezentujący interwenienta mają obowiązek załączyć do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 31. 6.
The intervener's agent, adviser or lawyer must attach to the application to intervene the documents referred to in Article 31.
Jestem Thomas Renfield, radca prawny z Londynu... szukam Hrabiego Draculi.
I'm Thomas Renfield, solicitor from London... to see Count Dracula.
Pan Morris, radca prawny, który tymczasowo używał mojego pokoju aż jego będzie gotowy.
Mr. William Morris, solicitor using my room as a temporary convenience until his new premises were ready.
Martin White, radca prawny IBBC.
I'm Martin White, the IBBC's legal counsel.
Robert Colburn, radca prawny posiadłości Fairfieldów.
I'm Robert Colburn, legal counsel for the Fairfield estate.
Czy powinien dołączyć do nas mój radca prawny?
Should I have my legal counsel join us?
Adwokat lub radca prawny reprezentujący lub wspierający stronę jest zobowiązany złożyć w sekretariacie dokument poświadczający, że jest uprawniony do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną porozumienia EOG.
The lawyer representing or assisting a party must lodge at the Registry a certificate that he is authorised to practise before a court of a Member State or of another State which is a party to the EEA Agreement.
Pełnomocnik reprezentujący stronę pozwaną, a także wspierający go doradca, adwokat lub radca prawny, mają obowiązek złożyć, nie później niż z odpowiedzią na skargę, dokumenty, o których mowa w art. 31.
The agent representing the defendant and the adviser or lawyer assisting him are required to lodge at the latest together with the defence the documents referred to in Article 31.
Radca prawny - 56 lat, społecznie zaangażowany, znaleziony zastrzelony w swoim mieszkaniu.
The 56 year old socially committed solicitor was found shot in his apartment.
Radca prawny naszej firmy powiedział, bym mówił jasno i całą prawdę, a nie będę musiał się niczym martwić.
The company lawyer told me to speak clearly, tell the truth, and I'd have nothing to worry about.
Będę służył jako radca prawny.
I'll need to sit in, as legal counsel.
Jedynie adwokat lub radca prawny reprezentujący stronę, która wnosi o przyznanie jej pomocy prawnej jest uprawniony do złożenia wniosku w tym zakresie za pośrednictwem aplikacji e-Curia.
Only the lawyer representing the party seeking legal aid shall be authorised to lodge the application for legal aid by means of e-Curia.
Oprócz lub zamiast wskazania adresu do doręczeń, o którym mowa w 1, skarga może zawierać stwierdzenie, że adwokat, radca prawny lub pełnomocnik wyraża zgodę na doręczanie mu dokumentów za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji.
In addition to, or instead of, specifying an address for service as referred to in paragraph 1, the application may state that the lawyer or agent agrees that service is to be effected on him by telefax or any other technical means of communication.
Jeżeli pełnomocnik, doradca, adwokat lub radca prawny zostaje wykluczony z postępowania, podlega ono zawieszeniu aż do upływu terminu wyznaczonego przez przewodniczącego w celu umożliwienia stronie wyznaczenia innego pełnomocnika, doradcy, adwokata lub radcy prawnego. 4.
Where an agent, adviser or lawyer is excluded from the proceedings, the proceedings shall be suspended for a period fixed by the President in order to allow the party concerned to appoint another agent, adviser or lawyer.
Panie Kovak, jestem Arthur St Clair, radca prawny Zjednoczonych Transportowców.
Mr Kovak, I'm Arthur St Clair, general counsel for Consolidated Trucking.
Wujek... Wayne Grossman, główny radca prawny Nolan Radar Systems.
The uncle - Wayne Grossman, lead counsel for Nolan Radar Systems.
Bez dowodu radca prawny nawet nie kiwnie palcem.
Without proof, the solicitor's not going to budge.
Potrzebujemy rady kogoś innego niż radca prawny.
We need some advice other than union counsel.
Wiesz, co mówił twój radca prawny.
You know what your counselor said.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo