Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "radzenie sobie z" na angielski

Wyszukaj radzenie sobie z w: Definicja Synonimy
deal with
cope with
dealing with
coping with
tackling the
Jest więcej ludzkich sposobów na radzenie sobie z cholernym zwierzęciem.
There are more humane ways to deal with a rabid animal.
Istnieje wiele różnych programów, które powinny umożliwić rządom i władzom krajów kandydujących właściwe radzenie sobie z tym problemem.
There are a large number of programmes which should enable the governments and authorities of the candidate countries to deal with the problem properly.
W tym drugim przypadku uzgodniliśmy z władzami portugalskimi i władzami lokalnymi na Azorach stworzenie instrumentu ekonomicznego, który umożliwia omawianemu sektorowi radzenie sobie z konkurencją za pomocą działań dotyczących inwestycji gospodarczych.
In the latter case, we specifically agreed with the Portuguese authorities and with the local Azorian authorities to establish an economic instrument that enables the sector in question to cope with competition by means of economic investment measures.
Popieram wezwanie skierowane do Komisji do wzmocnienia infrastruktury rynkowej we wszystkich systemach obrotu i systemach rozliczeniowych, aby umożliwić im radzenie sobie z przyszłym ryzykiem dzięki większej przejrzystości, lepszej prężności i nadzorowi regulacyjnemu nad wszystkimi transakcjami zbiorczymi.
I support the call for the Commission to strengthen market infrastructures across all trading venues and clearing systems to enable them to cope with future risk through enhanced transparency, improved resilience and regulatory oversight of all aggregated trades.
Nie mogę się przygotować na radzenie sobie z tym.
I can't make myself feel any more ready to deal with it.
W szpitalu, jest jeden sposób na radzenie sobie z nudą.
At a hospital, there's always one sure way to deal with boredom.
Do ciebie należy radzenie sobie z własną siostrą.
It's up to you to deal with your sister.
Ale może znalazłem sposób na radzenie sobie z nim.
Yet I may have found a way to deal with him.
Właśnie dlatego apeluję o ustanowienie na szczeblu europejskim mechanizmów ochronnych dla rolników, by ułatwić im radzenie sobie z wszelkimi potencjalnymi zaburzeniami konkurencji.
That is why I am calling for the introduction of protection mechanisms for farmers at European level to help them to deal with any potential distortions of competition.
Może cię to zaskoczy, ale nie jestem wyposażona w radzenie sobie z taką sytuacją.
It may surprise you, but I am not equipped to deal with this kind of situation.
Ale to nie jest sposób na radzenie sobie z poczuciem winy.
But this is not the way to deal with your guilt.
Występująca obecnie susza wskazuje na pilną potrzebę uwzględnienia we WPR praktycznych środków, które umożliwią naszym rolnikom radzenie sobie z problemem niedoboru wody.
The current drought demonstrates that the CAP urgently needs to include practical resources that will allow our farmers to deal with water shortages.
Moim zdaniem potrzebujemy również "uzbroić" WPR w mechanizm finansowy umożliwiający radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, pewnego rodzaju fundusz zarządzania kryzysowego.
Also, in my opinion, we need to 'arm' the CAP with a financial mechanism to deal with crisis situations, a sort of crisis management fund.
Trzeba zmobilizować Bank Światowy, by zapewnił niezbędne środki krajom o gospodarkach wschodzących i krajom biednym, umożliwiając im radzenie sobie z niedoborami i wzrostami cen zasobów rynkowych.
The World Bank must be rallied to provide the necessary finance for emerging and poor countries, enabling them to deal with the shortages and price increases in market resources.
Wszystko, co nas zbliży, ułatwi nam radzenie sobie z późniejszymi problemami.
Anything that brings us closer will make it easier to deal with challenges?
Jaki jest najlepszy sposób na radzenie sobie z Irakiem? - Drony.
What's the best way to deal with I.S.I.S.?
Rozumiesz, że posuwanie się naprzód, to radzenie sobie z faktem, że moja matka nie zaakceptowała cię?
You understand that moving forward, we deal with the fact that my mother does not approve of you?
Ale radzenie sobie z prawdziwym światem do tego nie należało.
But dealing with real world wasn't one of them.
I pomiędzy tymi dwoma miejscami jest wiele sposobów na radzenie sobie z tym.
And between those two places there's a lot of ways of dealing with it.
Jedyna rzecza w której zawsze bylismy dobrzy bylo radzenie sobie z tym.
The one thing you and I were always good at was cleaning things up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 137. Pasujących: 137. Czas odpowiedzi: 155 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo