Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ram prawnych" na angielski

Wyszukaj ram prawnych w: Definicja Synonimy

Sugestie

Zapewnienie zgodności ram prawnych Albanii z dorobkiem prawnym UE.
Ensure the compatibility of Albania's legal framework with the EU acquis.
Celem wnioskowanych ram prawnych jest ułatwienie tworzenia tych infrastruktur.
The objective of the legal framework proposed is to facilitate the establishment of these infrastructures.
Nowa dyrektywa musi zostać dostosowana do nowych ram prawnych.
The new directive must be brought into line with this new legislative framework.
Reforma ram prawnych dotyczących telekomunikacji ma trzy bezpośrednie implikacje.
This revision of the telecommunications legislative framework has three immediate implications.
Opracowanie ujednoliconych ram prawnych i wdrożenie nowej technologii będzie kosztowne.
The development of a unified regulatory framework and the implementation of new technology will be expensive.
Konieczne jest zatem ustanowienie nowych ram prawnych.
It is therefore necessary to introduce a new regulatory framework.
Jestem jednakże przeciwny przyjęciu odrębnych ram prawnych dla EFS.
However, I am opposed to a separate legal framework for the ESF.
Domagamy się pilnego ustanowienia ram prawnych takich kontroli.
We want to see a legislative framework for these inspections as a matter of urgency.
Wolę racjonalizacji ram prawnych należy rozumieć jako powinność i nieodwołalne zobowiązanie.
The will to streamline the legislative framework must be perceived as a duty and an unbreakable commitment.
Dostosowanie ram prawnych w celu zapewnienia pełnej niezależności banku centralnego.
Align the legal framework in order to ensure full central bank independence.
Instytucje te zaleciły także ustanowienie europejskich ram prawnych prowadzenia postępowań karnych.
They also recommended setting up a European legal framework for conducting criminal proceedings.
Zapewnienie wykonania praw wierzycieli w ramach przejrzystych ram prawnych.
Ensure the enforcement of creditors' rights within a transparent legal framework.
Jednak nie zmieniono jeszcze ram prawnych regulujących zatwierdzanie GMO.
However, the legal framework governing the approval of GMOs has not yet been changed.
Pomimo nowych ram prawnych, postępy w tworzeniu lepszych warunków finansowania przedsięwzięć sportowych w Europie są słabe.
Despite the new legal framework, there has been little progress in creating better funding conditions for sporting ventures in Europe.
Dziś Parlament Europejski przyjął ważny dokument dotyczący ram prawnych europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki.
Today, the European Parliament adopted an important document on the legal framework for European statistics on tourism.
Przyjęcie solidnych europejskich ram prawnych jest warunkiem sine qua non, jeżeli Unia chce stworzyć odpowiedni i skuteczny wspólny europejski system azylowy.
The adoption of a sound European legal framework is a sine qua non if the Union wishes to introduce a common European asylum system in an adequate and effective manner.
Teraz jednak musimy dokonać zmiany rozporządzenia, aby zapewnić spójność wszystkich elementów ram prawnych.
Now, however, we need to revise the regulation, to ensure consistency between all the elements of the legislative framework.
Czas trwania okresu przejściowego został ustalony z uwzględnieniem przeglądu tych ram prawnych w sprawie higieny.
The duration of the transitional period was fixed taking into account the review of this regulatory framework on hygiene.
Pierwotnym celem wniosku były uproszczenie i poprawa istniejących ram prawnych w obszarze etykietowania wyrobów włókienniczych.
The initial aim of this proposal was to simplify and improve the existing regulatory framework for the labelling of textile products.
Uproszczenie obowiązujących ram prawnych dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych ma na celu zachęcenie do opracowywania i wprowadzania nowych włókien na rynek.
Mr President, simplifying the binding legal framework in respect of the labelling of textile products is intended to encourage the development of new textiles and their introduction onto the market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1414. Pasujących: 1414. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo