Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rata" na angielski

Zobacz także: pro rata
Wyszukaj rata w: Definicja Synonimy
rata
instalment
payment
installment
leasing rate

Sugestie

74
Określił cię słowem "rata".
He referred to you as a rata... a snitch.
Określił cię słowem "rata".
He referred to you as a rata.
Druga rata płatna jest do końca sierpnia.
The second instalment shall be due by the end of August.
Druga rata dokapitalizowania nie została zapłacona w lutym.
The second instalment of the recapitalisation was not paid in February.
Ta rata balonowa wypadła w momencie, gdy straciliśmy najlepszego klienta.
David, this balloon payment came due at the exact moment we lost our top client.
Oto pierwsza rata, panie Shaft.
Here is your first payment, Mr. Shaft.
Pierwsza rata powinna być równa 50 % wkładu Wspólnoty ustalonego w oparciu o szacunkowe wydatki kwalifikowane na epidemiologiczne środki kontroli.
That first instalment should be equal to 50 % of the Community contribution, established on the basis of the estimated eligible expenditure of the epidemiological surveillance measures.
W przypadku istniejących zatwierdzeń, pierwsza rata jest płatna z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
For existing approvals, the first instalment shall be payable upon entry into force of this Regulation.
W przypadku późniejszych zatwierdzeń, pierwsza rata jest pobierana niezwłocznie po przyznaniu zatwierdzenia.
For subsequent approvals, the first instalment shall be charged immediately following the granting of the approval.
Ta rata balonowa, nasi klienci...
This balloon payment, our clients...
Pierwsza rata będzie płatna w chwili dostarczenia pakietu oprogramowania i danych.
The first instalment shall be payable upon delivery of the software package and data.
Druga rata przypada do zapłaty w dniu 31 sierpnia.
The second instalment shall be due on 31 August.
Ostatnia rata wynosi 43 % kapitału dla każdego z zabezpieczonych wierzycieli.
The last instalment amounts to 43 % of the capital for each of the secured creditors.
Ostatnia rata za dom na wsi.
The last payment on the farm.
Aby obliczyć wysokość rat, państwa członkowskie mogą zastosować jako podstawę produkcję sprzedaną odpowiadającą okresowi innemu niż okres, w odniesieniu do którego wypłacana jest rata, jeżeli wymagają tego kontrole.
In order to calculate the instalments, the Member States may use as a basis the marketed production corresponding to a period other than that in respect of which the instalment is paid, where checks so require.
Pierwsza rata płatności zaliczkowej jest wypłacana przez Komisję z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1.
The first instalment of pre-financing shall be paid by the Commission when the conditions laid down in Article 42(1) are fulfilled.
Pierwsza rata zostanie przekazana zainteresowanym Państwom Członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/439/WE na podstawie dokonanej oceny.
A first instalment should be delivered to the Member States concerned in accordance with Article 6(1)(a) of Decision 2000/439/EC on the basis of that assessment.
Później. To tylko pierwsza rata.
You understand this is the first payment.
Pierwsza rata ceny kupna została zapłacona przed wydaniem tej decyzji.
The payment of the first instalment of the price took place before the adoption of the present decision.
Ta zaliczka wstępna jest traktowana jako pierwsza rata zaliczki przewidzianej w ust. 3.
This initial advance shall be treated as a down payment on the advance provided for in paragraph 3.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 145. Pasujących: 145. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo