Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "raz po raz" na angielski

Wyszukaj raz po raz w: Definicja Synonimy
again and again
time and again
time after time
time and time again
over and over again
repeatedly

Sugestie

Zatem raz po raz będziemy zmuszeni przeprowadzać tę procedurę.
So we will go through this exercise again and again.
My, którzy jesteśmy dziećmi fal, raz po raz do niego wracamy.
Those of us who are, we children of the tides... must return to it again and again.
Jak zaznaczałem raz po raz, nie jestem twym przyjacielem.
As I have stated time and again, I am not your friend.
Unii Europejska jest znana z tego, że raz po raz pochopnie przyjmuje prawodawstwo w oparciu o czasem przypuszczalne, a niekiedy rzeczywiste zagrożenia terrorystyczne.
The European Union has been known, time and again, to adopt precipitate legislation, based either on alleged or sometimes real terrorist threats.
To straszne, że raz po raz musimy patrzeć, jak się to odbywa, gdy można wskazać wydatki, natomiast nie można znaleźć godziwego finansowania na dany cel.
It is appalling that we have to see this acted out time after time when expenditure can be indicated but no decent funding can be found for it.
Utrzymywanie ich w niepewności jest niedopuszczalne, ponieważ w obecnym stanie rzeczy sądy zmuszone są raz po raz orzekać o zastosowaniu prawa europejskiego.
It is inhumane that they are left in the dark because, as things stand, the courts are having to decide time after time on the application of European law.
Więc będzie raz po raz kazał łazić Colbyemu, aż poczuje się bezpiecznie, żeby przyjąć pieniądze.
So he's just going to keep moving Colby, again and again, until he feels safe to take that money.
Jednak, raz po raz, pacjenci Beatrice naśladują emocje na które patrzy ich nieaktywne oko.
Yet, time and again, Beatrice's patients imitate the emotions their blind eye is looking at.
Ja także jestem bardzo niezadowolona, że raz po raz dochodzi do skandali w zakresie bezpieczeństwa żywności.
It makes me extremely angry, too, that again and again, we are faced with scandals in the area of food safety.
Odciął naszyjnik z mojej szyi, a ja rozwścieczyłem się, uderzałem go raz po raz, aż go zraniłem.
He cut the bird from my neck, and I grew so angry, I hit him again and again, and then I cut him.
W naszych rozmowach dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym z Kamerunem Komisja raz po raz podkreślała, że nasi partnerzy domagali się uwzględnienia w negocjacjach sfery usług.
In our discussions about EPAs with Cameroon, the Commission stressed time and again that our partners wanted to negotiate about services.
Niedawno raz po raz słyszeliśmy o poważnych naruszeniach praw człowieka w Tybecie, o torturach, o arbitralnych aresztowaniach i więzieniu bez procesu sądowego.
Madam President, recently, we have heard time and again of serious violations of human rights in Tibet, of torture, of cases of arbitrary arrest and detention without trial.
Wydaje mi się, że raz po raz posłowie Parlamentu ulegają temu lobby, najpierw pan Davies, a teraz pan Chatzimarkakis.
Time after time members of this Chamber appear to be susceptible to this lobby: first Mr Davies and now Mr Chatzimarkakis.
Żona raz po raz czyniła mi wyrzuty, mówiła: "nie możesz zawsze myśleć tylko o służbie, musisz też o rodzinie"».
Again and again my wife reproached me and said you must think not only of the service always, but of your family too.
Ojciec i inni spotykają się raz po raz.
Father and the others keep meeting again and again.
Kim jednak jest Komisja, aby monitorować nasze władze lokalne, jeżeli sama raz po raz popełnia błędy przy udzielaniu zamówień związanych z własnymi projektami?
Yet who is the Commission to monitor our local authorities if it makes errors itself time after time in procurement concerning its own projects?
Myślisz, że przeżywanie tego raz po raz... jest dla mnie zabawne?
That's what you think this is for me? Fun, watching this... happen again and again?
Ponadto w poprzednim okresie legislacyjnym raz po raz dochodziło do wielkich sporów między Radą a Komisją w sprawie procedur dopuszczania do uprawy, ponieważ wiele państw członkowskich nie zgadzało się na ofensywę dopuszczania, którą popierał sam przewodniczący Barroso.
Moreover, in the previous legislative period, time and again, there was great disagreement between the Council and the Commission on the licensing procedures, because many Member States did not agree with the licensing offensive that Commission President Barroso himself promoted.
Raz po raz udowadniasz, że jesteś niczym więcej jak ciężarem.
Time and again, you prove to be no more than dead weight.
Raz po raz wyszarpywałaś mi serce z piersi.
Time and again you tore my heart from my chest.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 285 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo