Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "referencyjnej stopy procentowej" na angielski

Wyszukaj referencyjnej stopy procentowej w: Definicja Synonimy
benchmark interest rate
reference rate
reference interest rate
Ponadto, w związku z brakiem współpracy ze strony rządu ChRL, Komisja oparła się również na dostępnym stanie faktycznym w celu ustalenia odpowiedniej referencyjnej stopy procentowej.
Furthermore, due to the lack of cooperation by the GOC, the Commission has also resorted to facts available in order to establish an appropriate benchmark interest rate.
W rezultacie jednostka D może wyznaczyć powiązania zabezpieczające dla instrumentu dłużnego o stałym oprocentowaniu na podstawie komponentu ryzyka w odniesieniu do ryzyka referencyjnej stopy procentowej.
Consequently, Entity D may designate hedging relationships for the fixed-rate debt instrument on a risk component basis for the benchmark interest rate risk.
W omawianym okresie wysokość referencyjnej stopy procentowej dla Niemiec wynosiła między 5,23 % a 6,33 %.
The reference rate for Germany for this period lay between 5,23 % and 6,33 %.
Kwota do zwrotu wyliczana jest na podstawie całości pomocy otrzymanej przez ITP, z aktualizacją do referencyjnej stopy procentowej w 2005 r. (4,08 %).
The reimbursement is calculated on the basis of the total aid received by ITP adjusted at the reference rate for 2005 (4,08 %).
Odpowiada definicjom referencyjnej stopy procentowej i referencyjnego kursu wymiany zawartym we wniosku.
Corresponds with the reference interest rate and reference exchange rate given in the definitions.
Ponieważ nie dostarczono żadnych informacji dotyczących odpowiedniej referencyjnej stopy procentowej, Komisja zwróciła się do Niemiec o przekazanie wszystkich informacji niezbędnych do oceny, czy kredyt i pula środków pieniężnych spełniały warunki określone w komunikacie w sprawie stóp referencyjnych z 2008 r.
As no information on the relevant reference interest rate had been provided, the Commission asked Germany to provide all the information necessary to assess whether the loan and cash-pool complied with the conditions set out in the 2008 Reference Rate Communication.
Odsetki zostaną obliczone na podstawie referencyjnej stopy procentowej wykorzystywanej do obliczania środków równoważnych pomocy regionalnej oraz obowiązującej w dniu, w którym pomoc została po raz pierwszy przekazana do dyspozycji beneficjenta.
The interest rate to be applied will be the reference rate used for calculating the grant equivalent of regional aid and that is applicable on the date on which the aid was first put at the disposal of the beneficiary.
Grupa APP stwierdziła, że metodyka zastosowana przez Komisję przy obliczaniu poziomów referencyjnych dla pożyczek udzielanych w dolarach amerykańskich i euro jest niewłaściwa oraz że Komisja dwukrotnie obliczyła margines dodawany do wskaźnika LIBOR i tym samym podniosła poziom referencyjnej stopy procentowej.
APP claimed that the methodology used by the Commission in calculating benchmarks for loans in USD and EUR is wrong and claimed that the Commission double counted the spread over LIBOR and thereby inflated the benchmark interest rate.
Należy podać okres referencyjny stopy procentowej, który jest ustalany w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej.
An indication of the reference period of the interest rate, which is set at predetermined intervals by reference to a market reference rate.
Element pomocy oblicza się jako różnicę między wysokością zastosowanej stopy procentowej a wysokością referencyjnej stopy procentowej, powiększoną o odpowiednią premię z tytułu ryzyka.
The aid element is calculated as the difference between the interest charged and the reference rate plus an appropriate risk premium.
W odniesieniu do przedłużenia 2 z powyższych danych wynika, że zostało ono przyznane na warunkach rynkowych, gdyż stopa procentowa zastosowana w przypadku tego przedłużenia jest wyższa od szacunkowej referencyjnej stopy procentowej.
As regards Extension 2, the above data also suggest that it was granted on market terms, since the interest rate of this extension is higher than the estimated benchmark interest rate.
odsetki obliczone przy użyciu referencyjnej stopy procentowej od kwoty transgranicznego przelewu bankowego za okres od dnia zlecenia transgranicznego przelewu bankowego do dnia wypłaty, oraz o
interest calculated by applying the reference interest rate to the amount of the cross-border credit transfer for the period between the date of the cross-border credit transfer order and the date of the credit, and
Analogicznym przykładem może być jednostka, która udziela pożyczki o stałej stopie procentowej i zarządza wynikającym stąd ryzykiem referencyjnej stopy procentowej wykorzystując w tym celu łącznie pochodne i niepochodne instrumenty finansowe.
A similar example could be an entity that originates fixed interest rate loans and manages the resulting benchmark interest rate risk using a mix of derivative and nonderivative financial instruments.
Zmiany warunków rynkowych powodujące ryzyko rynkowe obejmują zmiany referencyjnej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego innej jednostki, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu cen lub stóp.
Changes in market conditions that give rise to market risk include changes in a benchmark interest rate, the price of another entity's financial instrument, a commodity price, a foreign exchange rate or an index of prices or rates.
Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej (np. trzymiesięczny Euribor), mający zastosowanie do określonej transzy.
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three months Euribor) applicable to this specific tranche.
Stanowisko Komisji dotyczące metody ustalenia referencyjnej stopy procentowej i stopy dyskontowej stwierdza, że referencyjna stopa procentowa może wzrosnąć w sytuacjach szczególnego ryzyka.
The Commission notice on the method for setting the reference and discount rates stipulates that the reference rate may be increased in situations involving a particular risk.
W przypadku nieprzekazania takiej informacji, koszty odsetkowe, które należy zastosować określa się na podstawie referencyjnej stopy procentowej zamieszczonej w załączniku.
Where the average rate of interest costs is not communicated, the rate of interest costs to be applied shall be determined on the basis of the reference interest rates shown in the Annex.
Od instytucji finansowych wymaga się oferowania oprocentowania pożyczek pozostającego w określonym zakresie w stosunku do referencyjnej stopy procentowej pożyczek LBCh.
Financial institutions are requested to provide loan rates within a certain range of the benchmark loan interest rate of the PBOC.
W przypadku braku informacji od Państwa Członkowskiego na temat średnich kosztów odsetek przez nie poniesionych przed upływem roku budżetowego, ustala się specjalną stopę procentową na podstawie referencyjnej stopy procentowej zamieszczonej w Załączniku do tego rozporządzenia.
Where a Member State has failed to communicate the average rate of its interest costs before the end of the accounting year, the specific interest to be applied is determined on the basis of the reference interest rates shown in the Annex to the said Regulation.
Odszkodowanie obejmuje wypłatę odsetek obliczonych od kwoty transgranicznego przelewu bankowego przy użyciu referencyjnej stopy procentowej za okres:
Compensation shall comprise the payment of interest calculated by applying the reference rate of interest to the amount of the cross-border credit transfer for the period from:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo