Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "reklama" na angielski

Wyszukaj reklama w: Definicja Synonimy

Sugestie

reklamą 245
Czasem mała reklama pomaga przypomnieć ludziom że jesteś człowiekiem.
Sometimes a little advertising do remind people that you're a human being.
To ważne żeby reklama była inteligentna.
It's important that the advertising has intelligence.
Ta reklama to jeden wielki stereotyp.
This commercial - it's a big stereotype.
Myślałam, że to reklama telewizyjna.
I thought that this was a TV commercial.
Swietna reklama dla twego nowego programu.
It would be great publicity for your new show.
Taka reklama jest sprzeczna z etyką lekarską!
This is sheer publicity seeking! It's against all medical ethics.
Alan, wyluzuj, zaczynasz brzmieć jak reklama tamponów.
Alan, relax, you're starting to sound like a tampon commercial.
Samo wyrażanie opinii nie jest oczywiście traktowane jako reklama.
As far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
A przecież reklama internetowa może bardzo łatwo przekraczać granice państwa.
On the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Drugi obszar dyskryminacji to reklama i marketing.
The second area of discrimination is advertising and marketing.
To, moi przyjaciele jest fałszywa reklama.
This, my friends, is false advertising.
To jest, moi przyjaciele, fałszywa reklama.
This, my friends, is false advertising.
To nie najlepsza reklama dla człowieka z twoją pozycją.
It's not very good publicity for a man in your position.
Serio, reklama jest za jakieś pięć minut.
Seriously, commercial's in about five minutes.
Dawson, właściwie nie mamy kasy na takie frywolne rzeczy jak reklama.
We don't exactly have the money for such frivolous things as advertising.
Teraz, gdy reklama odgrywa coraz większą rolę, musimy określić kryteria pozwalające konsumentom i pacjentom zyskać pełną świadomość i pewność co do skutków stosowania tych leków.
Now that advertising has assumed an even greater role, it is essential that we determine the criteria that enable consumers and patients to be fully aware of, and certain about, what sort of effects these medicines have.
Wszelka reklama produktów związanych z energią lub ich ceną musi zawierać odniesienie do klasyfikacji efektywności energetycznej.
All advertising for products related to energy or their respective prices must include a reference to the energy efficiency classification.
To świetna promocja dla Arcane, wspaniała reklama.
It's great promotion for Arcane, great publicity.
Jeżeli wolna reklama nie czyni zadość zasadom moralnym, społecznym i psychologicznym, to szkodzi.
Where free advertising does not comply with moral, social and psychological principles, it is harmful.
Wiemy o licznych przykładach, takich jak reklama denerwująca oraz wprowadzające w błąd i agresywne praktyki biznesowe.
We know of many examples, such as annoying advertising and misleading and aggressive business practices.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 958. Pasujących: 958. Czas odpowiedzi: 66 ms.

reklamą 245

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo