Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "republika środkowoafrykańska" na angielski

Wyszukaj republika środkowoafrykańska w: Definicja Synonimy
Central African Republic
the CAR
Adres: a) Bangi, Republika Środkowoafrykańska.
Address: (a) Bangui, Central African Republic.
Nr paszportu: Republika Środkowoafrykańska numer O00065772 (po literze "O" następują trzy "0"), data ważności: 30.12.2019.
Passport No: Central African Republic number O00065772 (letter O followed by 3 zeros), expires 30 December 2019.
ECCAS: Angola, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gabon, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.
ECCAS: Angola, Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Sao Tomé and Principe.
w Afryce kodeksu nie podpisały następujące kraje: Algieria, Angola, Botswana, Republika Środkowoafrykańska, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Lesotho, Namibia, Republika Konga, Somalia, Suazi, Togo i Zimbabwe.
In Africa, the following countries have not subscribed to the Code: Algeria, Angola, Botswana, Central African Republic, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Lesotho, Namibia, Republic of Congo, Somalia, Swaziland, Togo and Zimbabwe.
uwzględniając znaczne postępy, jakie poczyniono od momentu wyboru pierwszych sędziów i prokuratora, a także uwzględniając fakt, że trybunał prowadzi obecnie dochodzenia w pięciu krajach (Kenia, Demokratyczna Republika Konga, Sudan/Darfur, Uganda i Republika Środkowoafrykańska),
having regard to the considerable progress made since the first ICC judges and prosecutor were elected and to the fact that the Court is currently conducting investigations in five countries (Kenya, DR Congo, Sudan/Darfur, Uganda and Central African Republic),
Obywatelstwo: Republika Środkowoafrykańska.
Nationality: Central African Republic.
Bangui (Republika Środkowoafrykańska)
Adres: a) Bria, Republika Środkowoafrykańska (tel.); b) Birao, Republika Środkowoafrykańska; c) Tullus, Darfur południowy, Sudan (poprzednie miejsce pobytu).
Address: (a) Bria, Central African Republic (Tel.); (b) Birao, Central African Republic; (c) Tullus, southern Darfur, Sudan (previous location).
Republika Środkowoafrykańska przeprowadzi takie działania bezzwłocznie.
The CAR shall implement such measures as quickly as possible.
Republika Środkowoafrykańska zobowiązuje się bezzwłocznie analizować wszelkie wnioski bądź skargi i przekazywać je niezwłocznie EUFOR RCA.
The CAR shall undertake to examine any such request or complaint without delay and to communicate it immediately to EUFOR RCA.
Republika Środkowoafrykańska prowadzi rejestr, w którym przechowuje wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przekazanych osób.
The CAR shall keep a register in which it records all information concerning each transferred person.
Uczestnicy i obserwatorzy procesu Kimberley uzgodnili, że Republika Środkowoafrykańska może rozpocząć wywóz surowca diamentowego po pełnym wdrożeniu ram działania określonych w załączniku do decyzji administracyjnej.
KP Participants and Observers reached an understanding that the Central African Republic may commence exports of rough diamonds upon full implementation of the Operational Framework set out in the Annex of the Administrative Decision.
W każdym przypadku Republika Środkowoafrykańska traktuje wszystkie osoby przekazane w sposób humanitarny, bez dyskryminacji, i zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami prawa międzynarodowego.
The CAR shall treat all transferred persons humanely at all times, without making any adverse distinction, and in accordance with the applicable rules of international law.
W przypadku późniejszego przekazania stronie trzeciej, Republika Środkowoafrykańska zapewnia UE nieograniczone prawo dostępu do przekazanych osób.
In the event of subsequent transfer to any third party, the CAR shall guarantee the EU a right of unrestricted access to the persons so transferred.
Jak Pani wiadomo, w dniu 16 kwietnia 2008 r. Republika Środkowoafrykańska zawarła Umowę w sprawie statusu operacji wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA), zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1778 (2007).
As you will recall, on 16 April 2008 the Central African Republic entered into an Agreement on the status of the European Union military operation in Chad and the Central African Republic (EUFOR Tchad/RCA) in accordance with United Nations Security Council Resolution 1778 (2007).
wszystkich krajów, w odniesieniu do których PE potwierdził swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka (Republika Środkowoafrykańska, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Erytrea, Togo),
all countries on whose human rights situations the European Parliament has reiterated its deep concern (the Central African Republic, Côte d'Ivoire, Cameroon, Eritrea and Togo);
W dniu 23 maja 2012 r. Libia, Sudan, Republika Środkowoafrykańska, Czad i Demokratyczna Republika Konga podpisały deklarację z Chartumu w sprawie kontroli broni strzeleckiej i lekkiej w państwach sąsiadujących z zachodnim Sudanem.
On 23 May 2012, Libya, Sudan, the Central African Republic, Chad, and the Democratic Republic of Congo signed the Khartoum Declaration On the Control of Small Arms and Light Weapons across the Neighbouring Countries of Western Sudan.
ŚWIADOME TEGO, że należy uzgodnić z Republiką Środkowoafrykańską warunki przekazywania odnośnych osób oraz gwarancje, z których osoby te mogą korzystać, w szczególności w trakcie postępowania karnego, jakie może wszcząć Republika Środkowoafrykańska;
CONSCIOUS of the need to agree with the CAR the detailed arrangements for transferring those persons, as well as the guarantees applicable to them, in particular during the criminal proceedings which may be started by the CAR;
W rzeczywistości Czad i Republika Środkowoafrykańska owładnięte są całkowitą destabilizacją polityczną.
The reality is that there is a wholesale political instability in Chad and in the Central African Republic.
Zakres projektu obejmuje kilka państw, których sytuacja szczególnie niepokoi państwa członkowskie UE, takich jak Republika Środkowoafrykańska, Libia, Mali, Niger, Sudan Południowy, Sudan i Somalia.
It will encompass, within its scope, several countries of particular concern to EU Member States, including, for instance, the Central African Republic, Libya, Mali, Niger, South Sudan, Sudan and Somalia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo