Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rezerwat" na angielski

Wyszukaj rezerwat w: Definicja Synonimy
reservation
reserve
preserve
sanctuary
res
reservoir
The rez
wildlife
Ci kolesie przewożą kobiety z Europy Wschodniej wbrew ich woli przez granicę kanadyjską przez rezerwat Indian.
(Antonio) These guys traffic Eastern European women against their will across the Canadian border through an Indian reservation.
Możemy ruszyć na zachód przez Ognistą Dolinę, ale tam jest rezerwat Mescalero.
We can go west through the Valley of Fires but there's the Mescalero Reservation.
Raal Parteia to planeta rezerwat natury.
Ral Parthia was a planetary nature reserve.
rezerwat przyrody obejmuje obszar przynajmniej 100 hektarów;
the nature reserve covers a territory of at least 100 ha;
Duży rezerwat gdzie będzie miał sporo miejsca.
A big preserve where he'll have lots of room to run around.
Nasz rezerwat przyrody jest największy w stanie, zaś dzikie zwierzęta biegają tu na wolności.
Here at the County Forest Preservation, the state's largest nature preserve, wildlife feels free to run wild.
Myślałam, że moglibyśmy założyć rezerwat dla zwierząt i nazwać go imieniem Soapy'ego.
I was thinking we could set up an animal preserve and name it after Soapy.
Wykupujemy całe miasto i zmieniamy je w prywatny rezerwat do polowań na pandy.
We're buying the whole city and turning it into a private panda hunting reserve.
Meacham melduje, że banda Diablo opuściła rezerwat.
Meacham reports Diablo's band decamped from reservation.
A ponieważ to jest narodowy rezerwat Wielkiej Stopy...
Since this is a national Bigfoot preserve...
Jak mówiłem, był to rezerwat gibonów.
So, as I said, this was a gibbon reserve.
Czyniąc swój indiański rezerwat jedyną stojącą, i tym samym niezwykle drogą nieruchomością przy plaży.
Making his Indian reservation the only thing left standing and very valuable beachfront property.
Jednym z pierwszych miejsc mojej pracy był rezerwat zwany Goat Island w Leigh, w Nowej Zelandii.
And one of the first places I worked was a reserve called Goat Island in Leigh of New Zealand.
Mój drogi Charles'ie... wielki rezerwat Siouxów nie jest już wielki, i to nie tylko pod względem wielkości.
My dear Charles... the great Sioux reservation is no longer great in size alone.
Właśnie brałem w wypadku na saniach, i, jeżeli nic drastycznego się nie wydarzy, jutro po południu parlament zagłosuje by zniszczyć rezerwat przyrody w tym kraju.
I've just been in a sleigh-riding accident, and, unless something drastic happens, tomorrow afternoon Parliament will vote to destroy this country's nature preserve.
Dunaj to rezerwat przyrody i musi być chroniony w celu zachowania jego różnorodności biologicznej, ale także jest obszarem chronionym do celów rekreacji i turystyki.
The Danube is a nature reserve and must be protected to preserve its biodiversity, but it is also a protected area for leisure and tourism.
Podmienimy ją z mapą skarbów Niebieskich, którzy wejdą prosto w rezerwat Indian Tardicaca.
We switch this with blue team's scavenger hunting map, and they'll end up right on the Tardicaca India reservation!
Tamtejsi naukowcy powiedzieli mi, że gdy zakładali pierwszy morski rezerwat w 1975 r.
What the scientists there told me was that when protected this first marine reserve in 1975,
A więc jest wylew; są korzyści dla obszarów leżących poza granicami rezerwatów, które pomagają ludziom wokół, a jednocześnie rezerwat ochrania cały habitat.
So there is spill over; there are benefits beyond the boundaries of these reserves that help people around them, while at the same time the reserve is protecting the entire habitat.
rezerwat przyrody jest gospodarstwem, w którym zwierzęta hodowane są przede wszystkim w celu ochrony przyrody i konserwacji krajobrazu;
the nature reserve is a holding where animals are primarily kept for the purpose of nature protection and landscape conservation;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo