Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "roczne sprawozdanie finansowe" na angielski

Wyszukaj roczne sprawozdanie finansowe w: Definicja Synonimy
annual accounts
annual financial report
annual statement of accounts
annual financial statements
Zarząd przekazuje Komitetowi roczne sprawozdanie finansowe do ostatecznego zatwierdzenia.
The Executive Board shall forward the annual accounts to the Committee for final approval.
Dyrektor przedkłada zarządowi roczne sprawozdanie finansowe w celu przyjęcia, a następnie przekazania Komitetowi do ostatecznego zatwierdzenia.
The Director shall be responsible for submitting annual accounts for adoption by the Executive Board and forwarding to the Committee for final approval.
W tym drugim przypadku roczne sprawozdanie finansowe udostępniane jest nie później niż cztery miesiące od końca roku obrotowego.
In the latter case the annual financial report shall be made public no later than 4 months following the end of the financial year.
Do dnia wygaśnięcia umów na wyłączność Francja będzie musiała przekazywać Komisji roczne sprawozdanie finansowe w celu sprawdzenia przez Komisję wysokości środków publicznych przyznanych na działalność IFP w wyłącznych obszarach działalności spółek Axens i Prosernat.
Until the date of expiry of the exclusive agreements, France shall submit to the Commission an annual financial report in order that the latter might verify the amount of public funds allocated to IFP's activities in the exclusive fields of activity of Axens and Prosernat.
Po zatwierdzeniu przez Szefów Delegacji roczne sprawozdanie finansowe zostaje potwierdzone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego, Sekretarza Generalnego i audytorów.
After the approval by Heads of Delegation, the Annual Statement of Accounts shall be certified by the Chairperson or Vice-Chairperson, the Secretary-General and the auditors.
b) musi istnieć prawnie od ponad dwóch lat, a jej roczne sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata musi być zatwierdzone przez zarejestrowanego audytora;
(b) it must have been legally established for more than two years and have had its annual statement of accounts for the two preceding years certified by a registered auditor;
Jeżeli emitent przygotowuje skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, mają zastosowanie zasady ustanowione w pozycji 5.1.1.
If the issuer prepares consolidated annual accounts, the principles laid down in heading 5.1.1 shall apply.
W tym celu dyrektor naczelny przedkłada roczne sprawozdanie finansowe Agencji, z poszanowaniem terminów określonych w art. 44.
For this purpose, the Chief Executive shall submit the annual accounts of the Agency respecting the time limits set out in Article 44.
przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;
submit the annual accounts to the Governing Board for approval;
W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor wykonawczy przedstawia Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok.
Within two months of the end of each financial year, the Executive Director shall submit the annual accounts and balance-sheets for the preceding year to the Court of Auditors of the European Communities.
Dyrektor wykonawczy przedstawia zarządowi roczne sprawozdanie finansowe i bilans wraz ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego do zatwierdzenia większością 75 % oddanych głosów.
The Executive Director shall present the annual accounts and balance-sheet, together with the report of the Court of Auditors, to the Administrative Board for approval by a majority of 75 % of the votes cast.
Szczegółowe dane przedstawia roczne sprawozdanie finansowe EBC, publikowane w ramach Raportu Rocznego.
For details, see the Annual Accounts of the ECB, published as part of the Annual Report.
Audyty finansowe prowadzi się w celu uzyskania wystarczającej pewności, że roczne sprawozdanie finansowe wiernie odzwierciedla wydatki zgłoszone przez organ odpowiedzialny.
Financial audits shall be performed to provide reasonable assurance that the annual accounts give a true and fair view of the expenditure declared by the Responsible Authority.
Zbadane roczne sprawozdanie finansowe airBaltic wykazuje, że w latach 2009-2012 spółka posiadała ujemny kapitał, który ponadto zwiększał się co roku.
The audited annual accounts of airBaltic show that the company had negative equity during the period 2009-2012, which moreover increased every year.
Jej roczne sprawozdanie finansowe jest integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego BayernLB.
Its annual accounts are fully integrated into the accounts of BayernLB.
Rok budżetowy, roczne sprawozdanie finansowe i zasady budżetowe
Financial Year, Annual Accounts and Budgetary Principles
Gdy w dniu 13 kwietnia 2011 r. przyjmowano decyzję w sprawie Byr, roczne sprawozdanie finansowe za 2010 r. nie zostało jeszcze opublikowane.
When the Byr Decision was adopted on 13 April 2011, the annual accounts for the year 2010 were still unavailable.
W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe za miniony rok.
Within two months after the closure of each financial year, the annual accounts and balance sheets for the preceding year shall be submitted by the Executive Director to the Governing Board for approval.
Do 30 września przypadającego po zakończeniu danego roku budżetowego Specjalny Komitet analizuje roczne sprawozdanie finansowe w świetle sprawozdania z audytu przedstawionego przez kolegium w celu udzielenia absolutorium administratorowi, księgowemu i dowódcom poszczególnych operacji.
The Special Committee shall examine by 30 September following the end of the financial year the annual accounts in the light of the College's audit report, with a view to granting a discharge to the administrator, the accounting officer and each operation commander.
W przypadku, gdy emitent sporządza zarówno nieskonsolidowane jak i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, obydwa typy sprawozdań muszą zostać opublikowane wraz ze szczegółowymi danymi związanymi z dopuszczeniem do obrotu.
Where the issuer prepares both own and consolidated annual accounts, both sets of accounts shall accompany the listing particulars.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 113. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo