Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rocznego sprawozdania finansowego" na angielski

Wyszukaj rocznego sprawozdania finansowego w: Definicja Synonimy
annual accounts
annual financial report
annual financial accounts
Przewodniczący przekazuje do właściwej komisji projekt rocznego sprawozdania finansowego.
The President shall forward the draft annual accounts to the committee responsible.
Rozbicie na przychody i koszty można również wykazać w notach wyjaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.
The breakdown between income and expenses may alternatively be provided in the explanatory notes to the annual accounts.
Użytkownik śródrocznego raportu finansowego danej jednostki posiada także dostęp do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej jednostki.
A user of an entity's interim financial report will have access to the most recent annual financial report of that entity.
Jako główny inspektor rachunkowy Republiki Cypryjskiej mam konstytucyjny i ustawowy obowiązek sporządzania i podpisywania rocznego sprawozdania finansowego rządu cypryjskiego oraz przedkładania go parlamentowi krajowemu za pośrednictwem Rady Ministrów w celu uzyskania absolutorium.
As the Accountant General of the Republic of Cyprus, I have the constitutional and statutory obligation to prepare and sign the Annual Financial Report of the Cyprus Government and submit it, through the Council of Ministers, to the National Parliament for discharge.
Jeżeli nadzorowany podmiot, który popełnił naruszenie, należy do istotnej nadzorowanej grupy, odpowiedni całkowity roczny obrót stanowi całkowity roczny obrót wynikający z najnowszego dostępnego rocznego sprawozdania finansowego nadzorowanej grupy.
Where the supervised entity that has committed the breach belongs to a supervised group, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover resulting from the most recent available consolidated annual financial accounts of the supervised group.
Całkowity roczny obrót, o jakim mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, oznacza roczny obrót nadzorowanego podmiotu w rozumieniu art. 67 dyrektywy 2013/36/UE według najnowszego dostępnego rocznego sprawozdania finansowego tego podmiotu.
The total annual turnover as referred to in Article 18(1) of the SSM Regulation shall mean the annual turnover, as defined in Article 67 of Directive 2013/36/EU, of a supervised entity according to the most recent available annual financial accounts of such supervised entity.
Po pierwsze, Trybunał Obrachunkowy wydał poświadczenie wiarygodności w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego.
Firstly, on the annual accounts, the Court of Auditors has issued a positive Statement of Assurance.
Wykaz załącza się do rocznego sprawozdania finansowego Agencji.
The list shall be added to the Agency's annual accounts.
Audytorzy zewnętrzni przedstawiają zgromadzeniu członków sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego za pośrednictwem komitetu finansowego.
The external auditors shall submit a report on the annual accounts through the Finance Committee to the Assembly of Members.
Sprawozdanie przedkłada się w ciągu miesiąca od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą LBBW, najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.
The report is to be sent each year within one month of the approval of LBBW's annual accounts by LBBW's Administrative Board (or supervisory board), but no later than 31 May.
c) projekt rocznego sprawozdania finansowego;
(c) the draft annual accounts;
Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9-11, transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Urzędu są, jako całość, legalne i prawidłowe.
Except for the situation described in paragraphs 9 to 11, the transactions underlying the Authority's annual accounts, taken as a whole, are legal and regular.
Jak wynika z przekazanych informacji, wydatki te zostały wyszczególnione w zawierającym dodatkowe wyjaśnienia załączniku do rozdziałów 09 35 i 03 35 rocznego sprawozdania finansowego.
According to the information provided, these expenses were listed in the explanatory annex to Chapters 09 35 and 03 35 of the annual accounts.
zatwierdzanie raportu rocznego i rocznego sprawozdania finansowego EBC.
adopting the Annual Report and Annual Accounts of the ECB.
Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego agencji zdecentralizowanych za rok budżetowy 2009,
of the Court of Auditors on the annual accounts of the decentralised agencies for the financial year 2009,
Do dnia 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym Komisja podejmuje decyzję w sprawie rozliczenia rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego każdego programu krajowego.
By 31 May of the year following the financial year, the Commission shall decide on the clearance of the annual accounts for each national programme.
Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 Komisja dokonuje płatności salda końcowego na podstawie obowiązującego planu finansowego, ostatniego rocznego sprawozdania finansowego oraz odpowiedniej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.
After receiving the documents listed in paragraph 1, the Commission shall pay the final balance, on the basis of the financial plan in force, the last annual accounts and the corresponding clearance decision.
zatwierdzenie sprawozdania rocznego i rocznego sprawozdania finansowego;
approval of the annual report and the annual accounts;
Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów rocznego sprawozdania finansowego EBC za rok 2008 EBC obliczy kwotę podlegającą przekazaniu zgodnie z ust. 1 i powiadomi o tym Národná banka Slovenska.
At the latest on the first working day following the Governing Council's approval of the ECB's annual accounts for the year 2008, the ECB shall calculate and confirm to Národná banka Slovenska the amount to be contributed by Národná banka Slovenska under paragraph 1.
1.22. Nowy system rachunkowości jest sprawny, tak więc trwa opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 (w tym bilansu otwarcia) od chwili ukończenia audytu przeprowadzonego przez Trybunał w maju 2005 r.
1.22. The new accounting system is operational and the preparation of the 2005 annual accounts (including opening balance sheet) continues to progress since the finalisation of the Court's audit in May 2005.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 127. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo