Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rok akademicki" na angielski

Wyszukaj rok akademicki w: Definicja Synonimy
academic year
Niniejszym uznaję rok akademicki za rozpoczęty.
I now declare the academic year begun.
f) przedstawianie Komitetowi Sterującemu propozycji działań szkoleniowych na kolejny rok akademicki; oraz
(f) submit to the Steering Committee proposals for training activities in the next academic year; and
Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom nauki, przy czym aby ukończyć jeden rok akademicki, zazwyczaj konieczne jest uzyskanie 60 punktów.
One ECTS credit corresponds to 25-30 hours of study whereas 60 credits are normally required for the completion of one academic year.
powoływanie na każdy rok akademicki Przewodniczącego Zarządu Kolegium.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
Do poniższych tabel należy wpisać liczbę wyjazdów stypendialnych, o jaką wnioskują Państwo na rok akademicki 2011/12 oraz (jeżeli dotyczy) szacowaną liczbę wyjazdów stypendialnych w roku 2010/11 i liczbę zrealizowanych wyjazdów w roku 2009/10.
Please provide in the tables below the number of mobilities you apply for in the academic year 2011/12, the estimated numbers of mobilities in 2010/11 and the actual numbers of mobilities achieved in 2009/10 (if applicable).
Islandia corocznie wpłaca wkład na cel finansowania programu Erasmus, począwszy od roku kalendarzowego, następującego po wejściu w życie niniejszej Umowy aż do roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się ostatni rok akademicki funkcjonowania niniejszej Umowy włącznie.
Iceland shall make an annual contribution to the financing of the Erasmus programme, beginning in the calendar year following entry into force of this Agreement up to and including the calendar year in which the last academic year of operation of this Agreement begins.
Ogłaszam rok akademicki za rozpoczęty.
I now declare the academic year begun.
trzeci rok akademicki, licząc od daty przystąpienia
Third academic year after accession'
Muszę iść wybrać przedmioty na rok akademicki.
I'm picking out my classes for next year.
Kurs na temat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach kursu z prawa Wspólnoty Europejskiej (od roku akademickiego 1986-1987 do roku akademickiego 1991-1992) oraz kurs na temat rachunkowości państwowej (rok akademicki 1992-1993).
Taught a course on 'The European Court of Auditors', as part of the course on 'European Community law' (from the academic year 1986-1987 to the academic year 1991-1992) and a course on 'State accounting' (academic year 1992-1993).
Rok akademicki zacznie się za kilka tygodni -
I've got a few more weeks before school starts, -
Rok akademicki 1994/1995: rozpoczął nauczanie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Komeńskiego w Bratysławie, w katedrze biznesu, prawa finansowego i gospodarczego, koncentrując się na prawie finansowym i prawie rynków finansowych.
Academic year 1994/1995: began teaching at Law Faculty of Comenius University, Bratislava, in the department of business, financial and economic law, concentrating on financial law and law of financial markets.
Rok akademicki zacznie się za kilka tygodni a ja muszę powoli zacząć przygotowywać się do wykładów.
I've got a few more weeks before school starts, but I've got to prepare a few lectures.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 23 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo