Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rok budżetowy" na angielski

Wyszukaj rok budżetowy w: Definicja Synonimy
financial year
budget year
budgetary year
fiscal year
accounting year
FY

Sugestie

66
Roczne sprawozdania sektorowe z realizacji obejmują rok budżetowy.
The sectoral annual reports on implementation shall cover the financial year.
Niedopuszczalne jest zatwierdzanie wydatków na okres przekraczający rok budżetowy.
Expenditure may not be authorized for a period extending beyond the financial year.
Odnośny rok budżetowy jest czwartym rokiem, w którym zastosowanie mają ramy finansowe 2007-2011.
This budget year is the fourth year in which the Financial Framework period 2007-2011 applies.
Omawiany rok budżetowy jest drugim rokiem w okresie nowych ram finansowych 2007-2013.
This budget year is the second year in the new Financial Framework period of 2007-2013.
Na rok budżetowy 2003 dział Komisji obejmuje:
For the budgetary year 2003 the Commission section shall comprise:
Program ten oparty jest na planie działań przewidzianych na dany rok budżetowy oraz oczekiwanym podziale środków finansowych.
The work programme shall be based on a schedule of activities envisaged for the budgetary year concerned and the expected breakdown of the funds.
szacowane kwoty przydzielone im na rok budżetowy 2007;
an estimate of the amounts allocated to them for the financial year 2007;
NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji ósmego EFR za rok budżetowy 2006.
HEREBY RECOMMENDS that the European Parliament give the Commission a discharge in respect of the implementation of the operations of the Eighth EDF for the financial year 2006.
przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2008;
Adopts the estimates for the financial year 2008;
Zwrócone państwu członkowskiemu kwoty płatności okresowych za rok budżetowy
Interim Payments reimbursed to the Member State for the financial year
[1] Obejmuje nadwyżkę za ubiegły rok budżetowy oraz dochody różne.
[1] Contains surplus from previous financial year and miscellaneous revenue.
Rozliczenie rachunków agencji płatniczych - rok budżetowy 2005
Clearance of the Paying Agencies' accounts - Financial year 2005
(Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy zmieniony odpowiednio)
[Estimate of revenue and expenditure for the financial year changed accordingly.]
Budżet ogólny obejmuje dochody i wydatki na jeden rok budżetowy.
The general budget shall consist of revenue and expenditure for one financial year.
Rada udziela Dyrektorowi Naczelnemu i księgowemu absolutorium za dany rok budżetowy.
It shall grant a discharge to the Chief Executive and the accounting officer for the financial year in question.
Może on zostać przedstawiony na dowolny rok budżetowy podczas trwania procedury budżetowej.
It may be presented, for any given financial year, during the budgetary procedure.
Dyrektor administracyjny opracowuje co roku wstępny projekt budżetu Eurojustu, obejmujący wydatki na nadchodzący rok budżetowy.
Each year the Administrative Director shall draw up a preliminary draft Eurojust budget covering expenditure for the following financial year.
Zyski lub straty po opodatkowaniu wynikające z podstawowej działalności za ostatni rok budżetowy.
Profit or loss arising out of ordinary activities, after tax, for the last financial year.
Z wyjątkiem przypadku odstępstwa przyznanego przez właściwe władze, ogólne informacje dotyczące perspektyw emitenta przynajmniej na bieżący rok budżetowy.
Except in the event of a derogation granted by the competent authorities, information on the issuer's prospects for at least the current financial year.
Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2014, s. 7.
ECA's report for financial year 2014, p. 7.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 724. Pasujących: 724. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo