Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rok finansowy" na angielski

Wyszukaj rok finansowy w: Definicja Synonimy
financial year
fiscal year
Ostatni rok finansowy był jednym z najgorszych w tej dekadzie.
The last financial year was one of the worst of the decade.
Dla każdego właściwego produktowego rynku oddziaływania, za ostatni rok finansowy:
'For each affected relevant product market, for the last financial year,
aby dopasować rok finansowy do roku kalendarzowego,
to adjust fiscal year to calendar year,
Ty dostałeś 17.5% w T-rachunkach zamortyzowane przez rok finansowy.
You've got 17.5 % in T-bills amortized over the fiscal year.
Dlatego też należy powołać zewnętrznego biegłego rewidenta na rok finansowy 2004.
It is therefore necessary to appoint external auditors from the financial year 2004.
Budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok finansowy 2005
Budget of the European Training Foundation for the financial year 2005
Środki finansowe przydziela się na każdy rok finansowy w ramach procedury budżetowej.
The appropriations shall be authorised each financial year as part of the budgetary procedure.
Gdy doradzaliśmy Komisji Kontroli Budżetowej udzielenie absolutorium za rok finansowy 2006, nie robiliśmy tego lekką ręką.
When we advised the Committee on Budgetary Control to grant discharge for the 2006 financial year, it was not done lightly.
Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja uchwala budżet na pierwszy rok finansowy.
At its first meeting the Commission shall adopt a budget for its first financial year.
Na najbliższy rok finansowy budżet przeznaczony na politykę spójności musi przynajmniej zostać utrzymany na dotychczasowym poziomie.
For the future financial year, the budget allocated to cohesion policy must be at least equivalent to the current level.
Możliwość uczestniczenia w państwa debacie na temat rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok finansowy 2007, które przedstawiłem już Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 10 listopada, to dla mnie zaszczyt.
Mr President, it is an honour for me to be able to take part in your debate on the Court of Auditors' annual report on the 2007 financial year, which I have already presented to the Committee on Budgetary Control on 10 November.
Moje podziękowania dla posła Itälä za ponad osiem miesięcy współpracy nad kwestią ogólnego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok finansowy 2008.
My thanks to Mr Itälä for over eight months of cooperation on the issue of the draft general budget of the European Union for the financial year 2008.
Rada Administracyjna przygotowuje bilans wszystkich wpływów i wydatków za każdy rok finansowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
The Administrative Board shall draw up a balanced statement of all revenue and expenditure for each financial year, which shall be the same as the calendar year.
Na tym samym posiedzeniu Komisja może również, w razie potrzeby, uchwalić budżet na drugi rok finansowy.
At this meeting the Commission may also, as appropriate, adopt a budget for the second financial year.
przedstawiał zbadane rachunki za każdy rok finansowy do aprobaty Rady Gubernatorów na każdym spotkaniu dorocznym; oraz
submit the audited accounts for each financial year for approval by the Board of Governors at each annual meeting;
Dyrektor administracyjny co roku sporządza i przedkłada Kolegium do zatwierdzenia wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Eurojustu na następny rok finansowy.
Each year, the Administrative Director shall draw up and submit to the College for its approval, a provisional draft estimate of revenue and expenditure for Eurojust for the following financial year.
W związku z tym dołączam się do wezwań, aby Urząd podjął niezbędne działania w celu zaradzenia tym uchybieniom, które nie wpłynęły w każdym razie na ogólną prawidłowość i wiarygodność budżetu za rok finansowy 2009.
I therefore add my voice to the calls for the Authority to take the necessary measures to remedy these shortcomings which, in any case, have not nullified the general regularity and reliability of the budget for the financial year 2009.
Jednak nie ujawnił, że dwie trzecie tych oszczędności po prostu przesunięto na rok finansowy 2013 lub 2012, tak abyśmy musieli zdecydować co zrobić z tymi pieniędzmi w przyszłym roku.
What he did not reveal, however, is that two thirds of these savings have simply been transferred to the 2013 or 2012 financial year, so that we will have to decide what to do about this money next year.
dotyczącej absolutorium z wykonania budżetu za rok finansowy 2001, zauważa: [Parlament...]
concerning discharge in respect of the 2001 financial year, made the following observation: [Parliament...]
Decyzja ta opiera się na obecnej ocenie dostępnych marginesów w ramach działu 1a na rok finansowy 2012 zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Komisję Europejską w programowaniu finansowym opublikowanym w dniu 31 stycznia br.
This decision is based on the current assessment of the margins available under heading 1a for the financial year 2012 following the information provided by the European Commission in its Financial Programming published on 31 January.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 98. Pasujących: 98. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo