Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozbić" na angielski

Zobacz także: rozbić obóz
Wyszukaj rozbić w: Definicja Synonimy
crash
smash
break up
wreck
shatter
pitch
to crack
camp
set up
crashed
crashing
smashing

Sugestie

47
Ricky nie chciał rozbić tego autobusu.
Ricky didn't mean to crash that bus.
Aby nie rozbić i spalić na ostatniego okrążenia dojrzewania.
To not crash and burn on the Last Lap of adolescence.
Jedynym honorowym wyjściem dla wszystkich posiadaczy Ferrari każdego z nich, jest pójść i rozbić swoje wozy o ścianę.
The only honourable course of action is for all Ferrari owners all of them, to go outside now and smash their cars up.
Używa kła jak młotka, aby rozbić i otworzyć małże.
He's using his claw like a hammer to smash open the mussel.
Ecklie chciał rozbić zespół i tak zrobił.
Ecklie wanted to break up the team, and he did.
Nie pozwolę ci rozbić tego zespołu.
I'm not letting you break up this band.
W porządku, możesz się rozbić koło mnie.
All right, dude, you can crash at my place.
Fala magnetyczna z tego wystarczy, żeby rozbić samolot.
The magnetic wave of this is enough to crash the plane.
Będziemy grali terapia fali uderzeniowej extracorporeal dzisiaj aby rozbić kamienie w jego ureter więc oni mogą przejść.
We are going to be performing extracorporeal shock wave therapy today to break up the stones in his ureter so they can pass.
Przepraszam że im powiedziałem, ale chcieli rozbić mi rzepkę.
Sorry that I told them but they wanted to smash my kneecap.
Nie pozwól komukolwiek rozbić się na tym drzewie.
Don't let anybody crash into that tree.
Właśnie dlatego pozwalam Ci się tu rozbić.
That's why I'm letting you crash here.
Udało nam się rozbić zakrzep, który tamował przepływ krwi.
We managed to break up the clot that was stopping blood flow.
Może ktoś z innej gangsterskiej rodziny stara się rozbić to przymierze.
Maybe one of the other crime families is trying to break up the alliance.
Jeśli zagra Immunitetem, nam uda się rozbić Andrea i Matta i jest po ptakach.
If she plays the idol we can break up Andrea and Matt, it's a home run.
Ale żeby ją przeczytać, musisz rozbić jajo.
But to get the message, you must first break the egg.
Chciałeś rozbić te świątynie i wysłać do Londynu.
Soon you want me to break up these temples and ship them to London.
Procedura awaryjna ma zamknąć drzwi i rozbić kontrolę.
The emergency procedure is to lock the door and smash the controls.
Trzeba rozbić harkonneńską machinę na Arrakis.
We must crush the Harkonnen machine on Arrakis.
Tau Siedem mógłby naprawdę rozbić warstwę ozonową i przyśpieszyć globalne ocieplenie.
Tau Seven could indeed break down the ozone layer and accelerate global warming.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 628. Pasujących: 628. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo