Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozciągać się" na angielski

Wyszukaj rozciągać się w: Definicja Synonimy
stretch
extend
be extended
To delikatny świat zbudowany z najmniejszych organizmów, korali, których szkielety tworzą rafę, a ich kolonie mogą rozciągać się na setki mil.
This is a fragile world, built upon the smallest of organisms, the coral polyps, whose skeletons form the reef, colonies that may stretch for hundreds of miles.
Dodatkowy wymiar Wittena pozwala strunom rozciągać się w coś przypominającego membranę, w skrócie "brane".
BRIAN GREENE: The extra dimension Witten added allows a string to stretch into something like a membrane, or a "brane" for short.
Potworna meduza łapie je w jadowitą sieć... która może rozciągać się na szerokość 30 stóp.
A monster jellyfish ensnares them in a venomous web... that can stretch more than 30 feet across.
Rozciągać się, Norma, rozciągać!
Stretch, Norma, stretch!
Stosunek ten może rozciągać się na spółki zależne, pośrednio zależne i stowarzyszone podmiotu bezpośredniego inwestowania.
It can extend to a direct investment enterprise's subsidiaries, sub-subsidiaries and associates.
I zaczyna rozciągać się nad placem zabaw.
It starts sweeping over the playground.
Fartuchy przeciwdeszczowe muszą rozciągać się do dolnej części błotnika i odpowiadać ppkt 7.3.1.-7.3.9.
These flaps must extend to the lower part of the mudguard and comply with items 7.3.1 to 7.3.9.
Wyłączenie ogólne oparte na warunkach niniejszego ustępu nie może rozciągać się na zbłąkane psy i koty.
A general exemption made under the conditions of this paragraph may not extend to stray dogs and cats.
A zielone wzgórza rozciągać się będą po horyzont.
And the green hills stretch to the horizon.
No dalej Glen, nie możemy rozciągać się same.
Come on, Glen, you can't keep stringing us along.
Taka wolna przestrzeń musi rozciągać się na strefę określoną:
This free space shall be extended over the zone defined:
Skutki tego przedłużenia nie mogły jednak rozciągać się na okres po dniu ogłoszenia orzeczenia w postępowaniu głównym.
The effects of such renewal could not, however, extend beyond the date of the judgment as to substance.
Wobec powyższego spółki Terni twierdzą, że geograficzny zasięg ich działalności może rozciągać się maksymalnie na terytorium Włoch.
Therefore, the Terni companies claim that the geographic market is at best national.
Uszkodzenia opon diagonalnych powstałe w wyniku szorstkowania nie mogą rozciągać się poza najbardziej zewnętrzną warstwę osnowy w obszarze czoła opony.
Buffing damage to diagonal ply tyres shall not extend beyond the outermost carcass ply in the crown area.
Poza tym ta regwarancja musiała rozciągać się okres znacznie przekraczający sześć miesięcy przewidziane w wytycznych, gdyż powinna była obejmować projekty trwające aż do siedmiu lat.
Furthermore, the counter-guarantee was to extend well beyond the six months provided for in the guidelines, since it was to cover projects lasting up to seven years.
Ich przednie i tylne krańce muszą rozciągać się przynajmniej do poziomej płaszczyzny stycznej do tylnego krańca opony lub opon (rysunek 5).
Their front and rear extremities must extend at least to the horizontal plane that is tangent to the upper edge of the tyre or tyres (Figure 5).
Może rozciągać się na 18 stóp.
They can span 18 feet, wingtip to wingtip.
Obszar skarmiania nie może rozciągać się na obszary, na których prowadzony jest intensywny chów zwierząt;
The feeding zone must not extend to areas where intensive farming of animals takes place;
Korzyść uzyskana dzięki osiągnięciu celu projektu nie może ograniczać się do jednego państwa członkowskiego lub państw członkowskich realizujących projekt, lecz musi rozciągać się na całe terytorium Wspólnoty.
The advantage achieved by the objective of the project must not be limited to the Member State or the Member States implementing it, but must extend to the Community as a whole.
Zaciemnienie musi rozciągać się przynajmniej do kąta γ3 i sięgać przynajmniej do części cylindrycznej bańki na całym obwodzie jej wierzchołka.
The obscuration shall extend at least to angle γ3 and shall extend at least to the cylindrical part of the bulb on the whole bulb top circumference.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo