Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozcieńczony" na angielski

Zobacz także: rozcieńczony roztwór
Wyszukaj rozcieńczony w: Definicja Synonimy

Sugestie

1, jeśli roztwór nie jest rozcieńczony.
It is equal to one when the solution is not diluted.
Niebieski barwnik polimetinowy (barwnik fluorescencyjny) rozcieńczony w mieszaninie rozpuszczalników: glikolu etylenowego i metanolu.
Blue polymethine dye (fluorescent dye) diluted in a mixture of the solvents ethylene glycol and methanol.
W przypadkach gdy eluent po przejściu przez kolumnę jest za bardzo rozcieńczony, aby można go było poddać dalszej analizie, musi zostać zagęszczony.
In cases where the eluate, after passage through the column, is too dilute for a further analysis it must be concentrated.
Kwas azotowy rozcieńczony, 1:2 (v/v).
Dilute nitric acid, 1:2 (v/v).
Siarczek rozcieńczony do czterech cząstek na milion.
Sulfide diluted to four parts per million.
Lek Yondelis jest rozpuszczony i rozcieńczony przed podaniem dożylnym.
Before it is given to you, Yondelis is reconstituted and diluted for intravenous use.
Lekarz lub pielęgniarka poda rozcieńczony w ten sposób lek Avastin w formie infuzji dożylnej.
A doctor or nurse will give you this diluted Avastin solution by intravenous infusion.
Przed podaniem musi on zostać rozcieńczony w celu sporządzania roztworu do infuzji.
The concentrate must be diluted before use to make a solution for intravenous infusion.
Liofilizowany proszek musi być rozpuszczony i rozcieńczony przed użyciem.
The lyophilised powder must be reconstituted and diluted before use.
Odtworzony lek musi być następnie rozcieńczony.
The reconstituted solution must be further diluted.
Jest klarownym, praktycznie bezbarwnym roztworem, który jest przygotowany i rozcieńczony przed użyciem.
It is a clear, almost colourless solution that is prepared and diluted before it is used.
Topotekan przed użyciem musi być rozpuszczony, a następnie rozcieńczony (patrz punkt 6. 6).
Topotecan must be reconstituted and further diluted before use (see section 6.6).
Przed podaniem skontrolować wzrokowo rozcieńczony produkt pod kątem obecności cząstek stałych lub zmiany zabarwienia.
Visually inspect the diluted product for particles or discolouration prior to administration.
Przed podaniem lek TYSABRI musi zostać rozcieńczony.
TYSABRI must be diluted before it is given to you.
Równa się jeden, jeśli roztwór nie został rozcieńczony.
It is equal to one when the solution is not diluted.
D1 = czynnik rozcieńczenia, kiedy roztwór jest rozcieńczony (7.1).
D1= the dilution factor when the solution is diluted (7.1).
Ilości można mierzyć bezpośrednio bez mineralizowania próbki w przypadku produktów płynnych (sok lub rozcieńczony koncentrat).
Quantities may be measured directly without mineralizing the sample in the case of liquid products (juice or diluted concentrate).
Wyłącznie jednorazowo, musi być rozcieńczony - patrz ulotka
Single use only, must be diluted - see leaflet
Jeśli nie podano inaczej, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zostanie rozcieńczony i podany powoli do żyły pacjenta w czasie około 3 godzin.
Your concentrate for solution for infusion will be diluted and given slowly into a vein over about 3 hours unless otherwise stated.
Jeśli lek został rozcieńczony w warunkach aseptyki, to może być przechowywany przez 24 godziny (nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC).
If diluted aseptically, it may be stored for 24 hours (do not store above 30ºC).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 585. Pasujących: 119. Czas odpowiedzi: 555 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo