Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozmieszczenie" na angielski

Wyszukaj rozmieszczenie w: Definicja Synonimy
distribution
deployment
arrangement
layout
location
placement
disposition
stowage
deploy
spread
positioning
siting
spacing
Starannie wymieszać, aby zapewnić jednorodne rozmieszczenie tłuszczu w całej próbce.
Thoroughly mix to ensure a homogeneous distribution of the fat throughout the sample.
Należy jednak uwzględnić zróżnicowanie warunków ekologicznych i rozmieszczenie niektórych organizmów szkodliwych.
However, differences in ecological conditions and in the distribution of certain harmful organisms must be taken into account.
Komisja Europejska przeznaczyła 10 milionów euro na rozmieszczenie sił policyjnych MINURCAT.
The European Commission also allocated EUR 10 million to deployment of the MINURCAT police force.
Szacunkowy przydział środków budżetowych na rozmieszczenie zasobów ludzkich oraz statków i samolotów patrolowych.
Estimation of the budgetary allocation for deployment of human resources, patrol vessels and aircrafts.
Schematyczne rozmieszczenie typowego systemu przedstawiono na rysunku 1.
A schematic arrangement of a typical system is presented in figure 1.
Ufam, że to tylko tymczasowe rozmieszczenie.
I suppose it's only a temporary arrangement.
Wykaz występowania, bogactwo oraz rozmieszczenie egzotycznych gatunków nierodzimych, które są obecne w danym regionie/podregionie.
An inventory of the occurrence, abundance and distribution of non-indigenous, exotic species which are present in the region/sub-region.
rozmieszczenie ludności w regionie położonym nad składowiskiem;
population distribution in the region overlying the storage site;
Krajowe wykazy gatunków zagrożonych wyginięciem lub szczególnie zagrożonych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie geograficzne.
National lists of species in danger of extinction or particularly endangered species, taking into account their geographical distribution.
W takim przypadku można założyć, że rozmieszczenie patuliny w danej partii jest jednorodne.
In this case, a homogeneous distribution of patulin can be assumed within a given lot.
Zatem nabycie i rozmieszczenie drugiej bazy wymagałoby zasobów, które nie mogą być pokryte z budżetu IFE08.
Therefore, the procurement and deployment of the second base would require resources, which cannot be covered by the IFE08 budget.
Nie ma zatem powodów, by dalej opóźniać rozmieszczenie wojsk.
So there is no reason to further delay deployment.
Według mnie, z powodu obecnej sytuacji humanitarnej i bezpieczeństwa, konieczne stało się rozmieszczenie europejskiej misji pokojowej.
In my view, and due to the current humanitarian and security situation, the deployment of the European peace-keeping mission has become indispensable.
Przed każdym lotem operator sporządza dokumentację dotyczącą masy i wyważenia, wyszczególniając ładunek oraz jego rozmieszczenie.
An operator shall establish mass and balance documentation prior to each flight specifying the load and its distribution.
Mechanizm taki musi w szczególności, zgodnie z przyspieszonymi procedurami podejmowania decyzji, ułatwić mobilizację i szybkie rozmieszczenie określonych środków finansowych.
Such a mechanism must in particular, in accordance with accelerated decision-making procedures, facilitate the mobilisation and rapid deployment of specific financial resources.
Należy scharakteryzować możliwe procesy rozkładu, przemiany lub reakcji oraz oszacować rozmieszczenie i losy substancji w środowisku.
A characterisation of possible degradation, transformation, or reaction processes and an estimation of environmental distribution and fate shall be performed.
Ilość i geograficzne rozmieszczenie stad o otrzymanym wyniku pozytywnym na trzęsawkę owiec.
Number and geographical distribution of scrapie positive flocks.
w przypadku przyczep liczba i rozmieszczenie osi;
In the case of trailers the number and arrangement of axles;
występowanie, rozmieszczenie i rodzaje wektorów na obszarze objętym ograniczeniami;
the presence, distribution and type of vectors in the restricted zone;
Liczba i rozmieszczenie pod względem położenia geograficznego stad z wynikiem pozytywnym na obecność trzęsawki owiec.
Number and geographical distribution of scrapie positive flocks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 595. Pasujących: 595. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo