Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozpoczynający się dnia" na angielski

Wyszukaj rozpoczynający się dnia w: Definicja Synonimy
beginning on
starting on
starting from
commencing on
commencing 1
Zobowiązania dostawy na okres rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.
Delivery obligations for the period beginning on 1 July 2009
Obejmował on okres trzech lat rozpoczynający się dnia 31 stycznia 1997 r. (z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy).
It covered a period of 3 years beginning on 31 January 1997 (with a possible extension of six months).
Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2005/2006, rozpoczynający się dnia 1 lipca 2005 r.
Implementing rules should be laid down for the quota year 2005/06 starting on 1 July 2005.
Królestwo Hiszpanii będzie miało dwuletni okres przejściowy, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1993 r., na wprowadzenie ogólnych minimalnych stawek akcyzy określonych w art. 2.
The Kingdom of Spain shall have a transitional period of two years, starting on 1 January 1993, to attain the overall minimum excise duty laid down in Article 2.
Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres trzyletni rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2006 r. i zostanie przekazane Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2009 r.
The first report shall cover the three year period starting from 1 January 2006 and shall be transmitted to the Commission by 30 September 2009 at the latest.
W uzgodnionym protokole 5 wyrazy "pięcioletni okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1994 roku" zastępuje się wyrazami "czteroletni okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1994 roku.".
In the Agreed Minute No 5, 'a five-year period starting from 1 January 1994' shall be replaced by 'a four-year period starting from 1 January 1994'.
Do celów określonych w niniejszej umowie całkowita kwota pomocy finansowej udzielanej poprzez EFR grupie państw AKP w ramach wieloletnich ram finansowych na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi 23966 mln EUR, zgodnie z ust. 2 i 3.
For the purposes set out in this Agreement and for a period starting on 1 January 2008, the overall amount of the financial assistance for the ACP Group of States within this multiannual financial framework shall be EUR 23966 million, as specified in points 2 and 3.
"okres przejściowy" oznacza okres rozpoczynający się dnia 1 lipca 2003 r. i kończący się z dniem wejścia w życie Konwencji AFS.
"interim period" means the period beginning on 1 July 2003 and ending on the date of entry into force of the AFS-Convention.
Wprowadzenie zakazu w niniejszym rozporządzeniu w stosunku do stosowania powłok zawierających TBT powinno zostać zatem zawieszone na okres przejściowy rozpoczynający się dnia 1 lipca 2003 r. a kończący z dniem wejścia w życie Konwencji AFS w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa trzeciego.
The application of the prohibition in this Regulation on applying TBT coatings should therefore be suspended as regards ships sailing under the flag of a third State for an interim period beginning on 1 July 2003 and ending on the date of entry into force of the AFS-Convention.
Ceny zboża pastewnego we Wspólnocie ustala się raz w roku na okres dwunastu miesięcy, rozpoczynający się dnia 1 lipca, na podstawie cen progowych i ich miesięcznych podwyżek.
The prices for feed grain within the Community shall be determined once a year for a period of 12 months beginning on 1 July, on the basis of the threshold prices and the monthly increases therein.
Zobowiązania dostawy przy przywozie cukru preferencyjnego wyrażonego w tonach ekwiwalentu cukru białego z krajów będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami, na okres dostawy rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.:
Delivery obligations for imports of preferential sugar originating in countries which are signatories to the ACP Protocol and to the Agreement with India for the delivery period beginning on 1 July 2009, expressed in tonnes of white-sugar equivalent:
Przepisy dotyczące pozwoleń typu "A" na okres przywozu rozpoczynający się dnia 1 czerwca 2006 r. stosuje się od dnia 1 kwietnia 2006 r. Przepisy dotyczące pozwoleń typu "B" stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
The provisions concerning "A" licences for the import period starting on 1 June 2006 shall apply from 1 April 2006.
Program obejmuje okres pięciu lat, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2009 r.
The Programme shall cover a period of five years from 1 January 2009.
Jeżeli chodzi o okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r., Belgia nigdy nie przyznała pomocy przekraczającej 40 EUR, ponieważ koszt testów wynosił poniżej 40 EUR.
Regarding the period from 1 January 2007, Belgium never granted aid exceeding EUR 40, as the cost of the tests was less than that amount.
Konieczne jest przyjęcie kolejnego programu na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2001 r. oraz zapewnienie, że na politykę wobec przedsiębiorstw przeznaczono środki wystarczające dla osiągnięcia celów.
It is necessary to adopt a further programme for the period beginning 1 January 2001 and to ensure that enterprise policy is endowed with sufficient resources to attain its objectives.
nieudzielenie zamówienia w związku z przekazaniem obowiązku użyteczności publicznej w zakresie obsługi połączeń morskich z Korsyką na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r. [...],
Non-award of the public service delegation for public services by sea to Corsica for the period commencing 1 January 2007 [...],
Osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji są nominowane na członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) na okres trzech lat rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2009 r.
The persons named in the Annex to this Decision are appointed as members of the Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) for a period of three years from 1 January 2007 to 31 December 2009.
przez okres jednego roku rozpoczynający się dnia 1 kwietnia po dniu publikacji, jeżeli ocena jest dokonywana zgodnie z ust. 1 lit. c).
for a period of one year commencing on 1 April following the date of publication where the assessment is carried out pursuant to paragraph 1(c) of this Article.
Do celów ust. 1 roczny okres obliczeniowy oznacza okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia danego roku i kończący się dnia 31 grudnia tego roku.
For the purpose of paragraph 1, an annual calculation period means a period which starts on 1 January of a given year and ends on 31 December of that year.
Jeżeli jednakże dodatkowy podatek w wysokości 1,5 % zostanie rozszerzony na wyroby wymienione w załączniku I do niniejszego Protokołu Ustaleń, Wspólnota Europejska zgadza się przyznać okres na jego zniesienie, nieprzekraczający trzech miesięcy i rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2003 roku.
If, however, this additional tax of 1,5 % is extended for the products listed in Annex I to this Memorandum of Understanding, the European Community agrees to grant a maximum period of three months, beginning 1 January 2003, for its expiration.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo