Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozprowadzić" na angielski

Wyszukaj rozprowadzić w: Definicja Synonimy
distribute
spread
distributed
evenly
Wszyscy wybiegli tak szybko, nie mogłam rozprowadzić wyników badań.
Everyone hurried out so quickly, I couldn't distribute the study.
Tak Niam ma zamiar rozprowadzić nowy kod.
That's how Niam hopes to distribute the new code.
Powinniśmy rozprowadzić tą wspaniałą technologię na cały świat!
We shall spread this incredible technology all over the world!
Przenieść odmierzoną objętość standardową (50-100 l) zawiesiny na zmodyfikowaną pożywkę selektywną SMSA i rozprowadzić ją szklanym pręcikiem po całej powierzchni pożywki.
Transfer a measured standard volume (50-100 µl) of the resuspended pellet onto modified SMSA selective medium and spread with a glass rod over the whole surface of the medium.
Następnie zawartość probówki ostrożnie przenieść na szkiełko mikroskopowe i delikatnie rozprowadzić po nim.
The contents of the tube are then cautiously transferred to a microscope slide and gently spread upon it.
Mogę je rozprowadzić teraz, Swami?
Can I distribute it now, Swami?
W zważonym pojemniku odmierzyć wagowo, z dokładnością do 1 mg, około 5 g próbki i rozprowadzić ją równomiernie.
Weight in the weighted container, to the nearest 1 mg, about 5 g of the sample and spread evenly.
Chciałem rozprowadzić moją broszurę na tym samym rogu na którym ludzie pana Robinsona próbowali sprzedać narkotyki.
I was trying to distribute my magazines on the same corner that Mr. Robinson's men were attempting to distribute his drugs.
Zmieszać próbkę z ziemią okrzemkową (4.1), używając szklanego pręcika (5.5), i rozprowadzić mieszankę równomiernie w miseczce.
Mix the sample material with the diatomaceous earth (4.1) using the glass rod (5.5) and distribute the mixture evenly in the dish.
Mam troche wieści, mogłabyś je dla mnie rozprowadzić?
I've got some newsletters, maybe you can distribute them for me.
Chcę listę wszystkich osób, które zabiłeś i listę wszystkich osób, które ci pomogły rozprowadzić te organy.
I want a list of all the people that you've killed and all of the people who are helping you distribute these organs.
Rozprowadzić tłuszcz równomiernie przez wirowanie lub w razie potrzeby przez mieszanie.
Distribute the fat homogeneously by swirling and, if necessary, by stirring.
Rozprowadzić po 100 l zawiesiny granulek po roślinach do badań.
Distribute 100 µl of resuspended pellet between the testplants.
Ok, możesz rozprowadzić.
Okay, then you can distribute.
Muszę rozprowadzić te fundusze.
I must distribute these funds.
Zgłosiłam się na ochotnika, by rozprowadzić te.
I volunteered to distribute these.
Kilka razy zamrugam ci okiem, żeby rozprowadzić barwnik.
I'm going to blink your eye a few times to distribute the dye.
Zmiękcza lub uelastycznia inną substancję, którą w przeciwnym razie trudno byłoby odkształcić, rozprowadzić lub obrobić.
Softens and makes supple another substance that otherwise could not be easily deformed, spread or worked out.
Co oznacza że moglibyśmy w ten sposób rozprowadzić przeciwciała za pomocą odpowiedni silnego... i dostojnego spektrum światła.
Which means we might be able to distribute immunity within an intense beam of... spectrum-tuned light.
Wysypać całą zawartość sita kontrolnego (5.4) na powierzchnię bibuły pochłaniającej i rozprowadzić granulki równą warstwą za pomocą miękkiej, płaskiej szczoteczki.
Pour the entire contents of the sieve (5.4) over the absorbent tissues and spread the prills evenly with a soft, flat brush.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102. Pasujących: 102. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo