Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozprzestrzeniania broni jądrowej" na angielski

Wyszukaj rozprzestrzeniania broni jądrowej w: Definicja Synonimy
nuclear proliferation
proliferation of nuclear weapons
uznanie, że od czasu zakończenia Konferencji przeglądowej 2000 miały miejsce poważne wydarzenia w dziedzinie rozprzestrzeniania broni jądrowej;
recognising that serious nuclear proliferation events have occurred since the end of the 2000 Review Conference;
b) należy dążyć do wypracowania wielostronnych rozwiązań obecnych i ewentualnych przyszłych gwałtownych konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz zająć się w szczególności niepokojącym rozwojem sytuacji w regionie w zakresie rozprzestrzeniania broni jądrowej;
(b) to work towards finding multilateral solutions to ongoing and potential violent conflicts in the Middle East and to specifically address the worrying nuclear proliferation developments in the region;
W ostatnich czasach zmieniła się niestety sytuacja międzynarodowa w dziedzinie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub przynajmniej działań poszczególnych państw w tym kierunku.
As a result of the proliferation of nuclear weapons, or at least of the efforts of certain countries in this direction, the international context has recently changed for the worse.
oczekuje, że deklarowany przez ChRL sprzeciw wobec terroryzmu i rozprzestrzeniania broni jądrowej zaowocuje konkretnymi działaniami w ramach znaczących stosunków Chin z Iranem; podkreśla, że zdecydowane stanowisko ChRL w sprawie Iranu mogłoby stanowić dowód na to, że Chiny mają wolę i możliwości podjęcia międzynarodowych zobowiązań;
Expects the PRC to apply its proclaimed opposition to terrorism and nuclear proliferation in a concrete manner in China's influential relations with Iran; emphasises that a decisive stance by the PRC on Iran would demonstrate China's willingness and ability to take on international responsibility;
Stopniowo angażuje się na rzecz międzynarodowego zakazu rozprzestrzeniania broni jądrowej i popiera traktat 1963 ograniczający badania nuklearne.
Steadily becomes an advocate against international nuclear proliferation and supports the 1963 partial test ban treaty.
Sojusz powinien świecić przykładem, w ten sposób jednak nie zniechęci do rozprzestrzeniania broni jądrowej tylko je wzmoże.
The Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
wzywa Radę Europejską i Komisję do zwiększenia zaangażowania UE w wielostronne negocjacje w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania broni jądrowej;
Calls on the European Council and Commission to intensify the EU's engagement in multilateral negotiations to reduce the salience of nuclear weapons;
Z syntezą jądrową wiążą się również poważne zagrożenia, z których najbardziej znaczącym jest możliwość dostania się surowców wykorzystywanych w reakcjach syntezy w niepowołane ręce, co doprowadziłoby do realnej groźby rozprzestrzeniania broni jądrowej.
Serious risks are also associated with fusion, the most significant being that raw materials for fusion reactions might fall into the wrong hands, giving rise to a danger of proliferation of nuclear weapons.
Jelvesazan Company wspomaga wskazane podmioty w naruszaniu przepisów sankcji ONZ i UE nałożonych na Iran i bezpośrednio wspiera podejmowanie przez Iran działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej.
Jelvesazan Company is assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran and is directly supporting Iran's proliferation sensitive nuclear activities.
Chodzi mi o sformułowanie wyrażające pogląd, że UE może użyć "wszelkich posiadanych przez siebie instrumentów do zapobieżenia, powstrzymania i, w miarę możliwości, zlikwidowania programów rozprzestrzeniania broni jądrowej, które stanowią powód do niepokoju".
I refer to the phrase and import of the view that the EU can 'use every means at its disposal to prevent, deter, halt and, where possible, eliminate proliferation programmes, which causes serious problems'.
Rozbrojenie jądrowe i zakaz rozprzestrzeniania broni jądrowej, reforma MAEA, przegląd NPT, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną
Nuclear disarmament and non-proliferation, reform of the IAEA, NPT review, fight against terrorism and organised crime
Rozbrojenie jądrowe i zakaz rozprzestrzeniania broni jądrowej, rozbrojenie konwencjonalne i kontrola zbrojeń, walka z terroryzmem
Nuclear disarmament and non-proliferation, conventional disarmament and arms control, fight against terrorism
Po drugie, największym światowym ośrodkiem rozprzestrzeniania broni jądrowej nie był Phenian, lecz Pakistan.
Secondly, the world's major proliferation in the past decades has not been Pyongyang but Pakistan.
Poprzez udział w KEDO Unia Europejska dokonuje wkładu w osiągnięcie stojącego przed nią celu polegającego na znalezieniu ogólnego rozwiązania kwestii rozprzestrzeniania broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim zgodnie z celami rozmów sześciostronnych.
Through its participation in KEDO, the European Union has been making a contribution to the European Union's objective, namely to find an overall solution to the issue of nuclear proliferation in the Korean peninsula in accordance with the objectives of the six-party-talks.
Ponadto w tym kontekście chcę jeszcze zaznaczyć i przestrzec, odnosząc się zwłaszcza do sytuacji z Iranem, że wszelkiego rodzaju operacje wojskowe lub działania militarne służące zapobieganiu rozprzestrzeniania broni jądrowej, przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego i stwarzają niebezpieczeństwo.
If nothing else, I would like, in this context, and in particular with regard to Iran, to point out and to warn that military operations or military activities of any kind to prevent proliferation are completely counter-productive and highly dangerous.
Posłowie wzywają Komisję i Radę do utworzenia wspólnie z MAEA modeli i procedur niedopuszczających do tego, aby pokojowe wykorzystanie energii jądrowej prowadziło do rozprzestrzeniania broni jądrowej.
20090203IPR48106 Text, as adopted by the EP, will be available here (click on 3 February) Second Strategic Energy Review - more information
Posłowie wzywają Komisję i Radę do utworzenia wspólnie z MAEA modeli i procedur niedopuszczających do tego, aby pokojowe wykorzystanie energii jądrowej prowadziło do rozprzestrzeniania broni jądrowej.
The negotiations are being conducted with six regions (Caribbean, West Africa, Central Africa, Eastern and Southern Africa, Southern African Development Community, Pacific).
Posłowie wzywają Komisję i Radę do utworzenia wspólnie z MAEA modeli i procedur niedopuszczających do tego, aby pokojowe wykorzystanie energii jądrowej prowadziło do rozprzestrzeniania broni jądrowej.
Of the 15 countries of the Pacific region (including East Timor), where the 16th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly was held from 24 to 28 November 2008 (in Port Moresby, Papua-New Guinea), only Papua and Fiji have signed provisional agreements.
zaangażowane w działalność Iranu stwarzającą zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej, bezpośrednio związane z taką działalnością lub wspierające ją; lub
being engaged in, directly associated with, or providing support for, Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or
A z drugiej strony, być za elektrowniami jądrowymi, Kiedy powinno być oczywiste, że gdy budujesz elektrownie, Powiększasz tysiąckrotnie ryzyko rozprzestrzeniania broni jądrowej.
when it should be obvious to anyone that you build these plants, you multiply by a thousand the risk of nuclear weapons proliferation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo