Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozsądny" na angielski

Wyszukaj rozsądny w: Definicja Synonimy
reasonable
sensible
rational
smart
sane
wise
prudent
level-headed
sense
reasonably
sound

Sugestie

A pan Gardiner to bardzo rozsądny człowiek.
And Mr. Gardiner is a very reasonable man.
Rozumiem, ale musisz być rozsądny.
I understand, but you've got to be reasonable.
Przynajmniej jest jeszcze jeden rozsądny mężczyzna w tej krainie.
Well, there's at least one other sensible man in this province.
Tego wyzwanie nie podjąłby się żaden rozsądny dorosły niedźwiedź.
It's a challenge no sensible adult bear would go for.
Postąpiłby tak każdy rozsądny inwestor prywatny.
This would have to be done by any rational private investor.
Gdyż innymi razy wydaje się być zupełnie rozsądny.
Because at other times, he seems almost rational.
Potrzebny mi ktoś rozsądny, inteligentny, cywilizowany...
You need a man who is reasonable, intelligent, civilized...
Moim zdaniem osiągnęliśmy ambitny, choć rozsądny, kompromis.
In my view, we have reached an ambitious, yet reasonable, compromise.
Mógłbym różnie nazwać Saito... ale rozsądny - to nowość.
I can think of a lot of things to call Saito... but reasonable, that's a new one.
Na szczęście, nie musisz być rozsądny.
Thankfully, you don't have to be reasonable.
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
Uczciwy, rozsądny, trzeźwy nieszkodliwy Holly Martins.
Honest, sensible, sober, harmless Holly Martins.
Tak, wiedziałem, że będziesz rozsądny.
Yes, I knew you'd be reasonable.
Nie panikuję tylko staram się być rozsądny.
I'm not panicking, I'm being sensible.
Zauważcie prosty, rozsądny przód, po prostu światłą aby widzieć gdzie jedziesz.
Note the plain, sensible front end, just some headlights to see where you're going.
Uważał, że jesteś bardzo rozsądny.
He thought you were very reasonable.
Teraz, jestem pewien, że będziesz rozsądny i pomożesz mi się stąd wydostać.
Now I'm sure you're going to be sensible and help me out of here.
Ale mogę cię przekonać, żebyś był rozsądny.
But I can persuade you to be reasonable.
Proponuję, aby był pan choć trochę rozsądny...
I suggest you be a little sensible...
Jestem rozsądny... Ale ty nie reagujesz na rozsądek.
I am reasonable... but you do not respond to reason.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 838. Pasujących: 838. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo