Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "roztrzaskać" na angielski

smash
shatter
crack
Muszę tylko roztrzaskać te fiolki razem, by stworzyć trujący gaz w tym pokoju.
I need only smash these vials together to create a poisonous gas in this room.
Ile pomidorów zdołasz roztrzaskać w zaledwie 10 minut?
How many tomatoes can you smash in ten short minutes?
Wiemy, że jest wystarczająco potężna, by roztrzaskać kręgosłup.
That it's strong enough to shatter the spinal column, we know.
Grom dźwiękowy mógłby roztrzaskać kilka okien ale nie rozwaliłby całej elektryczności.
A sonic boom might shatter a few windows... but it wouldn't knock out power.
Z właściwą częstotliwością i amplitudą możliwe, że kopuła mogłaby się roztrzaskać.
Sam, with the right frequency and amplitude, it's possible that the dome could shatter.
Kiry sonic krzyk może roztrzaskać betonowe bloki.
Kira's sonic scream can shatter concrete blocks.
Więc dla mnie prezent urodzinowy jest kilka roztrzaskać jakie mam przekonania miał co nieco pamiętam z mojej przeszłości.
So your birthday gift to me is to shatter what few beliefs I had about what little I can remember from my past.
Jeden niewłaściwy ruch i wszystko może się roztrzaskać
One wrong move, and everything can shatter.
Chcesz roztrzaskać tę piękną iluzję perfekcji, którą wymyśliłeś?
You want to shatter This beautiful illusion you've created for yourself?
Chcę wziąć ten absurdalny pryzmat, przez który widzisz świat i roztrzaskać go o ziemię, o tak.
I want to take that ridiculous prism you see things through and smash it on the ground like this.
Możesz roztrzaskać tyle niemieckich głów, ile chcesz, George'u Towlerze, ale rozbij francuskiego szampana, a sam cię zastrzelę.
Smash as many German heads as you like, George Towler, but break my French Champagne and I'll shoot you myself.
To mogło całkowicie wymknąć się spod kontroli... roztrzaskać wszystko wkoło i mógłbym stracić ją na dobre.
I might go completely out of control... smash everything around and lose her for good.
Jestem taka podekscytowana, mogłabym się po prostu roztrzaskać!
I'm so excited, I could just shatter!
Po prostu go roztrzaskać, skrzywdzić i zabić!
Just smash them and hurt them and kill them!
To także znaczy, żebyście nie dotykali rodziców, bo możemy roztrzaskać się na milion teoretycznych kawałków.
IT ALSO MEANS DON'T TOUCH YOUR PARENTS, OR WE COULD SHATTER INTO COUNTLESS THEORETICAL SHARDS.
Skoro jesteś w potrzasku między młotem a kowadłem, dlaczego nie użyć młota, by roztrzaskać kowadło?
If you're feeling trapped between the proverbial rock and the hard place, why not use the rock to smash the hard place?
Wracać tam i roztrzaskać ją!
Get back there and smash it down.
Nie mogę roztrzaskać ich wszystkich.
Can't shatter them all.
Wystarczająco zimnej, żeby zamrozić i roztrzaskać stal.
Cold enough to shatter steel.
Przed wyjazdem możesz osobiście ją roztrzaskać.
You can personally smash this thing before we leave.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 108. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo