Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozwój technologiczny" na angielski

Wyszukaj rozwój technologiczny w: Definicja Synonimy
technological development
technical development
technological change
technology development
developments in technology
development of technologies

Sugestie

W szczególności Sky uniemożliwia rozwój technologiczny bardziej zaawansowanych otwartych dekoderów satelitarnych i naziemnych.
In particular, Sky hinders the technological development of more advanced common terrestrial and satellite decoders.
Powinno się promować badania i rozwój technologiczny w zakresie trwałości biopaliw.
Research and technological development in the field of the sustainability of biofuels should be promoted.
Badania i rozwój technologiczny mają zasadnicze znaczenie dla europejskiej konkurencyjności.
Research and Technical Development is of key importance for the European competitiveness.
Z tego względu należy kontynuować i wspierać finansowo badania naukowe i rozwój technologiczny.
In this respect research and technical development need to be maintained and financially supported.
Produkt ten charakteryzuje szybki rozwój technologiczny, gdzie nowa generacja chipów jest wprowadzana na rynek co trzy, cztery lata.
The product is subject to rapid technological change, with a new generation arriving on the market every three or four years.
Do priorytetów należą również rozwój technologiczny oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych celem przyciągnięcia inwestycji do sektora portowego.
Technological development and cutting out unnecessary red tape to attract investment into the port sector are also priorities.
Musimy pozbawić terrorystów środków finansowych i inwestować więcej w badania i rozwój technologiczny.
We have to deprive terrorists of financial resources and to invest more in research and technological development.
(8b) Badania naukowe i rozwój technologiczny mają kluczowe znaczenie dla innowacji i poprawy wydajności.
(8b) Research and technological development is the key to innovation and improved performance.
Zasadniczo przy inwestycjach w infrastrukturę TIK należy uwzględnić szybki rozwój technologiczny, poszanowanie zasad neutralności technologicznej i nieograniczonego dostępu.
As a general rule, investment in ICT infrastructure should take into account rapid technological development, respect for the principles of technological neutrality and open access.
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Research and technological development (R&TD), innovation and entrepreneurship
Liczne dodatkowe korzyści technologiczne wzmocnią rozwój technologiczny i potwierdzą wiodącą pozycję przemysłu europejskiego w szeregu kluczowych sektorów.
Numerous technological spin-offs will reinforce the technological development and reaffirm the leadership of European Industry in a number of key sectors.
Strony dokonują regularnego przeglądu niniejszego Protokołu, biorąc pod uwagę najlepsze dostępne rozwiązania naukowe i rozwój technologiczny.
The Parties shall regularly review the present Protocol, taking into account the best available scientific substantiation and technological development.
Światowy rozwój technologiczny w sektorze telekomunikacyjnym [2] spowodował znaczne zmiany w warunkach konkurencji.
The fundamental technological development worldwide in the telecommunications sector (2) has caused considerable changes in the competition conditions.
Receptą na osiągnięcie rozwiązań w tych nietypowych sytuacjach są inwestycje w naukę i rozwój technologiczny.
The way to find solutions to such unusual situations is investment in science and technological development.
Państwa członkowskie powinny promować badania i rozwój technologiczny w zakresie narzędzi umożliwiających zrównoważone zwalczanie Diabrotica.
Member States should promote research and technological development on tools for the sustainable control of Diabrotica.
Dlatego musimy jednomyślnie poprzeć przeznaczenie przez państwa członkowskie 1 % ich produktu krajowego brutto na badania i rozwój technologiczny.
This is why we must unanimously support Member States devoting 1% of their gross domestic product to research and technological development.
Zaledwie rok temu rozmawiałem z jednym z przedstawicieli przemysłu chemicznego, który powiedział, że rozwój technologiczny ma taki potencjał, że na tym obszarze możliwe jest osiągnięcie znacznie lepszych wyników.
Only an hour ago, I was speaking to a representative of the chemical industry who said that there is so much potential for technical development that it could be possible to achieve much better results in this area.
Niektóre marki i modele samochodów radzą sobie lepiej, a konkretnie te, które zainwestowały w zrównoważony rozwój technologiczny.
Some makes and models of cars are coping better with these crises, namely those that have invested in sustainable technical development.
Nie możemy jednak się zgodzić, aby rozwój technologiczny i umocnienie tak zwanego planu EPSTE stanowiły jeszcze jedno uzasadnienie dążenia do osłabienia krajowych polityk energetycznych.
However, we cannot accept that, at the expense of technological development and strengthening of the so-called SET Plan, yet another excuse is being sought to weaken national energy policies.
Przewodniczący Barroso uważa więc za priorytetową prawdziwą gospodarkę oraz jej modernizację poprzez badania naukowe, rozwój technologiczny, innowacje i zasady zrównoważonego rozwoju.
President Barroso thus prioritises the real economy and its modernisation through scientific research, technological development, innovation and the principles of sustainability.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 213. Pasujących: 213. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo