Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozwiązać" na angielski

Wyszukaj rozwiązać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wciąż musimy rozwiązać ostatnią tajemnicę Skarbca.
We still have to solve that last mystery of the vault.
Mogę rozwiązać kilka twoich problemów, może wszystkie.
I might solve some of your problems, possibly all.
I pomyślałam, że powinniśmy spróbować rozwiązać to teraz.
And I was just thinking that we should try to resolve this now.
Zainteresowane strony muszą rozwiązać problemy dwustronne w duchu dobrego sąsiedztwa.
The interested parties have to resolve bilateral issues in a spirit of good neighbourliness.
Wojsko zostaje wezwane, żeby rozwiązać tę tajemnicę.
So the military are called in to solve the mystery.
Aby rozwiązać zagadkę zbiegów okoliczności musimy poznać kontekst.
To solve your coincidence, we have to put it into context.
Przyjdź do zakrystii, kościół może rozwiązać wszystko.
Come to the vicarage, the church can solve everything.
Przybyliście tu by pomóc rozwiązać finansowe problemy mojego kraju.
You are here to help me solve the financial problems of my country.
Więc musisz znaleźć klucz i rozwiązać to.
So you must find the key and solve that.
Pomożesz mi rozwiązać zagadkę następnego morderstwa.
When the next murder happens... you will help me solve it.
Proszę jedynie, żebyś pomógł mi rozwiązać tę zbrodnię.
All I ask from you is you help me solve this terrible crime.
Będziemy musieli rozwiązać złożony problem rynku mleczarskiego.
We will need to resolve the complex dairy issue.
Dzięki temu możemy rozwiązać wiele spraw.
We can solve a lot of cases with these.
Muszę rozwiązać tę sprawę przed sfinalizowaniem małżeństwa.
I have to solve this case before I consummate my marriage.
Najpierw musimy rozwiązać twoją sprawę i wywalczyć jak najkrótszą odsiadkę.
First, we need to solve your legal status, and get a prison term as short as possible.
Problem wewnątrz strefy euro jesteśmy w stanie rozwiązać sami.
We are in a position to resolve the problem within the euro area ourselves.
Staramy się rozwiązać morderstwo twojego ojca.
We're the guys trying to solve your dad's murder.
Muszę rozwiązać zagadkę i potrzebna mi twoja pomoc.
I got to solve a mystery, and I need your help.
Przecież próbował rozwiązać równanie grawitacyjne przez 40 lat.
But he's been trying to solve the gravity equation for 40 years.
Ten placek mógłby rozwiązać wiele światowych konfliktów.
Could solve all the problems with the world, that pie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4316. Pasujących: 4316. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo