Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: rozwiać wątpliwości
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozwiać" na angielski

dispel
address
allay
remove
clear up
alleviate
resolve
resolved
assuage
vanish
clarify

Sugestie

54
To spotkanie pozwoliło rozwiać wcześniejsze wątpliwości wystawców dotyczące jakości centrum, lokalizacji i możliwości dojazdu.
This meeting helped to dispel any doubts the exhibitors might have had about the centre's quality, location and transport accessibility.
Mogą rozwiać zła i udaremnić katastrofy...
They can dispel evil and thwart disaster...
Może gdybym wiedziała, mogłabym rozwiać pani obawy.
Perhaps if you told me, I could address your concerns.
Huber są wystarczające, aby rozwiać obawy o konkurencję związane z omawianą koncentracją.
Huber are sufficient to address the competition concerns raised by this concentration.
Teraz idziesz do kościoła, tak aby rozwiać podejrzenia.
Now you, you go to the church so as to allay suspicion.
To powinno rozwiać twoje wątpliwości co do jego winy.
This should allay your doubts about his culpability.
Aby rozwiać te wątpliwości, Polska przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia i dowody.
Poland provided additional clarification and evidence to address this concern.
Włożyła dużo wysiłku, żeby rozwiać pana obawy.
She went to a lot of trouble to allay your fears.
Snowball gry zebrane na naszej stronie są przeznaczone do jakoś rozwiać tęsknotę za normalnym zimie.
Games Snowball collected on our site are intended to somehow dispel the longing for a normal winter.
Chcę rozwiać wasze wątpliwości w związku z rosnącą liczbą japońskich baz wojskowych w USA.
I wish to address the concerns many of us have over the growing number of Japanese military bases forming in the United States.
Nie chciałem dodać żadnej presji do twojej decyzji Ale mógłby na pewno rozwiać niektóre twoje wątpliwości.
I didn't want to add any pressure to your decision, but he could definitely dispel some of your doubts.
Żebym mogła przedstawić fakty, rozwiać plotki i poznać wasze opinie.
To lay out the facts, dispel rumours and get your input.
Komisja jest zdania, że w kontekście przejęcia kontroli nad Telepiù i Stream przez News Corporation wymagano zobowiązań, które same miały rozwiać obawy o konkurencję.
The Commission emphasises that the commitments required in the context of News Corporation's acquisition of control of Telepiù and Stream already address competition concerns.
Chciałbym rozwiać przy pomocy wszystkich możliwych sposobów...
I wish you to dispel by all possible means...
Należy rozwiać wszelkie wątpliwości co do właściwości sądu, aby zapobiec niepotrzebnym sporom.
Any doubts relating to jurisdiction should be removed in order to obviate needless disputes.
Dane przedstawione przez powiadamiającego w przepisowym terminie nie były wystarczające, aby rozwiać te wątpliwości.
The data lodged by the notifier within the legal deadlines did not provide sufficient information to resolve these concerns.
Pozwolą państwo, że wyrażę pewne wątpliwości, które należy rozwiać przed założeniem funduszu.
Allow me to express some doubts, which we have to dispel before we set up this fund.
Te wątpliwości należy rozwiać poprzez rygorystyczne stosowanie zaleceń przez państwa członkowskie i Radę.
These few doubts need to be removed by the stringency with which the Member States and the Council apply the recommendations.
Potrzebujemy odpowiedzialnej strategii, aby rozwiać obawy i wątpliwości naszych coraz bardziej niespokojnych społeczeństw.
A responsible policy is needed to counter the fears and uncertainties of our increasingly uneasy societies.
Inne państwa członkowskie pokazały wolę działania, aby rozwiać obawy Irlandczyków.
The other Member States have shown their willingness to move to meet Irish concerns.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 266. Pasujących: 266. Czas odpowiedzi: 133 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo