Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozwinąć" na angielski

Zobacz także: rozwinąć skrzydła
Wyszukaj rozwinąć w: Definicja Synonimy
develop
grow
elaborate on
spread
expand on
elaborate
unroll
developed
developing
evolve

Sugestie

44
Jednak rak może się rozwinąć symetrycznie.
That a cancer would develop in such precise symmetry.
Na prawdę powinienem rozwinąć kilka swoich pomysłów.
I really should develop a few of my ideas.
Możecie się czegoś nauczyć i rozwinąć siebie przez to doświadczenie.
You can learn and grow from this experience.
Należy rozwinąć zdolność sektora bankowego do dostarczania długoterminowego finansowanie gospodarki.
Develop the capacity of the banking sector to provide long-term financing to the economy.
Zdobyłem miliony dolarów z podatków żeby rozwinąć to coś.
I procured millions of dollars of taxpayer money to develop that thing.
Właściwe organy EUEB powinny rozwinąć strategiczne partnerstwa z detalistami.
The Competent Bodies of the EUEB should develop strategic partnerships with retailers.
Dodatkowo może rozwinąć się hipokaliemia w następstwie biegunki.
In addition, hypokalaemia may develop as a consequence of diarrhoea.
Jedynie wtedy można rozwinąć ducha olimpijskiego.
Only then can an Olympic spirit develop at all.
Nie można tak szybko rozwinąć pełnych objawów.
You can't develop full-blown symptoms from the vaccine this quickly.
Uszkodzone mózgi zwykłych ludzi mogą rozwinąć niesamowite, nowe umiejętność.
Devastated by injury, the brains of ordinary people can develop amazing new skills...
Przypuszczam, że moglibyśmy rozwinąć pewne formuły.
I mean, I suppose we could develop some expressions.
W rzadkich przypadkach użytkownicy mogą rozwinąć apetyt na mózgi.
In rare cases, users may develop a taste for brains.
Słabsze gatunki mogą rozwinąć własną strategię.
The weaker species can develop its own defence strategy.
Koniecznie musisz rozwinąć radar na szaleńców.
You really need to develop a radar for the crazies, my man.
Moje laboratorium jest w pobliżu, więc zdecydowałem rozwinąć filmy bezzwłocznie.
My lab is near by, so I decided to develop the films right away.
I ponieważ Michał, na przeciw rozwinąć umysł... zawsze był przez serce.
And for Michael, the way to develop the mind... had always been through the heart.
Jego mózg miał czas, aby bardziej się rozwinąć.
His brain had more time to develop.
Której mózg musi mieć czas aby się rozwinąć.
Whose brain must be given time to develop.
Musieliśmy się rozwinąć, aby przetrwać.
Had We develop, we survived.
By rozwinąć pomysł, wyrazić coś osobistego.
To develop an idea, express something personal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1032. Pasujących: 1032. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo