Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozwinąć się" na angielski

Wyszukaj rozwinąć się w: Definicja Synonimy
develop
evolve

Sugestie

Dodatkowo może rozwinąć się hipokaliemia w następstwie biegunki.
In addition, hypokalaemia may develop as a consequence of diarrhoea.
Jednak u niektórych bakterii może rozwinąć się oporność na tulatromycynę, co może wpłynąć negatywnie na jej skuteczność.
However, some bacteria can develop resistance against tulathromycin, which will reduce its effectiveness.
Są 10 milionów możliwych światów z 4 milionami dojrzewa wystarczająco dla życia, by rozwinąć się.
There are 10 million possible worlds with 4 million mature enough for life to evolve.
Sugerował, że roboty mogą rozwinąć się w sposób naturalny.
He suggested that robots might naturally evolve.
Ponadto u zwierząt, które odrzucały guzy eksperymentalne po leczeniu tazonerminą, może rozwinąć się specyficzna odporność na ten rodzaj komórek guza.
Further, animals that reject experimental tumours following tasonermin treatment may develop specific immunity for this tumour cell type.
Hiperglikemia, kwasica ketonowa i śpiączka mogą rozwinąć się w przeciągu kilku godzin w przypadku całkowitego zablokowania cewnika.
Hyperglycaemia, ketoacidosis and coma may develop within hours if the pump catheter is obstructed completely.
Oni próbują uświadomić nas, pomóc nam rozwinąć się w sprawiedliwe istoty.
They're trying to enlighten us, help us evolve into righteous creatures.
I z odpowiednim wyzwalaczem, mogło rozwinąć się w tego typy gniew.
And with the right trigger, it could develop into this kind of rage.
Sytuacja zobowiązań warunkowych może rozwinąć się w sposób początkowo nieprzewidziany.
Contingent liabilities may develop in a way not initially expected.
Może za 50 lat ta kuracja poprzez rozmowę mogłaby rozwinąć się do dokładnej nauki.
Perhaps in 5O years this talking cure might develop into a precise science.
Ciężko zrozumieć, jak Rosja mogłaby rozwinąć się jako gospodarka i jako społeczeństwo, przed stworzeniem niezależnego systemu prawnego.
It is very difficult to see how Russia could develop as an economy or as a society before it has an independent judiciary.
Niedawno badania wykazały, że choroba Alzheimera może rozwinąć się w wyniku odkładania się w mózgu białka o właściwościach neurotoksycznych.
More recently, studies have shown that Alzheimer's disease can develop as a result of the deposition of a neurotoxic protein in the brain.
W przypadku długotrwałego stosowania leku Fentanyl- ratiopharm może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie fizyczne i (lub) psychiczne.
Tolerance, physical or psychological dependence may develop if you use Fentanyl-ratiopharm for a longer period.
Może rozwinąć się uzależnienie fizyczne, jak również mogą wystąpić objawy odstawienne w przypadku szybkiego przerwania stosowania systemów transdermalnych.
Physical dependence may develop as well and you might experience withdrawal symptoms, if you do suddenly stop using the patches.
Po wielokrotnym zastosowaniu opioidów, takich jak fentanyl, może rozwinąć się u pacjentów tolerancja i uzależnienie fizyczne i (lub) psychiczne.
Upon repeated administration of opioids such as fentanyl, tolerance and physical and/ or psychological dependence may develop.
Bardzo często słyszymy, że Unia Europejska musi rozwinąć się w najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata, a budżet może to ułatwić.
Very often we hear that the European Union must develop into the world's most competitive economy, and the budget can facilitate that.
Ten zespół, który stwierdzono w niewielkiej liczbie przypadków po podaniu leku Beromun, może rozwinąć się w czasie pierwszych trzech dni po ILP.
This condition, which has been observed in isolated cases after Beromun administration, may develop within the first three days after ILP.
Ze względu na szybki początek działania kwasu zoledronowego na obrót kostny może rozwinąć się przemijająca, czasami objawowa hipokalcemia, zwykle największa przez pierwszych 10 dni od infuzji preparatu Aclasta.
Due to the rapid onset of effect of zoledronic acid on bone turnover, transient hypocalcaemia, sometimes symptomatic, may develop and is usually maximal within the first 10 days after infusion of Aclasta.
Adynamiczna choroba kości może rozwinąć się, jeżeli stężenie PTH pozostaje długotrwale obniżone o około 1, 5 raza poniżej górnej granicy normy podczas oznaczania iPTH.
Adynamic bone disease may develop if PTH levels are chronically suppressed below approximately 1.5 times the upper limit of normal with the iPTH assay.
W warunkach mniej korzystnych (temperatura gleby niższa od 21 ºC) więdnięcie jest mniejsze, lecz na łodydze może rozwinąć się wiele nowych korzeni.
Under less favourable conditions (soil temperature below 21 ºC), less wilting occurs, but large numbers of adventitious roots may develop on the stem.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 127. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo