Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ruch uliczny" na angielski

Wyszukaj ruch uliczny w: Definicja Synonimy
Tłumy żądne widoku ludzkiego kameleona całymi dniami paraliżują ruch uliczny.
The crowds lining the roads to see the human chameleon tie up traffic for days.
To była pogoda i ruch uliczny.
And that's your weather and traffic.
Powiedziałem, że pani nominacja przez Komisję zatrzyma ruch uliczny w Tokio i Waszyngtonie.
It was said that your appointment, made by the Commission, would stop the traffic in Tokyo and Washington.
Macie wielki ruch uliczny w tym piekielnym mieście, nie wiem, jak to wytrzymujesz.
You have so much traffic in this infernal city, I don't know how you stand it.
Tamta to zatrzyma ruch uliczny oddechem.
Honey, she could stop traffic with that breath.
Plany małżeńskie Sama McFarlanda mogły powstrzymać coś więcej niż ruch uliczny.
Sam McFarland's marriage proposal plans may have stopped more than traffic.
Lakier utrzymuje włoski tarantuli, twoje tajemnicze zarodniki i substancje cząsteczkowe sugerujące ciężki ruch uliczny.
The lacquer holds tarantula hairs, your mystery spores and particulates which suggest heavy traffic.
Potem musimy tylko wtopić się w ruch uliczny... bez wzbudzania podejrzeń.
Then all we do is blend in with traffic... without arousing suspicion.
Dobra. Kramer, ty blokujesz ruch uliczny.
All right, Kramer, you block off traffic.
Sprawdzałem ruch uliczny, korki są niewielkie.
And I checked traffic, traffic is moving great.
Niestety, zanim się rozpędziliśmy, wpadliśmy w ruch uliczny.
Sadly, before the race was done, we hit traffic.
Nie wiem, ale słyszę ruch uliczny.
I don't know, I hear traffic.
Trochę jak ruch uliczny, który widzicie.
And it's like the traffic that you see.
Jestem Derek, jestem właśnie na ulicy, gdzie grubas blokuje ruch uliczny.
I'm Derek... and I'm in the street where Fat Kid is blocking traffic.
Znasz Tifany, obrzydliwą kobietę, która stoi w śródmieściu i krzyczy na ruch uliczny.
And you know Tiffany, the filthy woman who stands downtown and screams at traffic.
Zabójcy Ryana. Zagonili go pod ruch uliczny i myśleli, że to koniec.
They chased him into traffic and they thought that was the end of it.
A powodem jest to, że ruch uliczny robi się coraz gorszy.
And the reason why is this: Traffic is getting worse.
To nie złudzenie, ruch uliczny naprawdę jest dużo gorszy niż jeszcze parę lat temu.
Traffic really is substantially worse than it was not very long ago.
że tu ruch uliczny zwykle odbywa się lewą stroną.
Please remember our traffic tends to come from the right.
Miejsce to powinno znajdować się na terenie wielkomiejskim i nie powinno być bezpośrednio narażone na działanie silnych lokalnych źródeł emisji, takich jak ruch uliczny lub duże zakłady przemysłowe.
Preferably this site should be located in the urban background and should not be directly influenced by local strong sources such as traffic or large industrial installations.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo