Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rynek" na angielski

Wyszukaj rynek w: Definicja Synonimy

Sugestie

Pan Trask zrewolucjonizował cały rynek warzywny.
Mr. Trask has just revolutionized the entire vegetable market.
Rozpoznał rynek, tworząc zysk dla siebie.
He identified a market, created a little niche for himself.
Japończycy dosłownie kontrolują światowy rynek ryb.
The Japanese literally control the world marketplace in fish.
Jest globalny rynek handlu tymi nieszczęsnymi stworzeniami.
There's a global marketplace for these unfortunate creatures.
Musisz zrozumieć, że to rynek sprzedawcy.
You goz' to understand, it's a seller's market.
Na świecie istnieje rynek konkurencyjny dla cierpienia.
There's a competitive market for suffering in the world.
Żeby ją sprzedać musimy znaleźć czarny rynek.
But to get top dollar, we'll have to sell it deep black market.
Mają w rękach cały angielski rynek.
They have the whole English market right in their hands.
Ten rynek ranił nawet najlepsze firmy.
This market has hurt even the best of companies.
Czarny rynek jest dalej bardzo aktywny.
Well, there's still a very vibrant black market out there.
Z powodu wojny kwitnie czarny rynek.
Because of the war, the black market is flourishing.
Rozumieją tylko rynek zbytu i zyski.
Things they can understand: market shares and third-quarter profits.
A dlaczego: to jest niezaspokojony rynek.
Here's why: It's an unbeatable market force, man.
Przykładem są tu państwa nadbałtyckie i rynek gazu.
A concrete example of this is the Baltic States and the gas market.
Wnioskodawca definiuje rynek geograficzny jako całe terytorium Węgier.
The applicant defines the geographical market as the entire territory of Hungary.
Węgierski rynek instytucji kredytowych i usług płatniczych jest dobrze uregulowany.
The Hungarian market of credit institutions and payment services is well regulated.
Zweryfikowanie pochodzenia przetworzonego tuńczyka wprowadzanego na europejski rynek jest niemożliwe.
It is impossible to verify the origin of processed tuna that enters the European market.
Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą szerzej wejść na rynek europejski.
These small and medium-sized enterprises need to enter the European market on a wider scale.
Musimy uczynić jednolity rynek widoczniejszym politycznie.
We must raise the political profile of the Single Market.
Duński rynek przewozów autobusowych charakteryzuje się postępującą koncentracją.
The Danish bus market has been characterised by a process of continued concentration.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11651. Pasujących: 11651. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo