Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rynek papierów wartościowych" na angielski

Wyszukaj rynek papierów wartościowych w: Definicja Synonimy
stock market
the stock market
securities market
Uważam, że to wszystko źle wpływa na rynek papierów wartościowych.
I think all of those forces worked in a very bad way in the stock market.
Śledziłem rynek papierów wartościowych niczym jastrząb... i wygląda na to, że sprawy mają się dobrze jeśli chodzi o Nasdaq.
I've been following the stock market like a hawk... and I guess things are looking rosy again on the Nasdaq.
Jak wzrośnie liczba alergenów, ta dziedzina będzie jak rynek papierów wartościowych.
When the pollen count goes up, just like the stock market... Ralph, I have this pain...
Wtórny rynek papierów wartościowych opartych na hipotece powinien być priorytetem działania na poziomie UE.
The secondary mortgage securities market should be a priority for action at EU level.
Ponadto dane statystyczne umożliwiają właściwemu organowi monitorowanie rozmiaru i znaczenia transakcji na papierach wartościowych oraz rozrachunków papierów wartościowych w obrębie rynków finansowych, a także ocenianie bieżącego i potencjalnego wpływu danego CDPW na rynek papierów wartościowych ogółem.
In addition, statistical data enable the competent authority to monitor the size and importance of securities transactions and settlements within the financial markets as well as to assess the ongoing and potential impact of a given CSD on the securities market as a whole.
I widzieliśmy tych wszystkich starców z Wall Street, dzierżących klucze do skarbców w całym kraju, jak grabią Departament Skarbu, banki i rynek papierów wartościowych.
and we've seen all these cronies from Wall Street, with the combination to the vaults around the country and they've just looted the Treasury and the banks and, and the securities industry dry.
Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP) [rynek dopuszczony= regularny rynek papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, ale nie notowanych na giełdzie] | 3.Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP) |
Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [authorised market place = regular trade in securities admitted for trading but not listed on stock exchange] | 3.Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP) |
Żeby badać rynek papierów wartościowych.
A przez Wall Street i ogólnoświatowy rynek papierów wartościowych mamy dziś około 700 bilionów dolarów długu z fałszywych żądań, znanych jako pochodne, wciąż czekających na upadek.
And because of Wall street and the global stock market there are now conservatively about 700 Trillion dollars of outstanding fraudulent claims- know as derivatives still waiting to collapse.

Pozostałe wyniki

RYNEK PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W TOKYO JEST ŚWIADKIEM KOLEJNYCH ZNIŻEK...
THE TOKYO STOCK MARKET WITNESSED CONTINUAL FALLS IN...
Po pierwsze, uważamy, że należy rozszerzyć wspólny rynek rozrachunku papierów wartościowych Unii Europejskiej.
Firstly, we believe that the European Union's common market of securities settlement must be expanded, as it is very fragmented.
Rynek udziałowych papierów wartościowych: rynek akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.
Minimum reserve requirement: the obligation for credit institutions to keep a deposit with the central bank.
Będziemy mieć w dziedzinie papierów wartościowych rynek transatlantycki, być może jakiś inny rynek w dziedzinie ubezpieczeń.
We will have a transatlantic market in the area of securities; perhaps we will have some other market in the area of insurance.
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na dopuszczenie do publicznego obrotu, nawet jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, w przypadku gdy właściwe władze są przekonane, że zapewniony będzie odpowiedni rynek dla takich dłużnych papierów wartościowych.
Member States may provide for admission to official listing even when this condition is not fulfilled, where the competent authorities are satisfied that there will be a sufficient market for the debt securities concerned.
w tym w przypadkach, kiedy rynek takich zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stracił płynność, należy dokonać ponownej wyceny z inicjatywy i na odpowiedzialność organu administrującego lub zarządzającego.
including situations where the market for such transferable securities or money-market instruments has become illiquid, a revaluation must be carried out on the initiative and under the responsibility of the administrative or management body.
strefy euro jest w coraz - Rynek udziałowych papierów wartościowych większym stopniu postrzegany jako rynek jednolity.
The euro area equity market is increasingly viewed as a single market.
Hurtowy rynek rządowych papierów wartościowych (MTS); | (5-7)Societŕ per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p. A. |
Wholesale Market for Government Securities (MTS); | (5-7)Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p. A.: |
rynek papierów dłużnych Giełdy Papierów Wartościowych w Wilnie |
The Debt securities list of the Vilnius Stock Exchange |
W przypadku gdy cena nie jest znana lub gdy nie istnieje ustanowiony lub płynny rynek dla danych papierów wartościowych, należy wskazać metodę określenia ceny oferty wraz ze wskazaniem osoby określającej kryteria służące do ustalenia ceny lub formalnie odpowiedzialnej za ustalenie ceny.
If the price is not known or if there is no established and/or liquid market for the securities, indicate the method for determining the offer price, including a statement as to who has set the criteria or is formally responsible for the determination.
Słowacja | 1.Rynek papierów wartościowych notowanych na giełdzierynek podstawowyrynek równoległynowy rynek | Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie | Urząd ds. Rynku Finansowego |
Slovak Republic | 1.Market of Listed SecuritiesMain Listed marketParallel Listed MarketNew Listed Market | Bratislava Stock Exchange | Financial Market Authority |
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3299. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 178 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo