Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rynku krajowego" na angielski

Wyszukaj rynku krajowego w: Definicja Synonimy
Przywóz ten przedstawiał około 5 % rynku krajowego.
These imports represented some 5 % of the domestic market.
Wzrost ten zwiększa zdolność absorpcyjną chińskiego rynku krajowego.
This growth increases the absorption capacity of the Chinese domestic market.
W każdym przypadku dane obejmują reprezentatywną część rynku krajowego.
In either case, the data shall cover a representative share of the national market.
Narzut kapitałowy należy obliczyć osobno dla każdego rynku krajowego.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Do obsługi rynku krajowego przydzieleni są inni pracownicy.
Other employees provide services to the domestic market.
Już w czasie przesłuchań w tej Izbie wyraziłem ambicję umożliwienia konsumentom odtworzenia rynku krajowego poprzez szczególne projekty.
That echoes an ambition that I stated during my hearing before this House for consumers to reclaim the domestic market through specific projects.
Znakowanie mięsa drobiowego i mięsa hodowlanych ptaków łownych ograniczonego do rynku krajowego
Marking of meat of poultry and farmed feathered game restricted to the national market
Zamiast tego, skupia się na znaczeniu rozwijania rynku krajowego jako niezbędnej podstawy gospodarczo zrównoważonego rozwoju.
Instead, it focuses on the importance of developing the domestic market as a necessary basis for any economically sustainable development.
Import nie wystarczyłby, ponieważ wiele krajów trzecich dąży do utrzymania produkcji na potrzeby swojego rynku krajowego.
Imports would not be enough, since many third countries tend to keep their production for the domestic market.
Poziom osiągnięty obecnie dalece przewyższa chłonność ich rynku krajowego lub innych potencjalnych rynków trzecich.
The level attained now far exceeds what their domestic market or other potential third markets could absorb.
W związku z nikłą współpracą podczas postępowania nie były dostępne żadne informacje dotyczące chińskiego rynku krajowego.
In view of the low cooperation no information concerning Chinese domestic market was available during the investigation.
Ogólniej, dane dotyczące chińskiego rynku krajowego uzyskano od obu zweryfikowanych producentów.
More generally, data concerning the Chinese domestic market has been gathered from both verified producers.
informacje o tendencjach w rozwoju rynku krajowego.
information on trends in the evolution of the national market.
Wspomniany wpływ państwa doprowadził do powstania i funkcjonowania raczej odizolowanego rynku krajowego aluminium pierwotnego w Chinach chronionego przed mechanizmami rynkowymi.
This State influence resulted in the creation and existence of a rather isolated domestic market for primary aluminium in China insulated from market forces.
Podejmując decyzję o udzieleniu takiej zgody, krajowy organ regulacyjny może uwzględnić alternatywne rozwiązania poprawiające funkcjonowanie rynku krajowego.
When deciding on granting the approval, the national regulatory authority may consider alternative solutions to improve the functioning of the domestic market.
Oferta sprzedaży w strefach wolnocłowych jest kierowana przede wszystkim do osób podróżujących za granicę, a nie do konsumentów rynku krajowego.
Sales in a duty-free zone are mainly aimed at international travellers and not at consumers purchasing on the national market.
Uderzającym przypadkiem jest ten, gdzie do bułgarskiego rynku krajowego zostały dopuszczone osoby ze spółki energetycznej ČEZ Měření, którym udowodniono kradzieże.
A striking case is when proven thieves from the ČEZ Měření power company were allowed into the Bulgarian domestic market.
Konieczny jest zatem rozwój naszego systemu transportu śródlądowego dla rynku krajowego, a z drugiej strony, oczywiście, połączenie możliwości eksportowych Europy z rozwojem sieci transeuropejskiej i ich dalsze umacnianie w przyszłości.
It is therefore necessary for us to develop our inland transport systems for the domestic market while, on the other hand, of course also linking Europe's export capacity with the development of the trans-European networks and continuing to strengthen them further.
Według władz francuskich w wyniku ograniczenia działalności udział przedsiębiorstwa w rynku zmniejszy się w okresie restrukturyzacji do 0,8 % rynku krajowego.
According to the French authorities, the company's share of the domestic market will decrease to 0,8 % during the restructuring period due to the reduction of activities.
Pozostanie to w gestii rządu i rynku krajowego każdego z państw, o czym chcę zapewnić wszystkich, którzy żywią w tym zakresie wątpliwości.
That will remain the responsibility of each country's national government and national market, so I wish to reassure all those who have questions or concerns about this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 154 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo