Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rzadko" na angielski

Wyszukaj rzadko w: Definicja Synonimy
rarely
seldom
hardly ever
barely
infrequently
not often
rare
few
I don't
never
infrequent
unusual
uncommon
sparsely
occasional

Sugestie

Przedsiębiorstwa naftowe rzadko uciekają od globalnych zagadnień.
Oil companies have rarely shied away from global issues.
Utrzymuję ten stan, rzadko grając.
I keep it that way by rarely playing.
Dworzanie rzadko schodzą do dolnego miasta.
Courtiers seldom go down to the lower town.
Z kolei szantaż rzadko prowadzi do szczęśliwego zakończenia.
Blackmail, however, seldom leads to a happy conclusion.
Konsument rzadko będzie mógł narzucić wolny wybór przedsiębiorcy.
The consumer will rarely be in a position to impose his free choice on the trader.
Bardzo rzadko może wystąpić uszkodzenie i niewydolność wątroby.
Very rarely, liver damage and liver failure can occur.
Metki na tych produktach rzadko podają pochodzenie futra.
Labels on these items seldom disclose the origin of the fur.
Podczas leczenia długotrwałego rzadko występowały zwiększenie osoczowej aktywności reniny i tachykardia.
Increase in plasma renin activity and tachycardia have rarely been seen during long-term treatment.
U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko opisywano przypadki zapalenia okrężnicy.
Very rarely cases of colitis have been reported in patients taking lansoprazole.
Obrzęk jelitowy obserwowano rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.
Intestinal oedema has been reported rarely in patients treated with ACE inhibitors.
Bardzo rzadko obserwowano nasilenie objawów zapalenia stawów.
Exacerbation of arthritic symptoms has been observed very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano występowanie objawów sugerujących ciężkie reakcje alergiczne.
Symptoms suggestive of severe allergic reactions have been reported very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja).
Some severe allergic reactions (anaphylaxis) have been reported very rarely.
Słuchaj, federalni rzadko prowadzenia takich przypadkach.
Listen, the feds rarely pursue cases like this.
Moja ciotka dużo mówi, ale rzadko oczekuje odpowiedzi.
My aunt does talk a great deal, but seldom requires a response.
Dziękuję pani, ale rzadko tańczę.
Thank you, madam. I rarely dance.
Jestem młodszy, więc rzadko wygrywałem.
Being the younger one, I seldom win.
Bardzo rzadko ubieram takie, szczególnie w Anglii.
I very seldom wear one, especially not in England.
Są wywoływane przez czynniki emocjonalne i rzadko się powtarzają.
They're brought on by emotional factors and rarely occur again.
Logika zapewnia spokój rzadko dotknął człowieka.
Logic provides a serenity rarely touched by humans.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4258. Pasujących: 4258. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo