Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "są zbieżne z" na angielski

Wyszukaj są zbieżne z w: Definicja Synonimy
coincide with
are in line with
Stwierdzam, że warunki opisane w przedmiotowym sprawozdaniu są zbieżne z realiami opisanymi w planie działań w ramach strategii na rzecz regionu Dunaju.
I find that the conditions in the report coincide with the realities in the Danube Action Plan.
W odniesieniu do pozycji "akcje i inne udziały kapitałowe", "minimalne wymagania" dotyczą łącznych kwot według sektora i są zbieżne z wymaganiami dotyczącymi danych na temat kapitału.
In respect of the item "shares and other equity", the "minimum requirements" refer to total amounts by sector and coincide with the requirement for stock data.
Jestem zdania, że tego rodzaju środki są zbieżne z pragnieniem zbudowania bardziej przejrzystego, sprawiedliwego i spójnego jednolitego europejskiego rynku pracy.
I feel that these types of measures are in line with the desire to build a more transparent, fair and homogenous single European labour market.
Wymienione podstawowe wnioski są zbieżne z podejściem Komisji do kwestii zwalczania terroryzmu[14] i stanowią podstawę wniosku Komisji.
These key conclusions are in line with the Commission approach to combat terrorism[14] form the bedrock of the Commission's proposal.
Komisja stwierdza, że główne kwestie poruszone w tym sprawozdaniu są zbieżne z kluczowymi zagadnieniami, na które zwróciła uwagę Komisja w odpowiedzi na sprawozdanie z oceny.
The Commission notes that the main points raised in the present report coincide with the key issues addressed in the Commission's response to the evaluation report.
Z zadowoleniem chciałbym zauważyć, biorąc pod uwagę pracę państwa komisji oraz sprawozdanie państwa sprawozdawcy, iż poglądy waszego Parlamentu w dużej mierze są zbieżne z opiniami wyrażanymi wielokrotnie przez Eurogrupę, której mam zaszczyt być prezesem.
I am pleased to note, from the work of your committee and the report by your rapporteur, that the views of your Parliament broadly coincide with the opinions expressed numerous times by the Eurogroup, of which I am privileged to be President.
Wymogi kapitałowe w regulacjach ostrożnościowych są zbieżne z tymi, które stosuje się w kontraktach rozliczanych centralnie.
Capital requirements in prudential regulation shall be in line with those of centrally cleared contracts.
Moje poglądy są zbieżne z jego.
My opinions are similar to his.
W tym przypadku, twoje interesy są zbieżne z interesami społecznymi.
In this instance, your interests and the interests of the public converge.
Wszechobecność rynku i obrona interesów gospodarczych ukierunkowane na osiągnięcie własnych celów w poszczególnych sektorach nie są zbieżne z obroną i ochroną dobra wspólnego.
The omnipresence of the market and the defence of economic interests which aim to achieve their own objectives within their sectors are not compatible with the defence and safeguarding of the common good.
Godny ubolewania jest fakt, że poprawki komisji nie są zbieżne z rolą UE jako instytucji przejrzystej.
It is regrettable that the committee's amendments run counter the EU's role as a transparent institution.
W każdym razie korzyści przyznane jego beneficjentom nie są zbieżne z wewnętrzną logiką włoskiego systemu podatkowego i mają charakter nadzwyczajny i tymczasowy.
In any event, the advantages conferred on the beneficiaries are not consistent with the internal logic of the Italian tax system and are of an exceptional and temporary nature.
Ponadto interesy obu przedsiębiorstw są zbieżne z projektem realizowanym przez GNA. ING RE działa w branży nieruchomości oraz inwestycji infrastrukturalnych, natomiast Reggefiber jest zaangażowany w wiele projektów w zakresie sieci światłowodowych w Niderlandach.
Additionally, both companies' business interests are coherent with the project carried out by GNA: ING RE is active in the real estate business and infrastructure type of investments and Reggefiber is engaged in several fibre network projects in the Netherlands.
Argumenty drugiego importera (agenta) omawia się poniżej w motywie 102, ponieważ są zbieżne z argumentami dwóch producentów wody mineralnej.
The arguments of the second importer (agent) are discussed under recital 102, as they coincide with the arguments of two mineral water producers.
Jest także segmentem, na którym większość danych ekonomicznych jest ustalona, ponieważ ceny w Szkocji są zbieżne z danymi dla Anglii i Walii.
It is also the segment on which most of the economical data are set, since prices in Scotland are set in line with the England and Wales data.
Z tego względu jest pożądane, aby Wspólnota była reprezentowana w instytucji, której cele są zbieżne z jej zakresem kompetencji, a której statut został już podpisany przez 20 państw członkowskich.
It is thus desirable for the Community to be represented in an institution whose goals coincide with an area of its competence, and whose Statute has already been signed by 20 Member States.
Opłaty z tytułu hałasu powodowanego przez pociągi uwzględniają szerszy wpływ transportu na środowisko oraz są zbieżne z wnioskami obecnie rozpatrywanymi przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dotyczącymi zmniejszenia hałasu generowanego przez opony samochodów osobowych.
The noise charges for trains take into account the broader environmental impact of transport and fit well with the proposals currently going through the Committee on Industry, Research and Energy on reducing noise in car tyres.
Główne wnioski tej oceny, które w większości są zbieżne z ustaleniami Trybunału, są następujące:
The main conclusions of the study, which coincide with the Court's own findings in most respects, are:
c) właściwości jakościowe stwierdzone w momencie ważenia są zbieżne z właściwościami próbek reprezentatywnych.
(c) the quality characteristics established at the time of weighing are the same as those of the representative samples.
Nie trzeba dodawać, że interesy sfery biznesu nie zawsze są zbieżne z interesami pacjentów, i dlatego wprowadzenie zmian do dyrektywy 2001/83/WE i rozporządzenia (WE) nr 726/2004 jest niezbędne dla stworzenia czytelnych ram prawnych regulujących przekazywanie informacji o lekach wydawanych na receptę.
Needless to say, business interests are not always consistent with the interests of patients, and this is why the amendment to Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 are necessary in order to create a clear framework for giving out information on prescription drugs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29. Pasujących: 29. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo