Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sąsiedztwo" na angielski

Wyszukaj sąsiedztwo w: Definicja Synonimy
neighborhood
neighbourhood
proximity
vicinity
Ta kobieta została odepchnięta przez całe sąsiedztwo.
The poor woman has been shunned by everyone in this neighborhood.
Najwyraźniej, ona właściwie przekona całe sąsiedztwo że była nawiedzona.
Apparently, she actually convinced an entire neighborhood that it was haunted.
Wydarzenia te ukazały nieadekwatność dotychczasowego unijnego zaangażowania w sąsiedztwo.
These events have demonstrated the inadequacy of the existing EU involvement in the neighbourhood.
Zapewni to nam też bezpieczniejsze sąsiedztwo.
This will also guarantee us a safer neighbourhood.
Po pierwsze stosowanie parametru P1 determinuje sąsiedztwo kwalifikujących się drzewek oliwnych.
A first pass of the P1 parameter determines the proximity of eligible olive trees.
sąsiedztwo znaczących biotopów, obszarów chronionych lub zasobów wody pitnej,
proximity to significant biotopes, protected areas, or drinking water supplies,
Masz już wystarczająco cukierków, by całe sąsiedztwo dostało próchnicy.
But you already got enough candy in this bag... to give the neighborhood cavities.
Zbrodnia pozostawiła dwóch zabitych/i zdruzgotane całe sąsiedztwo.
The crime has left two people dead and an entire neighborhood devastated.
Ale ja kocham to sąsiedztwo i mieszkanie naprzeciwko najlepszego kumpla.
But I love my neighborhood, and being across the street from my best friend.
Co zrobiliśmy dzisiaj, możemy zrobić jakieś sąsiedztwo.
What we did today, we can do in any neighborhood.
Całe sąsiedztwo wiedziało, że szukamy Nigeryjczyka.
The whole neighborhood knew we were lookin' for a Nigerian.
To sąsiedztwo i tak dawno zeszło na psy.
This neighborhood's gone to hell anyway.
Mieszkam na Heatherton Avenue, jest to miłe sąsiedztwo. lub przynajmniej kiedyś było.
And I live over on Heatherton Avenue, which is a nice neighborhood or at least it used to be.
Nie jestem pewny jakie jest tu sąsiedztwo.
I'm not really sure about this neighborhood.
Policja oświadczyła, że nasze sąsiedztwo... jest wolne od niebezpiecznego szleńca który uciekł z Green Manors...
The police have asked me to announce that our neighborhood roads are free of the dangerous madman who escaped from Green Manors.
Chcemy, by bezpośrednie sąsiedztwo UE było stabilne i demokratyczne.
We want the immediate neighbourhood of the EU to be stable and democratic.
Może całe sąsiedztwo dzwoniło z tego telefonu.
Maybe his whole neighbourhood had a go on the phone.
Przyzwoite sąsiedztwo, przyzwoite budynki... sama pokombinuj.
Decent neighborhood, decent building... you do the math.
Natomiast nasze sąsiedztwo na zewnątrz jest zupełnie odmienne.
Without them, our neighborhood would be a very different place.
To bardzo kosztowne "sąsiedztwo".
That's an expensive neighborhood to be in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 290. Pasujących: 290. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo