Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sektor bankowy" na angielski

Wyszukaj sektor bankowy w: Definicja Synonimy
banking sector
banking industry
W tym samym czasie sektor bankowy został otwarty dla banków prywatnych i zagranicznych.
At the same time the opening of the banking sector to private and foreign banks was implemented.
Gdy udzielono pomocy, czeski sektor bankowy borykał się z ogromnymi trudnościami i większość banków była zagrożona bankructwem.
In fact, when the aid was granted, the Czech banking sector as a whole was facing huge difficulties and most of the banks were close to bankruptcy.
Europejski sektor bankowy powinien udoskonalić i uprościć procedury zamykania kont.
The European banking industry should improve and simplify its account closing procedures.
Wreszcie, dostarczenie przez sektor bankowy wysokiej jakości kodeksu postępowania będzie rozstrzygające, aby udowodnić wartość samoregulacji.
Finally, delivery of a high quality code of conduct by the banking industry will be decisive in proving the merits of self-regulation.
Bardzo ważne, aby sektor bankowy ułatwiał to przejście.
It is substantial that this transition is facilitated by the banking sector.
Rada Prezesów oczekuje, że sektor bankowy będzie się przyczyniać do przywrócenia zaufania.
The Governing Council expects the banking sector to make its contribution to restore confidence.
Brak działań ze strony EBC podsycił jedynie obawy, że zadłużenie Grecji zdestabilizuje sektor bankowy.
The lack of action from the ECB has only fuelled fears that the Greek debt will destabilise the banking sector.
W ten sam sposób sektor bankowy dostał nauczkę.
That's how the banking industry learned its lesson.
Na ich podstawie cypryjski sektor bankowy został znacząco zmniejszony ze skutkiem natychmiastowym.
Using that new framework, the Cypriot banking sector has been downsized immediately and significantly.
Niepokoi podzielony sektor bankowy i dług publiczny wynoszący 90 % PKB.
The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
Europejski sektor bankowy musi mieć pluralistyczną strukturę, by zaspokoić potrzeby MŚP w dziedzinie finansowania.
The structure of the European banking sector must be pluralistic in order to meet the financing needs of SMEs.
Ponadto niekorzystny rozwój sytuacji w strefie euro może ponownie spowodować presję na sektor bankowy.
Furthermore, adverse developments in the euro area could cause renewed pressures on the banking sector.
Kwestie przejrzystości i porównywalności opłat rozważano na poziomie Unii w ramach inicjatywy samoregulacyjnej zainicjowanej przez sektor bankowy.
Transparency and comparability of fees were considered at Union level in a self-regulatory initiative, initiated by the banking industry.
Ekonomia to nie tylko euro, sektor bankowy czy pakt stabilności i wzrostu.
Economics is really not just about the euro, the banking sector or the Stability and Growth Pact.
Przy takiej skali wsparcia, które sektor bankowy otrzymał od irlandzkich podatników, jest to sytuacja niepojęta i nie do zaakceptowania.
Considering the amount of support received by the banking sector from the Irish taxpayer, this is incredible and unacceptable.
Jak Państwo wiedzą, irlandzki sektor bankowy został poddany drugiej turze testów warunków skrajnych, a nowy rząd przyjął plan restrukturyzacji.
As you know, the Irish banking sector has had its second round of stress tests and the new government has put in place a restructuring plan.
Tradycyjny sektor bankowy uważa, że udzielanie pożyczek opisanym powyżej grupom docelowym dla mikrokredytów jest ryzykowne i kosztowne.
The established banking sector considers lending to the microcredit target groups as defined above as risky and cost intensive.
Środki wsparcia banku centralnego w obrębie Eurosystemu nakierowane są na sektor bankowy jako całość i jako takie niosą ze sobą mniej zagrożeń dyskryminacyjnego traktowania.
Central bank support measures within the Eurosystem aim at the banking sector as a whole and as such entail fewer risks of entailing discriminatory treatment.
Ponadto w kontekście różnych spraw dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do Poste Komisja ustaliła już, że sektor bankowy był otwarty na konkurencję przez wiele lat.
Furthermore, the Commission has already found in the context of different State aid cases concerning Poste that 'the banking sector has been open to competition for many years.
Podstawowe problemy państw członkowskich obejmują sektor bankowy, ograniczanie zdolności produkcyjnych, brak nowych środków pieniężnych oraz kurczenie się rynku pracy.
The banking sector, closure of production capacity, lack of fresh money and the contraction of the labour market are basic problems for Member States.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo