Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sektora hutnictwa żelaza i stali" na angielski

Wyszukaj sektora hutnictwa żelaza i stali w: Definicja Synonimy
steel sector
steel industry
payable by steel
Przy tej okazji postanowiono, że definicja europejskiego sektora hutnictwa żelaza i stali zostanie rozszerzona na producentów rur.
On that occasion it was decided to broaden the definition of the European steel sector to include tube producers.
Ponadto SIF uważa, że jej przynależność do dwóch głównych podmiotów sektora hutnictwa żelaza i stali została uwzględniona w analizie ryzyka związanej z udzieleniem pożyczki przez FSIH.
SIF also considers that its ownership by two major players in the steel sector was taken into account in the risk analysis linked to the loan transaction by FSIH.
Przegląd taki pozostanie jednak bez wpływu na zakaz pomocy inwestycyjnej na rzecz sektora hutnictwa żelaza i stali.
Such review will not, however, affect the prohibition of investment aid to the steel industry.
Decyzja Komisji nr 2496/96/EWWiS z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającą wspólnotowe zasady pomocy państwa dla sektora hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. L 338/1996, s. 42).
Commission Decision No 2496/96/ECSC of 18 December 1996 establishing Community rules for State aid to the steel industry, (OJ L 338, 1996, p. 42).
Traktat EWWiS utracił moc z dniem 23 lipca 2002 r. Począwszy od tej daty pomoc państwa dla sektora hutnictwa żelaza i stali weszła w zakres ogólnych ram prawnych WE.
The ECSC Treaty expired on 23 July 2002. As of that date, State aid to the steel industry was brought under the general EC regime.
Polska zgadza się ze stroną trzecią, że rury nigdy nie były wyrobami objętymi traktatem EWWiS oraz powtarza, że dopiero wielosektorowe zasady ramowe, które weszły w życie dnia 24 lipca 2002 r., włączyły producentów rur do "sektora hutnictwa żelaza i stali".
Poland agrees with the third party that pipes were never a product caught by the ECSC Treaty and reiterates that the 'steel sector' did not include tube producers until the Multisectoral Framework came into force on 24 July 2002.
KPMG stwierdza, że w świetle przeprowadzonej przez nie analizy cykliczności sektora hutnictwa żelaza i stali, przy wycenie DPH należy wziąć pod uwagę okresy trwające od czterech do sześciu lat, przypisując do każdego roku równą wagę.
KPMG concludes that, in light of its analysis of the cyclical nature of the steel industry, periods of between four and six years should be taken into account with equal weighting for each year to value DPH.
Oprócz tego protokół nr 8 ma charakter lex specialis, a co za tym idzie, ustalając zakres jego stosowania, Komisja nie może opierać się na poszerzeniu definicji unijnego sektora hutnictwa żelaza i stali po wygaśnięciu traktatu EWWiS.
Furthermore, Protocol No 8 is lex specialis, and therefore, for determining its scope of application, the Commission cannot rely on the broadening of the definition of the EU steel sector following the expiry of the ECSC Treaty.
W związku z tym zakaz pomocy państwa na rzecz sektora rur ma zastosowanie dopiero od dnia 24 lipca 2002 r., kiedy weszła w życie "poszerzona" definicja sektora hutnictwa żelaza i stali.
Accordingly, the ban on State aid in the tube sector has only applied since 24 July 2002, when the 'expanded' definition of the steel sector came into force.
Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się, dodając nowy rozdział 22: "Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali", którego treść stanowi załącznik I do niniejszej decyzji.
The State Aid Guidelines shall be amended by introducing a new Chapter 22: Rescue and restructuring aid and closure aid for the steel sector, by the text contained in Annex I to this Decision.
Belgia twierdzi, że okres przyjęty przez Ernst & Young w celu oszacowania zysku i współczynnika ceny do zysku w odniesieniu do wyceny Duferco US nie odzwierciedla odpowiednio cykliczności sektora hutnictwa żelaza i stali.
Belgium maintains that the period selected by Ernst & Young to estimate the profits and the price/earnings ratio to use in the valuation of Duferco US does not adequately reflect the cyclical nature of the steel sector.
czynniki ryzyka mające wpływ na inwestorów: z dużej cykliczności sektora hutnictwa żelaza i stali i ze zmienności zysków DPH wynika, że DPH działa w środowisku obciążonym bardzo dużym ryzykiem.
risk factors affecting investors: it is clear from the highly cyclical nature of the steel sector and the volatility of DPH's profits that the company was operating in a high-risk environment.
KPMG stwierdza, że nawet jeżeli sytuacja sektora hutnictwa żelaza i stali była dobra w 2006 r., wskaźniki dowodzą jednoznacznie, że istniało duże ryzyko, uwzględniając słabą kondycję krajowego przemysłu motoryzacyjnego i możliwą korektę na rynku budownictwa niemieszkaniowego.
KPMG noted that even though the steel industry was in good shape in 2006, the indicators clearly showed major risks, given the weakness of the domestic automotive industry and the possibility of a correction in the market for non-residential construction.
KPMG zgadza się z analizą dokonana przez strony, w której do celów wyceny DPH uwzględnia się lata 2001 i 2002 w celu odpowiedniego odzwierciedlenia cykliczności sektora hutnictwa żelaza i stali oraz zastosowania identycznej wagi do każdego roku.
KPMG agrees with the parties' analysis, which takes into account the years 2001 and 2002 in the valuation of DPH in order to adequately reflect the cyclical nature of the steel industry and apply an equal weighting to each year.
Tę rozszerzoną definicję sektora hutnictwa żelaza i stali powtórzono następnie w załączniku I do wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 [21] oraz w art. 2 pkt 29 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych [22].
The extended definition of the steel sector was thereafter taken over in Annex I to the Guidelines on national regional aid for 2007-2013 [21], and in Point 29 under Article 2 of the General Block Exemption Regulation [22].
Zgodnie z decyzją o wszczęciu postępowania, po pierwsze, wspomniana interpretacja odpowiadała definicji sektora hutnictwa żelaza i stali w ramach reguł UE w zakresie pomocy państwa, a mianowicie definicji w załączniku B do wielosektorowych zasad ramowych [5].
According to the opening decision, firstly, this interpretation was in line with the definition of the steel industry under the EU State aid rules, namely the definition in Annex B to the Multisectoral Framework [5].
W dniu 29 czerwca 2011 r. strony uzgodniły, że uwzględniając negatywną sytuację sektora hutnictwa żelaza i stali na świecie oraz zmianę kontroli SIF, SIF miała spłacić pożyczkę przedterminowo w trzech płatnościach rozłożonych na lata 2011, 2012 i 2013.
On 29 June 2011, the parties agreed that given the negative situation of the steel sector worldwide and the change in control of SIF, SIF had to repay the loan early in three payments spread out over 2011, 2012 and 2013.
POMOC NA RATOWANIE I RESTRUKTURYZACJĘ ORAZ POMOC NA ZAMYKANIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
RESCUE AND RESTRUCTURING AID AND CLOSURE AID FOR THE STEEL SECTOR
Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z definicją podaną w załączniku B do»Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych«, nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem.
Rescue aid and restructuring aid for firms in difficulty in the steel sector as defined in Annex B of the Multisectral Framework on regional aid for large investment projects, are not compatible with the common market.
Mimo to ani w protokole 2, ani w protokole dodatkowym nie wprowadzono w sposób wyraźny stosownej zmiany, uwzględniającej nową definicję sektora hutnictwa żelaza i stali UE, rozszerzoną na producentów rur.
Nevertheless, neither Protocol 2 nor the Additional Protocol were explicitly amended to include this broadened definition of the EU steel sector as including tube producers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo