Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sektorze rolnictwa" na angielski

Wyszukaj sektorze rolnictwa w: Definicja Synonimy
agricultural sector
agriculture sector
rural sector
farming sector

Sugestie

wzmocnienie możliwości produkcyjnych i dobrego zarządzania w sektorze rolnictwa, aby zwiększyć zrównoważenie interwencji.
strengthen the productive capacities and the governance of the agricultural sector to enhance the sustainability of interventions.
Tytuł: Dekret ramowy w sprawie innowacji w sektorze rolnictwa w północnej części Niderlandów (przedłużenie trwającego programu).
Title: Framework decree on innovation in the agricultural sector in the northern part of The Netherlands (prolongation of an existing scheme).
Uważam, że w rumuńskim sektorze rolnictwa, w porównaniu z innymi państwami członkowskimi, istnieją pewne nierówności w kontekście problemów strukturalnych.
Mr President, I believe that there are certain disparities within Romania's agriculture sector in terms of structural problems, compared with other Member States.
Nazwa | Pomoc na inwestycje w sektorze rolnictwa (Autonomiczna Prowincja Bolzano) |
Title | Aid for investments in the agriculture sector (Autonomous Province of Bolzano) |
Cel: Finansowanie projektów innowacyjnych w sektorze rolnictwa w trzech północnych prowincjach Niderlandów.
Objective: Financing innovation projects in the agricultural sector in the three northern provinces of The Netherlands.
Produkcja żywca odgrywa bardzo istotną rolę w sektorze rolnictwa Wspólnoty. Uzyskanie zadowalających wyników tej działalności uzależnione jest w znacznym stopniu od zastosowania bezpiecznej i dobrej jakościowo paszy.
Livestock production plays a very important part in the agricultural sector of the Community. Satisfactory results of this activity depend to a large extent on the use of safe and good quality feed.
Ponadto zgodnie ze swoją praktyką i polityką Komisja zajęła przychylne stanowisko wobec środków "miękkiej pomocy", których celem było zapewnienie pomocy technicznej w sektorze rolnictwa.
In addition, according to its practice and policy the Commission took a favourable view of soft aid measures which were intended to provide technical support in the agricultural sector.
Portugalia powiadomiła Komisję, że w związku z trudnościami w sektorze rolnictwa, spowodowanymi przez trwający kryzys gospodarczy i jego negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną rolników, postanowiła w ogóle nie stosować dobrowolnej modulacji.
Since the difficulties to its agricultural sector provoked by the economic crisis persist with a continuing negative impact on the economic situation of farmers, Portugal has communicated to the Commission that it has decided not to apply the voluntary modulation at all.
Do otrzymywania finansowania kwalifikują się lokalne banki działające w sektorze rolnictwa.
The entities eligible for funding shall be local banks active in the agricultural sector.
Wszystkie Państwa Członkowskie powinny popierać oczekiwane zmiany w sektorze rolnictwa
All Member States should promote the anticipation of change within the agricultural sector
Jednak obecnie to bariery celne, szczególnie w sektorze rolnictwa, są jedną z głównych przeszkód dla rozwoju.
However, it is currently the European customs barriers, particularly in the agricultural sector, that are a major obstacle to development.
Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo wykazało więcej szacunku dla kobiet pracujących w sektorze rolnictwa.
That is why it is important for society to give greater recognition and respect to the work of women in the agricultural sector.
Obecnie w sektorze rolnictwa w Unii Europejskiej zatrudnionych jest 26,7 miliona osób.
Currently, 26.7 million people are employed in the agricultural sector in the European Union.
Popieram wezwanie do szerszego propagowania upraw roślin wysokobiałkowych w sektorze rolnictwa UE.
I welcome the call for a return to increased promotion of the cultivation of protein crops in EU agriculture.
Unieważnienie niektórych poprzednich mechanizmów regulacji w sektorze rolnictwa przez UE nie powiodło się.
The cancellation of some of the previous agricultural regulation mechanisms by the EU has not been successful.
W sektorze rolnictwa nastąpił gwałtowny spadek cen rynkowych, co zdecydowanie stawia pod znakiem zapytania dochody gospodarstw rolnych.
The agricultural sector has seen a real collapse in market prices, something which puts a serious question mark over farm incomes.
Gdyby miał, to UE ugrzęzłaby w protekcjonizmie i ogromnych dotacjach dla wszystkich tych różnych grup w sektorze rolnictwa.
If it had, the EU would end up mired in protectionism and heavy subsidies to all the various groups within the agricultural sector.
Inwestycje i inicjatywy w sektorze rolnictwa mogą mieć istotny wpływ na całą gospodarkę społeczną w państwach rozwijających się.
Investments and initiatives in the agricultural sector can have important effects throughout the social economy of the developing countries.
Jak podano w motywie 106 powyżej, działalność FINAGRY obejmowała również udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolnictwa.
As stated in point 106 above, Finagra's operations also included the granting of loans to companies operating in the agriculture sector.
Wskaźnik śmiertelności w sektorze rolnictwa jest zdecydowanie zbyt wysoki.
Death rates in the farming sector are far too high.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 167. Pasujących: 167. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo