Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się przenieść na" na angielski

Wyszukaj się przenieść na w: Definicja Synonimy
move to
move up to
to transfer to
spread to
Oto dlaczego chce się przenieść na inną planetę.
No wonderhe wants to move to another planet.
3 lata temu, poznałem dziewczynę, która chciała się przenieść na Florydę.
Three years ago, I met this girl, and she wanted to move to Florida.
Kiedy Stroler namierzy cel, pora się przenieść na inny poziom
Once Stroller's got his mark... it's time to move up to the next level.
Przecież zawsze chciałeś się przenieść na wieś.
Well, you've always wanted to transfer to the country.
Na mocy wspomnianej umowy Real Madryt zgodził się przenieść na Gminę Madryt i Radę Miasta Madryt własność działki o powierzchni 30 tys. m2 znajdującej się na terenie "Ciudad Deportiva".
By that agreement, Real Madrid agreed to transfer to the Community of Madrid and the Madrid City Council a plot of land of 30000 square metres located in the 'Ciudad Deportiva' area.
Mógłbyś się przenieść na Brooklyn tylko na minutę.
You might move to brooklyn for a minute though.
Jedna jest o gościu z platformy wiertniczej, który musi się przenieść na Manhattan, ponieważ matka jego żony jest chora.
One is about a roughneck on an oil rig who has to move to Manhattan because his wife's mother is sick.
Chce się przenieść na Northwestern.
She's threatening to transfer to Northwestern.
Chcę się przenieść na Manhattan.
I want to move to Manhattan.
Ten rodzaj ryzyka może się przenieść na przedsiębiorstwa o wysokim stopniu dywersyfikacji lub podmioty, które odniosłyby korzyści wynikające z dywersyfikacji, gdyby zaakceptowały te zobowiązania.
These risks are likely to transfer to companies that are well diversified or would gain diversification benefit from accepting these liabilities
Kiedyś chciałbym się przenieść na Long Island.
Of course, someday I'd like to get a place on Long Island.
11 punktów więcej i będę mógł się przenieść na Syrakuzy.
1 1 more credits and I can transfer to Syracuse.
Chciałbyś się przenieść na drugie piętro?
How would you like to move up to the second floor?
Miejscowy poborca mówił, że Falls mógł się przenieść na obrzeża miasta.
The local tax collector said that Falls had moved out to the edge of town.
Jeśli chcesz się przenieść na tamten statek, zrozumiem to.
If you want to beam over to that ship, I'll understand.
Musicie się przenieść na drugą stronę korytarza.
We need you to get up and move to the other side of the hall.
Miejsca które wydało fortunę na twoje wyszkolenie tylko po to byś mogła się przenieść na zieleńsze pastwiska.
The place that spent a fortune training you only to have you take off for greener pastures.
Chciałabym, aby doświadczenia w tym zakresie udało się przenieść na walkę z innymi podrabianymi produktami.
I would like our experiences in this field to be applied in the battle against other counterfeit products.
Plotki głoszą, że Terrence King ma się przenieść na północ stanu.
Rumors had Terrence King I.D.'d to make the move upstate.
Jeśli to moja wina, mogę się przenieść na inną wojnę. Zacisk.
If it's me, I can always move to another war.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo