Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: złego może się stać
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się stać" na angielski

Sugestie

Dużo może się stać między dzisiaj a wyborami.
You know, a lot can happen between now and the election.
Jeśli coś nieszczęśliwego miałoby się stać kiedy próbowałabyś pomóc...
If something unfortunate were to happen while you were attempting to help...
Musiałoby się stać coś okropnego, żebym objął rządy.
An awful lot would have to go wrong for me to occupy the kingdom's throne.
Niemcy chcą się stać głównym rynkiem elektromobilności.
Germany wants to become a leading market for electric mobility.
Przypomnieniem, kim mogłeś się stać.
A reminder of what you could have become.
Niewolnikiem można się stać będąc pokonanym lub uwięzionym.
You become a slave after being defeated or made a prisoner.
Tysiąc rzeczy musi się stać po kolei.
There's a thousand things that have to happen in order.
Samoloty muszą się stać narzędziami mordu i zniszczenia.
Aircraft are destined to become tools for slaughter and destruction.
Może się stać jednym wielkim zbiornikiem ropy.
It could become one huge oil container.
Rejestr ten musi się stać dynamicznym instrumentem, poddawanym corocznej ocenie.
This register must become a dynamic instrument and one which is assessed on an annual basis.
Moim zdaniem jest to dobrym przykładem tego, co powinno się stać.
As far as I am concerned, it provides a good example of what should happen.
Ma to ważne znaczenie, ponieważ bez badań nie możemy się stać innowatorami jutra.
This is important because without research, we cannot become the innovators of tomorrow.
Wiele może się stać przez weekend.
A lot can happen in a weekend.
I to może się stać w każdej chwili.
And it could happen at any moment.
Tego, czym moglibyśmy się stać.
Of us, what we might become.
Wiem co teraz powinno się stać.
I know what's supposed to happen now.
Nie wiem, co mogło się stać w tamtym hotelu.
I do not know what would have happen in that hotel.
Później zrobiły dziwny, czarodziejski test teraz rozumiem, że to mogło się stać.
Then they did all these weird, witchy tests, not that I understand how this could happen.
Wiesz, co musi się stać, jeśli odmówi.
You know what must happen if he refuses.
Wiesz, co musi się stać, jeśli odmówi.
Should he refuse, you know what must happen.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3341. Pasujących: 3341. Czas odpowiedzi: 230 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo