Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się stać, jeśli" na angielski

Wiesz, co musi się stać, jeśli odmówi.
You know what must happen if he refuses.
Wiesz, co musi się stać, jeśli odmówi.
Should he refuse, you know what must happen.
Pomyśl, co może się stać, jeśli pozwolisz mu żyć.
You have to focus on what would happen if you let this man live.
Tak powinno się stać, jeśli jest jakaś sprawiedliwość na świecie.
It will be, if there's any justice in the world.
To właśnie może się stać, jeśli wystartujesz przeciw Sarah Louise.
This is exactly what will happen if you run against Sarah Louise.
Co może się stać, jeśli zostaniesz.
What might happen if you stay.
Właśnie tym chciałabym się stać, jeśli wrócę po śmierci.
That's what I'd like to come back as.
Co może się stać, jeśli powiemy ludziom prawdę?
If we tell people the truth, what's the worst that can happen?
Chyba rozumiem co może się stać, jeśli zostanie dokładnie wykonane.
Properly executed, we'll have this talk again.
Myślę, że boją się tego, co może się stać, jeśli dzieci będą głosować.
I think they're afraid of what would happen if kids got to vote.
I nic nie można porównać z tym, co może się stać, jeśli wpłyniemy na przepływ czasu, co oznacza postępowanie z całą rozwagą.
And nothing compared to what might happen if we affect the timeline, which means proceeding with all caution.
Potrzebujecie dowodu na to, że Genogrow wiedział, co może się stać, jeśli nawóz dostanie się do źródła wody.
You need evidence that Genogrow knew What could happen If the fertilizer was leaked into the water supply.
Nic nie może jej się stać, jeśli wszyscy zostaniemy w tym pokoju.
Nothing can happen to her if we all remain in this room.
Ty powinieneś wiedzieć najlepiej, co może się stać, jeśli ktoś źle go użyje.
You should know better than anyone what can happen if it's misused.
Mówił, że to może się stać, jeśli będzie źle.
I did an anatomy project on diabetes.
Nie wiemy, co może się stać, jeśli twój metabolizm zacznie zawodzić.
You do not know what might happen if it degenerates.
Bał się, co mogłoby się stać, jeśli wpadłby w niewłaściwe ręce.
Perhaps he feared what might happen if it fell into the wrong hands.
Co może się stać, jeśli zginie tu z nami?
What do you think will happen if he, if he dies here with us?
Wysoki Sądzie, zarówno ten chłopiec, jak i jego opiekunka, kapitan Raydor, otrzymywali listy z groźbami, sugerujące straszne rzeczy, które mogą się stać, jeśli będą pomagać oskarżeniu.
Your Honor, both this boy and his guardian, Captain Raydor, received menacing letters suggesting terrible things would happen if they continued to assist the prosecution.
Aż boję się myśleć, co może się stać, jeśli dowie się, gdzie ona mieszka.
Well, I hate to think what can happen... if he finds out where she lives.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29728. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 326 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo