Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się stało gdyby" na angielski

happen if
would've happened if

Sugestie

Co by się stało gdyby wrócił do więzienia.
Why? What do you think would happen if he went back to prison?
Niektórzy naukowcy oszacowali co by się stało gdyby wziąć 30 procent losowo wybranych ludzi z grupy 1000 osób, 300 osób i je zaszczepić.
Well, some other scientists have estimated what would happen if you took a 30 percent random sample of these 1000 people, 300 people and immunized them.
Wyobraź sobie co by się stało gdyby wiedzieli, że jest żoną Supermana.
Imagine what would happen if people found out that Lois was married to Superman.
Wiesz co by się stało gdyby cię złapali?
Do you know what could happen if you got caught?
Co by się stało gdyby załamała się/integralność strukturalna wokół rdzenia napędu?
What would happen if the structural integrity around the warp coils collapsed?
Co by się stało gdyby tak Król zachorował?
What would happen if the king were ill,
Cały czas zastanawiałam się co by się stało gdyby ludzie się dowiedzieli.
I've always wondered what would happen if people ever found out.
Co by się stało gdyby się zdarzyły?
What will happen if they strike?
Co by się stało gdyby ktoś do niej wszedł?
What would happen if a person went inside?
Co by się stało gdyby Scot... zażył drugą część leku zanim będzie w fazie drugiej?
What would happen if... Scott took the second part of the cure before he hit stage two?
Niech sobie pani wyobrazi co by się stało gdyby wszedł tu pan Premier!
Do realize what would happen if the Prime Minister walked in...!
Wyobraża pan sobie, co by się stało gdyby to pan zrobił?
Do you realize what would happen if you did that?
Prosze sobie wyobrazić co by się stało gdyby lekarze opuścili szpitale, robotnicy miejsca pracy a miasta pozostawione bez transportu, pożywienia czy komunikacji
Can you imagine what will happen if doctors abandon hospitals, workers leave their jobs, and the cities are left without transportation, food, or communication?
Co by się stało gdyby wszyscy chodzili biorąc to, czego chcą?
What would happen if everybody went around grabbing what they wanted?
Wiesz, co by się stało gdyby to draństwo dotarło do stolicy?
What would happen if they set that thing off in Washington?
Czy wiecie co by się stało gdyby ktoś się o was dowiedział?
Do you know what would happen If anyone found out about you?
Masz pojęcie co by się stało gdyby CDC odkryła czym naprawdę jesteś?
Do you have any idea what would happen if the CDC discovered what you really are?
Co by się stało gdyby potężna moc spotkała nieruchomy obiekt?
To wit, what would happen if an irresistible force met an immovable object?
Ale co by się stało gdyby światowi liderzy musieli przejść przez leczenie terapii genowej, to należałoby łamanie prawa, które mówi, że nie mogą prowadzić terapii genowej linii zarodkowej?
But what would happen if a world leader had to go through a gene therapy treatment, it would then have to break the law that says you can not carry germline gene therapy?
Tak by się stało gdyby to było muzeum, a ciebie do niego wpuszczono.
That would be if this was a museum and you were a man allowed in museums.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50. Pasujących: 50. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo