Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siłę roboczą" na angielski

Wyszukaj siłę roboczą w: Definicja Synonimy
workforce
labour force
manpower
work force
labor
Nigdy nie będą ludźmi, ale mogą stanowić posłuszną siłę roboczą.
They'll never be human... but would provide the basis for a docile workforce.
Przez tą siłę roboczą przeszli bardzo szybko.
They went through that workforce very quickly.
W ten sposób ograniczymy zapotrzebowanie na siłę roboczą z krajów trzecich.
This way, the required labour force in third countries will be reduced.
Prognozy demograficzne, a także sytuacja gospodarcza naszych państw członkowskich pokazały, że polityka imigracyjna może stanowić instrument regulujący nasze zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Demographic forecasts and our Member States' economic situation have revealed that immigration policy can be conceived as an instrument for regulating our labour force requirements.
Gdybym miał twoją siłę roboczą, Peleryna już by nie żył.
If I had your manpower, the Cape would be roadkill by now.
Firma WHS przemieściła ze swoich chińskich zakładów produkcyjnych zarówno siłę roboczą, jak i wszystkie niezbędne maszyny, włącznie z urządzeniami galwanizującymi.
WHS transferred both manpower and all necessary machinery, including electroplating facilities, from their Chinese production plant.
To daje nam dodatkową siłę roboczą.
It leaves our captive workforce, what remains of it...
Pracowitą i wykwalifikowaną siłę roboczą na Ukrainie należy przeszkolić w zakresie nowoczesnych technologii.
The hardworking and skilled Ukrainian workforce needs to be trained in modern technologies.
Komisarz Frattini chce, aby Europa przyciągała wykwalifikowana siłę roboczą.
Commissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Działanie to wywiera poważny wpływ na siłę roboczą i stanowi kluczowy element restrukturyzacji.
This again has significant implications for the workforce and forms a key part of restructuring.
Koniec końców masz siłę roboczą, ludzi, specjalnie po to, by spełnianili każdą twoją zachciankę.
You end up with a workforce, people there specifically to look after your every whim.
Tym samym należy postrzegać politykę imigracyjną jako narzędzie dostosowywania do naszego zapotrzebowania na siłę roboczą, przyczyniające się w ten sposób do realizacji strategii Europa 2020.
Thus, immigration policy must be thought of as an instrument of adjustment regarding our workforce needs, thus contributing to the implementation of the Europe 2020 Strategy.
Musimy na nowo edukować i szkolić naszą siłę roboczą, aby mogła podejmować pracę na tych stanowiskach.
We need to re-educate and train our workforce to be able to take up these jobs.
Słyszymy wiele ciepłych słów o zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną siłę roboczą, która będzie potrafiła przystosować się do wstrząsów gospodarczych, takich jak ten, którego doświadczamy obecnie.
We hear many warm words about the need for the skilled workforce that will be able to adapt to economic upheavals, such as the one we face today.
Aby zapewnić skuteczną eksploatację nowej platformy, należy przeszkolić siłę roboczą w zakresie nowych technik i metod pracy.
In order to operate a new platform efficiently, the workforce has to be trained in the new techniques and work methods to be adopted.
Zdolności produkcyjne krajów rozwijających się, tworzone przez zdrową i wykształconą siłę roboczą, muszą również zostać potraktowane priorytetowo, ponieważ są istotnym elementem pozwalającym na wyeliminowanie ubóstwa.
The productive capacity of developing countries, driven by healthy and educated workforce, must be prioritised as it is an essential element for the achievement of the eradication of poverty.
Musimy być w stanie tworzyć miejsca pracy oraz lepiej wyszkolić naszą siłę roboczą, dając jej wyższe kwalifikacje.
We have to be able to create jobs and make our workforce better trained and qualified.
Musimy szkolić siłę roboczą i zagwarantować właściwe szkolenia dla młodych ludzi w celu utrzymania naszej konkurencyjności, ale również wzmocnienia jednostek na przyszłość.
We must train the workforce and ensure that young people get the right training so that we maintain our competitiveness, but also strengthen individuals for the future.
Prognozy demograficzne i obecna sytuacja gospodarcza dowodzą, że Europa potrzebuje skutecznej polityki imigracyjnej, aby odpowiednio regulować nasze zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Demographic forecasts and the current economic situation prove that an effective immigration policy is needed in Europe so that our labour force requirements are regulated appropriately.
W ramach unijnej swobody przepływu towarów i usług powstaje większa konkurencja, a zatem ci, którzy nie dbają o swoją siłę roboczą, tracą.
In an EU of free movement of goods and services there is more competition, so those who do not look after their workforce lose business.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 221. Pasujących: 221. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo