Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siła robocza" na angielski

Wyszukaj siła robocza w: Definicja Synonimy
workforce
labour force
manpower
labor
capital-labour

Sugestie

Rozwiniętej gospodarki nie może budować niewykształcona siła robocza.
A developed economy cannot be built by an uneducated workforce.
Niezbędna siła robocza również została tymczasowo przeniesiona do HSW-Trading.
The necessary workforce was also temporarily transferred to HSW-Trading.
Dobrze wyszkolona siła robocza jest również potrzebna w celu wykorzystania możliwości oferowanym nam przez program SET.
A well-trained labour force is also required in order to make use of the opportunities available within the SET programme.
Bardzo istotne jest jednak, aby siła robocza pracująca dla małych i średnich przedsiębiorstw była lepiej wykwalifikowana niż obecnie.
However, it is highly important that the labour force working for small and medium-sized enterprises be better qualified than at present.
W niniejszej poprawce dodano elementy zawarte w wyrokach ETS-u w sprawie C-19/67, Van der Vecht i C-35/70, siła robocza.
This adds elements from the ECJ rulings in C-19/67, Van der Vecht and C-35/70, Manpower.
Rada może również podjąć decyzję dotyczącą akceptowania innych form wkładów na konto specjalne, w tym wyposażenie naukowo - techniczne lub siła robocza, w celu spełnienia wymogów poszczególnych projektów.
The Council may also decide to accept other forms of contributions to the special account, including scientific and technical equipment or manpower, to meet the requirements of approved projects.
Tylko jeśli nasza siła robocza otrzyma właściwe szkolenia, będziemy w stanie zachować konkurencyjność.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Opiekunowie to najliczniejsza siła robocza w Europie.
Carers are the largest workforce in Europe.
Aby wesprzeć pracę chirurga, wymagana jest określona siła robocza.
And then to support the surgeon, we require a certain workforce.
Można to wyjaśnić tym, że dodatkowa siła robocza zatrudniona przez przemysł wspólnotowy do zwiększenia produkcji pod koniec okresu analizowanego była mniej wykwalifikowana.
This is explained by the fact that the additional workforce enrolled by the Community industry for expanding production towards the end of the period analysed required less qualification.
Chcielibyśmy bardziej skoncentrować się na edukacji i szkoleniu, tak aby siła robocza w Europie mogła zachować przewagę konkurencyjną, na jaką zasługuje Europa.
We would like to focus more on education and training, so that the labour force in Europe will maintain the competitive edge which Europe deserves.
Po wynoszącym 5 % spadku w 2003 r. w okresie badanym siła robocza ogółem zmniejszyła się o 2 %.
After a decrease of 5 % in 2003, during the period considered the overall labour force decreased by 2 %.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje podkreślenie przez Parlament roli, jaką zdrowa siła robocza odgrywa w realizacji agendy lizbońskiej.
The Commission welcomes Parliament's emphasis on the role that a healthy workforce plays in delivering the Lisbon agenda.
W wyniku tego pilną kwestią jest obecnie imigracja pracowników przybywających do kilku państw członkowskich z krajów trzecich, nawet jeśli w Unii Europejskiej istnieje odpowiednia i wykwalifikowana siła robocza.
As a result the acceleration of the inward migration of workers arriving in several Member States from third countries, even though there is a suitable and skilled workforce available within the Union, is now an urgent issue.
Natomiast w 2009 r., gdy siła robocza składała się w większym stopniu z pracowników kontraktowych, takie oszczędności kosztów mogły do pewnego stopnia faktycznie zostać osiągnięte.
By contrast, in 2009, when the workforce was composed to a higher degree of contractual workers, such cost savings could have materialised to some extent.
Czego potrzebuje każda ciemiężona siła robocza?
Well, what does every oppressed peasant workforce need?
Myślę, że dobrze wyszkolona siła robocza, w połączeniu z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, może polepszyć bezpieczeństwo jądrowe.
I think that a well-trained workforce and the provision of suitable working conditions help enhance nuclear safety.
Dalszy wzrost wydajności, lepiej wykształcona, wykwalifikowana i zmotywowana siła robocza oraz wydłużanie czasu pracy są zatem niezbędne do utrzymania i zwiększenia standardu życia w przyszłości oraz do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony socjalnej.
A continuation of the productivity upswing, better educated, skilled and motivated labour force and increasing the hours worked are thus indispensable to maintain and increase future living standards, and to ensure a high level of social protection.
Innymi słowy, należy wziąć pod uwagę skutki niezbędnej modernizacji urządzeń oraz wprowadzenia optymalnych warunków pracy (organizacja, dostawy, siła robocza).
In other words, the effects of the necessary modernisation of the facilities and the introduction of optimal working conditions (organisation, supplies, workforce) should be taken into account.
Nowo rekrutowani pracownicy byli średnio młodsi, lepiej wykwalifikowani i mniej doświadczeni niż istniejąca siła robocza w zakładzie w Krajowej.
The newly recruited workforce was on average younger, higher qualified and less experienced than the existing workforce at the Craiova plant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 161. Pasujących: 161. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo