Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sieć" na angielski

Zobacz także: sieć solvit
Wyszukaj sieć w: Definicja Synonimy
network
net
web
grid
chain
networking
array
omentum
online
system
wireless
Internet

Sugestie

Cała sieć dystrybucji kurczaków należy do Klan'u.
The whole chicken distribution network is owned by the Klan.
Na prośbę Moneypenny sieć budynku jest teraz bezprzewodowa.
Well, per Moneypenny's request, I've taken the building's utility network wireless.
Musimy przestroić całą sieć bezpieczeństwa na rozmowy pokojowe.
We have to realign the entire security net for the peace talks.
Europejska sieć bezpieczeństwa daje ważne minimalne zabezpieczenie przed dalszym niezadowalającym wdrażaniem BAT.
The European Safety net provides for an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT.
Ale Odessa rozrosła się jak pajęcza sieć.
But the Odessa's grown, like a spider's web.
Pająk przędzie swoją sieć dla nieświadomej muchy.
The spider spinning his web for the unwary fly.
Za atak odpowiedzialna jest globalna sieć terrorystyczna.
The attack is connected with the global terrorist network.
Rany, jaka wielka sieć metra.
Cancer, which is a huge underground network.
OK, wszyscy obecni, sieć zabezpieczona.
Okay, we have a full house; network's secure.
Komisja oraz sieć agencji europejskich będą ściślej współpracować z międzynarodowymi partnerami.
The Commission and the network of European agencies will work more closely with international partners.
Z tego względu należy usprawnić europejską sieć przedsiębiorstw.
For this reason, the European Enterprise Network must be strengthened.
W 2005 roku sieć przeszła pierwszą wewnętrzną reformę strukturalną.
In 2005, the network underwent its first internal structural reform.
Wartości wyznaczone dla każdej opony kalibracyjnej ustalane są przez sieć laboratoriów wzorcowych.
The assigned values of each alignment tyre shall be determined by a network of reference laboratories.
Wymieniona sieć obejmuje wszystkie punkty kontaktowe wyznaczone w państwach członkowskich.
This network consists of all RAPEX Contact Points appointed in the Member States.
UE rozwija również obecnie sieć nadzoru morskiego.
Furthermore, it is developing an EU maritime surveillance network.
Sekretariat może reprezentować sieć w porozumieniu z Prezydencją.
The Secretariat may represent the Network, in consultation with the Presidency.
W tym celu należy stworzyć elektroniczną sieć UE.
To this end, an EU electronic network should be set up.
Każda infrastruktura obejmuje satelity i sieć stacji naziemnych.
Each infrastructure is made up of satellites and a network of earth stations.
Równie istotne jest zwiększenie środków na europejską sieć służb zatrudnienia.
It is also just as important to increase the loans for the European network of employment services.
Tam jest cała sieć nieużywanych tuneli.
There's a whole network of disused tunnels down there.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4823. Pasujących: 4823. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo