Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skok do wody" na angielski

Wyszukaj skok do wody w: Definicja Synonimy
dive
Myślisz, że upewniła się, że ten skok do wody będzie jego ostatni?
Think she made sure that dive was his last?
To jak skok do wody pełnej rekinów.
Albo jesteś z nami i zachowasz tę szaloną gadkę dla siebie, Albo robisz skok do wody.
Either you're with us, you keep that crazy talk to yourself, or you're going in the water.
Itold Mr Emmett jechać przy boku szybkości i trzyma na dystans uporządkowany skok do wody. aż my kompensujemy sporządzamy tracony czas. który jest świetny, Porucznik.
Itold Mr. Emmett to run at flank speed and hold off a trim dive... until we make up the lost time. That's fine, Lieutenant.
szybki spacer i skok do wody.
A brisk walk, a leisurely dip.
Wykonuje brawurowy skok do wody na bańkę!
The goal line is in sight!
To tam, to był skok do wody?
That was a dive, right there?
miałeś, żeby 60 sekund dały mi pozycję, albo ona ma dookoła zdjąć skok do wody tamten balkon.
You've got 60 seconds to give me the item, or she's about to take a dive off that balcony.
Panie, panie, przed skok do wody i zawilgocenia dlaczego don 'o t otrzymujemy parę strzałów z was.?
Ladies, ladies, before you jump in the water and get wet, why don't we get a few more shots of you?
Skok do wody z dużej wysokości to jak skok na chodnik.
You hit water from high enough and it's like landing on pavement.
To jak skok do wody.
It's just like diving off the high dive.
Czy skok do wody.
Główny, bierze skok do wody! - ja mam skok do wody.
Chief, take the dive! - I have the dive.
Ale morze dookoła tutaj jest zaskakująco zimne około 1 2 do 1 6 stopni C i tylko większe iguany mogą zaabsorbować dość ciepła by wykonać skok do wody i by zanużyć się na odpowiednią głębokośćby na której są wodorosty.
But the sea around here is surprisingly cold around 1 2 to 1 6 degrees centigrade and only the bigger iguanas can absorb enough heat to power the dives to enable them to go to the seaweed at any depth.

Pozostałe wyniki

To przez ten skok do zimnej wody.
Must have been that jump in that cold water.
Skok z powrotem na wody mojego starego życia nie przebiega tak gładko jak miałem nadzieje...
And throwing myself back into the old lifestyle isn't going quite as smoothly as I'd hoped.
W odniesieniu do pionowego komponentu na obszarach morskich, dla których charakterystyczny jest znaczny skok pływu (wody pływowe), jako powierzchnię odniesienia przyjmuje się najniższy pływ astronomiczny (LAT).
For the vertical component in marine areas where there is an appreciable tidal range (tidal waters), the Lowest Astronomical Tide (LAT) shall be used as the reference surface.
Ale nie wińcie Hortona, bo nie wiedział, że lekki skok na górze... i wskoczyłem do wody!
But please don't blame Horton, for he didn't know that a small bump above... and I dove in the water like this!
Potem możemy wykonać skok do domu.
Then we can dimension-jump home - but we'll be cutting it close.
To tylko skok do tyłu z wieży.
Come on, martha. It's just a back flip off the tower.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2269. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 146 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo