Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skonsolidowane sprawozdania finansowe" na angielski

Wyszukaj skonsolidowane sprawozdania finansowe w: Definicja Synonimy
Posiadało jedynie skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegające audytowi, sporządzane specjalnie na wniosek wierzyciela.
It only had audited consolidated financial statements, specifically prepared upon request of a creditor.
Ponadto grupa Herlitz publikuje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 290 niemieckiego kodeksu spółek handlowych.
Furthermore, the Herlitz Group published consolidated financial statements in accordance with Article 290 of the German Commercial Code.
Jednakże jeżeli dostępne są skonsolidowane sprawozdania finansowe, wykorzystuje się je zamiast rachunków zagregowanych.
However, where consolidated accounts are available, they shall be used instead of aggregated accounts.
Jak wyjaśniono w motywie 112, spółka FFT składa bowiem w Luksemburgu skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Indeed, as explained in recital 112, FFT provides consolidated accounts to Luxembourg.
Podmiot, który jest jednostką dominującą, przedstawia skonsolidowane sprawozdania finansowe.
An entity that is a parent shall present consolidated financial statements.
Jednostka zależna będąca równocześnie jednostką dominującą powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe.
A subsidiary undertaking which is itself a parent undertaking should draw up consolidated financial statements.
oraz do wszystkich podmiotów, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą 83/349/EWG.
apply and to all undertakings which draw up consolidated accounts in accordance with Directive 83/349/EEC.
W konsekwencji jednostki te objęte są zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 i muszą zatem sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF.
As a consequence, those undertakings fall under Regulation (EC) No 1606/2002 and therefore have to prepare consolidated financial statements in accordance with IFRS.
W takim przypadku inwestor powinien zapewnić takie same informacje dotyczące swoich inwestycji w jednostki stowarzyszone, jak jednostki gospodarcze publikujące skonsolidowane sprawozdania finansowe.
It is appropriate that such an investor provides the same information about its investments in associates as those enterprises that issue consolidated financial statements.
Roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny podlegać badaniu.
Annual financial statements and consolidated financial statements should be audited.
Grupa Meihua dostarczyła skonsolidowane sprawozdania finansowe, które poddano kontroli, długo po zakończeniu wizyty weryfikacyjnej, co uniemożliwiło Komisji wykonanie jakiejkolwiek weryfikacji informacji zawartych w tej dokumentacji księgowej oraz uzyskanie pełnego obrazu sytuacji finansowej grupy.
Meihua Group only provided audited consolidated financial statements well after the verification visit which did not allow the Commission to perform any verification of the information contained in these accounts nor to obtain a clear picture about the financial situation of the Group.
a) wstęp, który przynajmniej charakteryzuje skonsolidowane sprawozdania finansowe będące przedmiotem badania ustawowego, wraz z ramami sprawozdawczości finansowej zastosowanymi podczas ich sporządzania;
(a) an introduction which shall at least identify the consolidated accounts which are the subject of the statutory audit, together with the financial reporting framework that has been applied in their preparation;
Jeżeli podatnik wchodzi w skład grupy składającej wymagane ustawowo skonsolidowane sprawozdania finansowe, zadłużenie całej grupy na poziomie ogólnoświatowym może być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu podatnikom prawa do odliczenia wyższych kwot nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego.
Where the taxpayer is part of a group which files statutory consolidated accounts, the indebtedness of the overall group at worldwide level may be considered for the purpose of granting taxpayers entitlement to deduct higher amounts of exceeding borrowing costs.
Zakłady ubezpieczeń sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania z działalności zgodnie z dyrektywą 83/349/EWG, chyba że niniejsza sekcja przewiduje inaczej.
Insurance undertakings shall draw up consolidated accounts and consolidated annual reports in accordance with Directive 83/349/EEC, save as otherwise provided in this section.
Na mocy decyzji Komisji 2008/961/WE [3] emitenci z krajów trzecich mogą od dnia 1 stycznia 2009 r. sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF.
Commission Decision 2008/961/EC [3] provided that third country issuers may also prepare their consolidated accounts from 1 January 2009 in accordance with IFRS.
Wiele jednostek jest właścicielami innych jednostek, a celem koordynacji przepisów regulujących skonsolidowane sprawozdania finansowe jest ochrona interesów w spółkach z kapitałem zakładowym.
Many undertakings own other undertakings and the aim of coordinating the legislation governing consolidated financial statements is to protect the interests subsisting in companies with share capital.
Przepisy krajowe regulujące skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny zatem być skoordynowane w celu zapewnienia porównywalności i równoważności informacji, które jednostki powinny ogłaszać w obrębie Unii.
National law governing consolidated financial statements should therefore be coordinated in order to achieve the objectives of comparability and equivalence in the information which undertakings should publish within the Union.
lub które wchodzą w skład grupy wydającej ustawowe skonsolidowane sprawozdania finansowe w tym państwie trzecim
or which form part of a group issuing statutory consolidated accounts in that third country
Jednostka sporządza również skonsolidowane sprawozdania finansowe udostępniane do publicznego użytku, zgodnie z wymogiem określonym w paragrafie 9, o ile nie ma zastosowania zwolnienie określone w paragrafie 10.
The entity also produces consolidated financial statements available for public use as required by paragraph 9, unless the exemption provided in paragraph 10 is applicable.
Mimo że ten obowiązek prawny powinien zostać zniesiony, jednostka dominująca wciąż mogłaby sporządzać z własnej inicjatywy skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania roczne.
Although this statutory obligation should be lifted, a parent undertaking could still draw up consolidated accounts and a consolidated annual report on its own initiative.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo