Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym" na angielski

Wyszukaj skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w: Definicja Synonimy
consolidated accounts
consolidated financial statement
jeżeli dane jednostki zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez jednostkę dominującą lub skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi przez jednostkę dominującą wyższego szczebla jak określono w art. 7 ust. 2 dyrektywy 83/349/EWG;
WHERE THE UNDERTAKINGS CONCERNED ARE INCLUDED IN CONSOLIDATED ACCOUNTS DRAWN UP BY THAT PARENT UNDERTAKING, OR IN THE CONSOLIDATED ACCOUNTS OF A LARGER BODY OF UNDERTAKINGS AS REFERRED TO IN ARTICLE 7 (2) OF DIRECTIVE 83/349/EEC;
Państwa Członkowskie mogą zdecydować, że niniejszy wymóg nie będzie stosowany, jeżeli spółka jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzanym zgodnie z art. 1 dyrektywy 83/349/EWG, pod warunkiem, że informacja ta jest dostarczona w przypisach do skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Member States may provide that this requirement shall not apply where the company is included within the consolidated accounts required to be drawn up under Article 1 of Directive 83/349/EEC, provided that such information is given in the notes to the consolidated accounts.
"transakcja wewnątrzgrupowa" oznacza transakcję na instrumentach rynku pieniężnego zawartą przez podmiot sprawozdający z inną jednostką, która objęta jest w pełni tym samym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
'intra-group transaction' means a transaction in money market instruments concluded by a reporting agent with another undertaking which is included in the same consolidated financial statement on a full basis.
Polskie władze zapewniły Komisję, że [...] - niezależnie od nazwy jaką otrzyma - będzie spółką zależną od FSO i będzie objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy FSO.
The Polish authorities have assured the Commission that [...] - or whatever other name it receives - would be a subsidiary of FSO and would appear in the consolidated financial statement of the FSO group.
Niniejszy formularz obejmuje tylko działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
This template covers only insurance and reinsurance business within the scope of the consolidated financial statements.
Nie jest konieczne uzgadnianie przychodów, zysków i podatków zgłaszanych we wzorze sprawozdania ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
It is not necessary to reconcile the revenue, profit and tax reporting in the template to the Consolidated Financial Statements.
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej nie jest spójne ani porównywalne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym w ramach ostatniego rocznego raportu finansowego.
The parent's separate financial statements are not consistent or comparable with the consolidated statements in the most recent annual financial report.
jednostka zależna jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez jednostkę dominującą zgodnie z niniejszą dyrektywą;
the subsidiary undertaking is included in the consolidated financial statements drawn up by the parent undertaking in accordance with this Directive;
zainteresowana jednostka jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym, poddanym badaniu i ogłoszonym zgodnie z niniejszą dyrektywą przez:
the undertaking concerned is included in consolidated financial statements drawn up, audited and published in accordance with this Directive by:
w przypadku gdy zainteresowana jednostka jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym większej grupy jednostek, sporządzonym, poddanym badaniu i ogłoszonym zgodnie z niniejszą dyrektywą - jednostkę dominującą podlegającą przepisom prawa państwa członkowskiego.
where the undertaking concerned is included in the consolidated financial statements of a larger body of undertakings drawn up, audited and published in conformity with this Directive, a parent undertaking governed by the laws of a Member State.
państwa członkowskie mogą zezwolić lub nakazać, aby udziały kapitałowe były ujmowane za pomocą metody praw własności przewidzianej w art. 27, z uwzględnieniem najważniejszych dostosowań wynikających ze szczególnego charakteru rocznego sprawozdania finansowego w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;
Member States may permit or require participating interests to be accounted for using the equity method as provided for in Article 27, taking account of the essential adjustments resulting from the particular characteristics of annual financial statements as compared to consolidated financial statements;
Przepisy budżetowe Należy przyjąć i rozpocząć wprowadzanie w życie ustawy budżetowej obejmującej wieloletnie plany i szacunki budżetowe oraz rozpocząć prace nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym rządu. (Zalecenie zawarte w analizie możliwości wykonania)
Budget legislation Adopt and start to implement a budget law covering multi annual budget planning and forecasting and start to elaborate a consolidated government account (Feasibility Study recommendation).
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte są wszystkie jednostki gospodarcze kontrolowane przez jednostkę dominującą, z wyjątkiem jednostek zależnych wyłączonych z konsolidacji z powodów przedstawionych w ust. 13.
The consolidated financial statements include all enterprises that are controlled by the parent, other than those subsidiaries excluded for the reasons set out in paragraph 13.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo