Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skroplony gaz ropopochodny" na angielski

Wyszukaj skroplony gaz ropopochodny w: Definicja Synonimy
liquefied petroleum gas
liquefied petroleum gases
Władze norweskie zamierzają dokonać zmiany w podatku od emisji CO2 tak, aby objąć opodatkowaniem gaz ziemny oraz skroplony gaz ropopochodny ("LPG"), które obecnie nie podlegają podatkowi od emisji CO2.
The Norwegian authorities intend to amend the CO2 tax in such a manner to include taxation of natural gas and liquefied petroleum gas ('LPG'), on which no CO2 tax is currently levied.
"Paliwo gazowe" obejmuje paliwa, które są w stanie gazowym w temperaturze normalnej i przy ciśnieniu normalnym (288,2 K oraz 101,33 kPa), takie jak skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG).
'Gaseous fuel' includes fuels that are gaseous at normal temperature and pressure (288,2 K and 101,33 kPa), such as liquefied petroleum gas (LPG) and compressed natural gas (CNG).
Wymagania dotyczące sposobu montażu wyposażenia specjalnego wykorzystującego w układach napędowych pojazdu skroplony gaz ropopochodny
Requirements for the installation of specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in the propulsion system of a vehicle
Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych
Specific components for liquefied petroleum gases (LPG) and their installation on motor vehicles
"Skroplony gaz ropopochodny (LPG)" oznacza dowolny produkt zawierający w swoim składzie głównym następujące węglowodory: propan, propen (propylen), n-butan, izobutan, izobutylen, buten (butylen) oraz etan.
'Liquefied petroleum gas (LPG)' means any product essentially composed of the following hydrocarbons: propane, propene (propylene), normal butane, isobutane, isobutylene, butene (butylene) and ethane.
Skroplony gaz ropopochodny, kondensat gazu ziemnego, gazy technologiczne i ich składniki, koks, klinkier cementowy, magnezja.
Liquefied petroleum gas, natural gas condensate, process gases and components thereof, coke, cement clinker, magnesia.
"Skroplony gaz ropopochodny (LPG)" oznacza dowolny produkt złożony głównie z następujących węglowodorów:
'Liquefied petroleum gas (LPG)' means any product essentially composed of the following hydrocarbons:
HOMOLOGACJA POJAZDÓW KATEGORII M I N WYPOSAŻONYCH W SPECJALNY UKŁAD WYKORZYSTUJĄCY W UKŁADACH NAPĘDOWYCH SKROPLONY GAZ ROPOPOCHODNY W ZAKRESIE MONTAŻU TEGO WYPOSAŻENIA
APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M AND N FITTED WITH SPECIFIC EQUIPMENT FOR THE USE OF LIQUEFIED PETROLEUM GASES IN THEIR PROPULSION SYSTEM WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF SUCH EQUIPMENT
Przepisy przejściowe dotyczące sposobu montażu różnych elementów instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym oraz homologacji typu pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia
Transitional provisions regarding the installation of various components of the LPG equipment and the type approval of a vehicle fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gas in its propulsion system with regard to the installation of such equipment
Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
LPG (skroplony gaz ropopochodny) to lekkie węglowodory parafinowe uzyskane z procesów rafineryjnych, stabilizacji ropy naftowej oraz zakładów przetwarzania gazu ziemnego.
LPG are light paraffinic hydrocarbons derived from the refinery processes, crude oil stabilisation and natural gas processing plants.
Zbiorniki na skroplony gaz ropopochodny (LPG) lub sprężony gaz ziemny (CNG) muszą mieć homologację typu zgodnie z, odpowiednio, regulaminem EKG ONZ nr 67 zmienionym serią poprawek 01 lub regulaminem nr 110 (a).
LPG or CNG tanks shall be type-approved in accordance with, respectively UNECE Regulations 67 series of amendments 01 or Regulation No 110 (a).
Klasa 1 Elementy wysokociśnieniowe, w tym przewody i elementy osprzętu zawierające ciekły skroplony gaz ropopochodny LPG pod ciśnieniem par własnych lub zwiększonym ciśnieniem par własnych do 3000 kPa.
Class 1 High pressure parts including tubes and fittings containing liquid LPG at vapour pressure or increased vapour pressure up to 3000 kPa.
Spółka Petrogal oferuje bogatą gamę produktów, w tym benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy, benzynę ciężką, skroplony gaz ropopochodny, asfalt oraz szereg węglowodorów aromatycznych.
Petrogal has an extensive product range that includes gasoline, diesel fuel, jet fuel, fuel oil, naphtha, LPG, bitumen and several aromatic products.
skroplony gaz ropopochodny (LPG);
LPG (liquefied petroleum gas);
benzyna (E5) lub skroplony gaz ropopochodny;
Either petrol (E5) or LPG;
Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany pojazd, w odniesieniu do sposobu montażu specjalnego układu wykorzystującego w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny, otrzymał homologację w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 67 pod numerem homologacji 012439.
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle has, with regard to the installation of specific equipment for the use of LPG for propulsion, been approved in the Netherlands (E4), pursuant to Regulation No 67 under approval number 012439.
"Typ pojazdu" oznacza pojazdy lub rodzinę pojazdów wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny, które nie różnią się między sobą w odniesieniu do następujących cech:
'Vehicle type' means a vehicle or a family of vehicles fitted with specific equipment for the use of LPG in its propulsion system, which do not differ with respect to the following conditions:
w sprawie zwolnienia z norweskiego podatku od emisji CO2 obejmującego gaz i skroplony gaz ropopochodny (LPG) w przypadku ich wykorzystywania do celów innych niż ogrzewanie budynków (Norwegia)
on an exemption from the Norwegian CO2 tax on gas and LPG on the use of gas for purposes other than the heating of buildings (Norway)
Produkty wytwarzane w procesie hydrokrakingu (skroplony gaz ropopochodny, benzyna ciężka [22] i olej napędowy) są [] poddawane uwodornieniu, co sprawia, że są bardzo wysokiej jakości.
The products obtained by hydrocracking (LPG, heavy naphtha [22] and diesel) are [] hydrogenated, which gives them a superior quality.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo