Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skupienie się na" na angielski

Wyszukaj skupienie się na w: Definicja Synonimy
focus on
focusing on
concentrating on
concentration on
concentrate on
Trzecią drogą interpretacji będzie skupienie się na samej Dorothy.
The third way would have been to focus on Dorothy herself.
Zmusić całą sieć Sanktuarium na skupienie się na złej rzeczy.
To get the entire Sanctuary network to focus on the wrong thing.
Dokładnie oraz skupienie się na pozytywach.
Yes, and also, focusing on the positive.
Traktat radykalnie zmienił życie wielu europejskich obywateli poprzez skupienie się na nowym podejściu do zarządzania granicami.
The treaty radically changed the lives of many European citizens by focusing on a new approach to border management.
Celem planu restrukturyzacji jest poprawa waloryzacji produkcji poprzez skupienie się na działalności o większej rentowności.
The restructuring plan aims to improve the value of production by concentrating on more profitable activities.
W tym celu inicjatywa Komisji jest krokiem we właściwym kierunku i jej zaletą jest skupienie się na określonych projektach regionalnych, co umożliwi udzielenie skutecznej odpowiedzi na potrzeby obywateli tego regionu.
To this end, the Commission's initiative is a step in the right direction and has the merit of concentrating on specific regional projects, which will make it possible to provide an effective response to the needs of the citizens of this region.
Dlatego skupienie się na roli sportu w edukacji jest istotne.
Therefore, the focus on the role of sport in education is important.
Chodzi o skupienie się na faktach.
It is about focusing on the facts.
I to mi przypomina na co dzień skupienie się na istotne.
And seeing this every day reminds me to focus on the essentials.
Dzięki za skupienie się na pracy i próbę chronienia mnie.
Kiddo, I want to thank you for focusing on your job and trying to protect me.
Więc nie miałam czasu na skupienie się na tym i tęsknieniu za Maxem.
Any time. I haven't had a lot of time to focus on it, and I miss Max.
Mam wrażenie że wszyscy mają ważniejsze rzeczy do roboty niż skupienie się na przyjęciu.
I'm just starting to feel that everybody's got more important things to do than focus on the shower.
Najważniejsze jest teraz skupienie się na tym marszu.
What's really important is that we focus on this dedication.
Również w niektórych przypadkach skupienie się na indywidualnych sytuacjach zdrowotnych może być najlepszym podejściem w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów.
Equally, focusing on individual health situations can sometimes be the best approach for achieving concrete results.
Należy zatem między innymi utworzyć radę wykonawczą Agencji, aby umożliwić zarządowi skupienie się na kwestiach o strategicznym znaczeniu.
Therefore, among other things, an Executive Board should be established in order to enable the Management Board to focus on issues of strategic importance.
Oczywiście skupienie się na pojazdach ciężarowych ma sens w odniesieniu do zastosowania opłat drogowych itd.
Certainly, the focus on the heavy goods vehicles makes sense regarding the use of tolls, etc.
Chodzi o skupienie się na kilku najważniejszych celach.
And that is to focus on a few critical objectives.
Myślę, że to całe skupienie się na pracy zaczyna do mnie docierać.
I think this whole focusing on work thing is getting to me.
Co się tyczy stanowiska UE, ważne jest skupienie się na spójnych politykach zewnętrznych.
With regard to the position of the EU, it is important to focus on coherent external policies.
Sądzę, że konieczne jest skupienie się na reformach strukturalnych, które pozwolą wyeliminować przeszkody wstrzymujące znaczący potencjał innowacyjności drzemiący w Europie.
I think that it is essential to focus on structural reforms that will eliminate the obstacles holding back the considerable potential for innovation in Europe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 174. Pasujących: 174. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo